ISSN 1300-0578
Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Karsinoid Kalp Hastalığı Nedeniyle Triküspid Kapak Replasmanı Yapılan 14 Yaşındaki Erkek Çocuğunda Başarılı Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 66-69 | DOI: 10.5222/jarss.2019.77487

Karsinoid Kalp Hastalığı Nedeniyle Triküspid Kapak Replasmanı Yapılan 14 Yaşındaki Erkek Çocuğunda Başarılı Anestezi Yönetimi

Aynur Camkıran Fırat1, Murat Özkan2, Ilkay Erdoğan3, Pınar Zeyneloğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ABD, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji ABD, Ankara, Türkiye

Giriş
Bu olgu sunumunda karsinoid kalp tutulumu nedeniyle triküspid kapak replasmanı yapılan çocuk hastada kardiyopulmoner baypastan (KPB) ayrılma sırasında uygulanan strateji anlatılmaktadır.

Olgu Sunumu
14 yaşında olan hastamızın evre IV karaciğer metastazı olan nöroendokrin tümörü vardı. Hastaya premedikasyon amacıyla peroral verilen midazolam ve hidroksizinin yanına somatostatin analogu (Octreotid®) ve feniramin maleat ilave edildi. Octreotid® ve 5-hidroksitriptamin reseptör antagonisti aynı zamanda pompa rezervuarına da yapıldı ve ısınma döneminde doz tekrarlandı. Triküspid kapak yerine biyolojik kapak yerleştirildi ve pulmoner çıkıma krosanüler yama koyuldu. Postoperatif ilk gün 5 µkg-1dak-1 dopamin infüzyonu devam etti. Cerrahi sonrası 20. saatte ekstübe edilen hasta, postoperatif 6. gün taburcu oldu.

Tartışma
Bu olgunun premedikasyonuna ve pompa rezervuarına somatostatin analogu, feniramin maleat ve metilprednizolon ilave edilmesi ve histamin salımınına neden olabilecek atrakuryum, morfin ve meperidin gibi ajanlardan kaçınılması ile karsinoid kriz gelişmeden cerrahinin tamamlanması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: karsinoid kalp hastalığı, karsinoid kriz, kardiyopulmoner baypas, anestezi, paraneoplastik sendrom

Successful Anesthetic Management of a 14 Year Old Boy Undergoing Tricuspid Valvular Surgery for Carcinoid Heart Disease

Aynur Camkıran Fırat1, Murat Özkan2, Ilkay Erdoğan3, Pınar Zeyneloğlu2
1Baskent University, Faculty Of Medicine, Anesthesiology, Ankara, Turkey
2Baskent University, Faculty Of Medicine, Cardiac Surgery, Ankara, Turkey
3Baskent University, Faculty of Medicine, Pediatric Cardiology, Ankara, Turkey

Introduction
We present our strategy for successful management of pediatric patients with carcinoid heart disease when weaning from cardiopulmonary bypass (CPB) during tricuspid valvular surgery.
Case Presentation
The patient was a 14-year-old boy who had been diagnosed with a grade IV neuroendocrine tumor. For surgery, the patient was premedicated with oral midazolam, hydroxyzine, somatostatin analogue (Octreotide®), and pheniramine maleate. Octreotide® and serotonin 5-hydroxytryptamine3 receptor antagonist were also added during the rewarming period. Dopamine was continued as an infusion (5 µg kg-1 min-1) for the first day. Bioprosthetic valve placement and transannular right ventricular outflow tract patch augmentation were performed. He was extubated within 20 hours and was discharged from the hospital at 6 days post-surgery.
Discussion:
Appropriate premedication is recommended, as this can prevent emotional stress, induction can be carried out safely using a combination of opioids. Drugs that cause histamine release (morphine, meperidine, atracurium) should be avoided and weaning from CPB should be done with care to avoid hemodynamic instability and carsinoid crisis.

Keywords: carcinoid heart disease, carcinoid crisis, cardiopulmonary bypass, anesthesia, paraneoplastic syndrome

Aynur Camkıran Fırat, Murat Özkan, Ilkay Erdoğan, Pınar Zeyneloğlu. Successful Anesthetic Management of a 14 Year Old Boy Undergoing Tricuspid Valvular Surgery for Carcinoid Heart Disease. JARSS. 2019; 27(1): 66-69

Sorumlu Yazar: Aynur Camkıran Fırat, Türkiye
LookUs & Online Makale