ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Macintosh, Glidescope ve Airtraq Laringoskoplar ile Gerçekleştirilen Endotrakeal Entübasyon Başarılarının Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2021; 29(4): 233-242 | DOI: 10.5222/jarss.2021.05025

Macintosh, Glidescope ve Airtraq Laringoskoplar ile Gerçekleştirilen Endotrakeal Entübasyon Başarılarının Karşılaştırılması

Tuna Ertürk1, Hasan Ömür Özkan2, Gökhan Inangil1, Fuat Gürbüz3, Sezai Özkan4
1Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
2Kumluca Devlet Hastanesi, Antalya
3Amerikan Cerrahi Tıp Merkezi, İstanbul
4Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

Amaç: Başarılı hava yolu yönetimi, anestezi uygulamalarında hasta güvenliğinde gerekli birincil ve en önemli adımdır. Son yıllarda ventilasyon ve entübasyon için kullanılan malzemelerin çeşitliliğinin artmasından dolayı zor hava yolu yönetiminde daha avantajlı duruma gelinmiştir. Glidescope ve Airtraq laringoskoplar da bu amaçla geliştirilmiş alternatif laringoskopi cihazlarıdır. Bu prospektif, randomize, klinik çalışmamızda Macintosh, Glidescope ve Airtraq laringoskoplar ile gerçekleştirilen endotrakeal entübasyon başarısını; Cormack-Lehane laringoskopik sınıflaması, entübasyon süresi, deneme sayısı, entübasyon için ihtiyaç duyulan kolaylaştırıcı manevra kullanımı yönünden birbirlerine olan üstünlüklerini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya elektif cerrahi uygulanacak, 18 yaşından büyük, ASA I-II fizyolojik risk grubundaki 180 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı. Grup-A’ da Macintosh laringoskopla, Grup-B’de Glidescope laringoskopla ve Grup-C’de Airtraq laringoskopla entübe edilen hastaların Cormack-Lehane laringoskopik sınıflaması, entübasyon süresi, entübasyon deneme sayısı, entübasyon için ihtiyaç duyulan kolaylaştırıcı manevralar ve entübasyona ait komplikasyonlar kaydedildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Demografik veriler gruplar arasında benzer bulundu. Glidescop ve Airtraq laringoskop gruplarının Cormack Lehane laringoskopik skoru, entübasyon süreleri, deneme sayıları ve kolaylaştırıcı manevra kullanımı parametreleri benzer olup Macintosh grubundan üstündü. Grupların entübasyon başarı oranları ve entübasyona bağlı komplikasyonlar açısından, Glidescope ve Airtraq laringoskopi grupları ile Macintosh laringoskopi grubu ile sıklığı benzerdi.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda Glidescope ve Airtraq laringoskoplarının Macintosh laringoskopa kıyasla daha iyi glotis görüntüsü sağladığı ve entübasyonu kolaylaştırdığı kanısına vardık. Bununla birlikte gruplar arasında entübasyon başarı oranlarında ve komplikasyon sıklıklarında ise farklılık tespit etmedik.

Anahtar Kelimeler: Macintosh laringoskop, glidescope laringoskop, airtraq laringoskop, entübasyon başarısı

Comparison of Endotracheal Intubation Successes with Macintosh, Glidescope and Airtraq Laryngoscopes

Tuna Ertürk1, Hasan Ömür Özkan2, Gökhan Inangil1, Fuat Gürbüz3, Sezai Özkan4
1Sultan 2. Abdulhamid Han Sample Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology, Istanbul
2Kumluca Public Hospital, Antalya
3American Surgical Medical Center, Istanbul
4Camlica Medipol University Hospital, Istanbul

Objective: Successful airway management is the primary and most crucial step required for patient safety in anesthetic application. Due to the increase in the variety of materials used for ventilation and intubation in recent years, successful airway management has become more advantageous in difficult airway management. The development of Glidescope and Airtraq laryngoscopes are used as alternative laryngoscopy devices. The aim of the present prospective randomized study is to compare superiority of the success of endotracheal intubation performed with Macintosh, Glidescope and Airtraq laryngoscopes in terms of Cormack-Lehane laryngoscopic classification, intubation duration, number of attempts, and use of facilitating maneuvers required for intubation.
Methods: Totally 180 patients over 18 years of age, in ASA I-II physiological risk group, who would undergo elective surgery were included in the study. The patients were randomly divided into three groups. Cormack-Lehane laryngoscopic classification, intubation duration, number of intubation attempts, facilitating maneuvers required for intubation, and complications related to intubation were recorded and compared in patients who were intubated with Macintosh laryngoscope in Group-A, Glidescope laryngoscope in Group-B, and Airtraq laryngoscope in Group-C.
Results: It was found that demographic data were similar between groups. Cormack-Lehane laryngoscopic score, intubation duration, number of attempts and use of facilitating maneuver parameters of the Glidescope and Airtraq laryngoscope groups were similar and superior to the Macintosh group. In terms of intubation success rates and complications related to intubation, the frequency of the Macintosh laryngoscope group was similar to the Glidescope and Airtraq laryngoscope groups.
Conclusion: According to the result of the study, it was concluded that Glidescope and Airtraq laryngoscopes provide a better view of glotis and ease intubation compared to Macintosh laryngoscope. However, we did not find any difference in intubation success and complication rates between the groups.

Keywords: Macintosh laryngoscope, glidescope laryngoscope, airtraq laryngoscope, intubation success

Tuna Ertürk, Hasan Ömür Özkan, Gökhan Inangil, Fuat Gürbüz, Sezai Özkan. Comparison of Endotracheal Intubation Successes with Macintosh, Glidescope and Airtraq Laryngoscopes. JARSS. 2021; 29(4): 233-242

Sorumlu Yazar: Tuna Ertürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale