ISSN 1300-0578

Etik Politikası

Etik Politikası

Yayın Etiği

JARSS'deki yayın süreci bilimsel bilgilerin objektif ve saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasi hedeflenmektedir. Bu amaçla, bu süreçteki politika, makalelerin kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi destekler ve hayata geçirir ve bu nedenle yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörler) etik standartlara uyması son derece önemlidir. JARSS, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmasını bekler.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yapılan politikalarla uyumludur.

Yazarların Sorumluluğu

Yazar (lar) kendi özgün çalışmalarını dergiye sunmalıdır. Makalede diğer çalışmaların sonuçlarını kullanır veya sunarlarsa, metin içinde ve sonunda kaynaklarını doğru ve eksiksiz yapmalıdır.

Araştırmaya katkıları olmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.

Gönderilen makalelerde çıkar çatışmaları veya ilişkiler varsa bunlar belirtilmelidir ve açıklanmalıdır.

Yazar (lar) ın, makalelerinin gözden geçirme sürecinde ham verilerini paylaşmaları istenebilir. Bu durumda yazar (lar) kendi veri ve bilgilerini ilgili editoryel ve bilimsel kurullara sunmaya hazır olmalıdır.

Yazarlar, hastaları, hasta kayıtlarını, araştırma katılımcılarını veya veri tabanlarını içeren tüm araştırma çalışmalarında etik kurul onayı aldıklarını ve bilgilendirilmiş olurlarını belgelemelidirler.

Hastanın kimliğinin tanımlanmasını sağlayan hasta görüntüleri için, hasta (lar) dan yazılı izin alındığı belgelemelidir.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemez.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

Editör ve bölüm editörleri, COPE tarafından açık erişim olarak yayımlanan "COPE Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları" ‘na dayanan aşağıdaki etik sorumlulukları yerine getirmelidir.

Editörler aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahiptir.

Okuyucular ve yazarlardan bilimsel bilgi taleplerini karşılamak için çaba sarf etmek,
Derginin sürekli ilerlemesini sağlamak,
Dergide yayımlanan makalelerin bilimsel niteliğini geliştirmek için prosedürleri yönetmek,
İfade özgürlüğünü desteklemek,
Akademik bütünlüğü sağlamak,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlar konusunda taviz vermeden prosedürleri takip etmek, düzeltme veya yorum gerektiren konularda şeffaf ve açık olmak.

Editörler, tüm okuyucular, araştırmacılar ve uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve beklentileri dikkate alarak karar vermelidir.

Yazarlarla İlişkiler

Editörler, çalışmaların bilimsel önemi, özgünlüğü, geçerliliği, ifadedeki açıklığı ve derginin amaç ve kapsamı ile uygunluğu konusunda olumlu veya olumsuz kararlar vermelidir.

Editörler, çalışmanın yapısında ciddi sorunlar olmadığı sürece, yayın kapsamındaki çalışmaları ön inceleme sürecine kabul etmelidir.

Editörler, çalışmanın yapısıyla ilgili ciddi sorunlar olmadıkça hakemler tarafından yapılan olumlu önerileri göz ardı etmemelidirler.

Yeni editörler, ciddi endişeleri olmadıkça, önceki editörün çalışmalarla ilgili kararlarını değiştirmemelidir.

Editörler, tanımlanan "Kör İnceleme ve Değerlendirme Süreçleri" nden olası sapmaları önlemek için her türlü çabayı sarf etmelidir.

Editörler, yazarların sorularını yanıtlarken kapsamlı bir "Yazar Kılavuzu" sunmalıdır. Bu kılavuz düzenli olarak güncellenmelidir.

Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici geribildirim verilmelidir.

Hakemlerle İlişkiler

Editörler:

Makaleyi değerlendirmek için yeterli hakemler seçerler,
Hakemlere gerekli bilgileri ve rehberliği sağlarlar,
Hakemler ve yazarlar arasında çıkar çatışması olup olmadığını izlerler,
Hakemlerin kimliklerini gizli tutarlar.

İncelemeyi, makaleyi tarafsız, bilimsel ve objektif bir şekilde gözden geçirmeye teşvik eder, hakemleri performans ve zamanlama gibi kriterlere göre düzenli olarak değerlendirirler.

Yayın Kurulu ile İlişkiler

Editörler, yayın kurulu üyelerinin, yayın politikalarına ve kılavuzlarına uygun olarak prosedürleri izlediklerini kontrol etmeli ve üyelere yayın politikaları ve gelişmeler hakkında bilgi vermelidir. Editörler ayrıca editör kurulunun yeni üyelerini eğitmeli ve ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Editörler derginin yayın politikalarında belirtilen "Kör Gözden Geçirme ve Değerlendirme Süreci" politikalarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle, editörler her makalenin tarafsız, adil ve zamanında gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

Editörlerin, incelenen çalışmalardaki konular veya görsellerle ilgili kişisel bilgileri korumaları ve konuların onayına dair bir belge yoksa çalışmayı reddetmeleri beklenir. Ayrıca, editörler yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel bilgilerini korumalıdır.

Editörlerin, incelenen çalışmalarda insan ve hayvan haklarını korumaları, etik ve ilgili komite onayına sahip olmayan deneysel çalışmaları reddetmeleri beklenir.

Editörlerin olası taciz ve malpraktise karşı önlem almaları gerekir. Bu tür durumlarla ilgili şikayetleri tespit etmek ve değerlendirmek için soruşturmaları titizlikle ve objektif olarak yürütmelidirler.

İnsan ve Hayvan Hakları

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir.

Yazarların National Centre for the Replacement, Refinemet & Reduction of Animals in Research (NC3Rs) tarafından yayinlanan Animal Research: Reporting in Vivo Experiments (ARRIVE) standartlarına uyması beklenmektedir.

Hayvanları içeren çalışmalar uluslararası standartlara göre kabul edilecektir. İnsan olmayan başka türleri içeren çalışmalarda, yazarlar hayvanların bakım ve kullanımı için yerel yetkili kuruluşların belirlediği kılavuz ve standartları materyal/metot bölümünde sunmalıdırlar. Çalışmada kullanılan hayvan türleri başlık, özet, anahtar kelimeler ve makalenin materyal/metot bölümlerinde belirtilmelidir.

Etik kurul raporunun kopyası makale ile birlikte gönderilecektir.

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan onam alınması gerekmektedir. Dergi gerekirse çalışmaya katılan hastaların onam formlarını yazardan isteyebilir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale