ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2021
Index
Membership
Applications

Quick Search
Journal of Anesthesia Effects of Intravenous Versus Inhalational Anesthesia on Red Cell Distribution Width and Mean Platelet Volume in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 184-190 | DOI: 10.5222/jarss.2021.64426

Effects of Intravenous Versus Inhalational Anesthesia on Red Cell Distribution Width and Mean Platelet Volume in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery

Hülya Yiğit Özay1, Zeliha Aslı Demir1, Eda Balcı1, Melike Kaya Bahçecitapar2
1Ankara City Hospital, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Department Of Statistics, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The effects of midazolam-based intravenous anesthesia (TIVA) and sevoflurane-based inhalation anesthesia (SEVO) maintenance on postoperative hematological parameters were compared in patients undergoing coronary artery surgery.
METHODS: The 100 patients included in the study were divided into two groups according to the anesthesia management: All patients' anesthesia inductions were performed with 10 μgkg-1 fentanyl, 0.15 mgkg-1 midazolam, and 0.8 mgkg-1 rocuronium. Anesthesia was maintained with total intravenous anesthesia in the TIVA group patients, while sevoflurane was used in the SEVO group patients. Demographic, clinical, operative data, red cell distribution width (RDW), and mean platelet volume (MPV) values were recorded.
RESULTS: Except that the extubation time was shorter in the SEVO group, no difference was observed between the groups in terms of all these variables. There was a significant increase in postoperative RDW and MPV measurements in both groups. Postoperative RDW value was lower in the inhalation anesthesia group compared to the TIVA group (p=0.013).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, RDW was found to be lower in the inhalation anesthesia group, indicating less inflammation. There was no difference in terms of postoperative complications and mortality.

Keywords: total intravenous anesthesia, sevoflurane, RDW, MPV, cardiac anesthesia

Koroner Arter Cerrahisi Geçiren Hastalarda İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Üzerine Etkileri

Hülya Yiğit Özay1, Zeliha Aslı Demir1, Eda Balcı1, Melike Kaya Bahçecitapar2
1Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda, midazolam bazlı intravenöz anestezi (TIVA) ile sevofluran bazlı inhalasyon anestezisinin (SEVO) postoperatif hematolojik parametreler üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza dahil edilen 100 hasta anestezi yönetimlerine göre iki gruba ayrıldı: Tüm hastaların anestezi indüksiyonları 10 μgkg-1 fentanil, 0.15 mgkg-1 midazolam ve 0.8 mgkg-1 roküronyum ile gerçekleştirildi. TIVA grubu hastaların anestezi idamesi total intravenöz anestezi ile gerçekleştirilirken, SEVO grubu hastalarda sevofluran ile gerçekleştirildi. Hastaların demografik özellikleri, perioperatif verileri, kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) ve ortalama platelet volümü (MPV) değerleri kaydedildi.
BULGULAR: SEVO grubunda ekstübasyon zamanının kısa olması dışında, iki grup arasında perioperatif veriler açısından anlamlı fark görülmedi. Her iki grupta da RDW ve MPV değerlerinde postoperatif artış anlamlı bulundu. Postoperatif RDW değerindeki artışın SEVO grubunda daha düşük olduğu görüldü (p=0.013).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, inflamasyon belirteci olan RDW’nin inhalasyon grubunda daha düşük olduğu bulundu. İnhalasyon ve TIVA anestezisi ile koroner arter cerrahisinde postoperatif komplikasyonlar ve mortalite açısından fark görülmedi.

Anahtar Kelimeler: total intravenöz anestezi, sevofluran, RDW, MPV, kardiyak anestezi

Hülya Yiğit Özay, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Melike Kaya Bahçecitapar. Effects of Intravenous Versus Inhalational Anesthesia on Red Cell Distribution Width and Mean Platelet Volume in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery. JARSS. 2021; 29(3): 184-190

Corresponding Author: Eda Balcı, Türkiye
LookUs & Online Makale