ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Pediatrik Şaşılık Cerrahisinde Okülokardiyak Refleks İnsidansını Etkileyen Faktörler: Retrospektif Çalışma [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 58-64 | DOI: 10.5222/jarss.2021.29484

Pediatrik Şaşılık Cerrahisinde Okülokardiyak Refleks İnsidansını Etkileyen Faktörler: Retrospektif Çalışma

Bengü Gülhan Aydın1, Gamze Küçükosman1, Özcan Pişkin1, Bahar Aktaş1, Rahşan Dilek Okyay1, Silay Canturk Ugurbas2, Hilal Ayoglu1
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı,Zonguldak
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Şaşılık cerrahisi sırasında okülokardiyak refleks (OKR) aktivasyonu yaygındır. OKR sinüs bradikardisi, atriyoventriküler blok, ventriküler fibrilasyon ve hatta asistol ile sonuçlanabilir. Pediatrik hastalar bu refleksin zararlı etkilerine karşı daha savunmasızdır Bu çalışmada şaşılık cerrahisi geçiren pediyatrik hastalarda OKR insidansını etkileyen olası risk faktörlerini belirlemek amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Eylül 2018 tarihleri arasında şaşılık cerrahisi geçiren pediatrik hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Sadece tek bir cerrah tarafından yapılan ameliyatlar dahil edildi. OKR; ekstraoküler kas (EOK) manipülasyonunun neden olduğu kalp hızında % 20'den fazla azalma olarak tanımlandı. Hastaların demografik verileri, cerrahi süre, önceden geçirilmiş şaşılık cerrahisi öyküsü, OKR gelişip gelişmediği, anestezi yönetimi; indüksiyon ve idamede kullanılan kas gevşeticiler ve anestezik ilaçlarının yanı sıra hava yolu yönetimi, opere edilen göz sayısı ve kas tipi kaydedildi. OKR için risk faktörleri lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Başlangıçta değerlendirilen 92 pediatrik hastadan, altısının dosyası eksik olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Toplam 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sırasında 29 hastada (% 33.7) OKR görülmüştür Pediatrik hastalarda premedikasyonda benzodiazepin (p = 0.03) ve indüksiyon sonrası kas gevşetici uygulanmamış olması (p = 0.046) bağımsız risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Kas gevşetici kullanımının ve premedikasyonda benzodiazepin uygulanmasının OKR riskini sırasıyla 3.64 ve 3.11 kat azalttığını bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şaşılık cerrahilerinde OKR insidansı kas gevşetici uygulanması, benzodiazepin ile premedikasyon gibi önleyici tedbirlerle azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik hasta, okülokardiyak refleks, şaşılık cerrahisi

Factors Affecting Oculocardiac Reflex Incidence In Pediatric Strabismus Surgery: Retrospective Study

Bengü Gülhan Aydın1, Gamze Küçükosman1, Özcan Pişkin1, Bahar Aktaş1, Rahşan Dilek Okyay1, Silay Canturk Ugurbas2, Hilal Ayoglu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak
2Department Of Ophthalmology, Faculty Of Medicine, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak

INTRODUCTION: Oculocardiac reflex (OCR) activation is common during the strabismus surgery. As a result of the OCR, sinus bradycardia, atrioventricular block, ventricular fibrillation and even asystole may occur. Pediatric patients are also more vulnerable to harmful effects of this reflex. The aim of this study was to determine the possible risk factors affecting the incidence of OCR in pediatric patients undergoing strabismus surgery.
METHODS: The medical records of the pediatric patients who underwent strabismus surgery between January 2015 and September 2018 were retrospectively reviewed. Operations performed by only one surgeon. OCR was defined as a more than 20% reduction in HR induced by the extraocular muscle (EOM) manipulation. Demographic data, duration of surgery, history of any previous strabismus surgery and possible development of OCR, anesthesia management, neuromuscular blocker and anesthetic drugs used for the anesthesia induction and maintenance as well as the airway management, the number of operated eyes, and also the muscle types of the patients were all recorded. Risk factors for OCR were evaluated by logistic regression analysis.
RESULTS: Out of 92 pediatric patients who were initially evaluated, six were excluded from the study because their files were missing. A total of 86 patients were included in the study. During surgery, OCR occurred in 29 (33.7%) patients. The absence of administering benzodiazepine for premedication (p=0.03) and neuromuscular blocker after induction (p=0.046) in pediatric patients are specified as independent risk factors. We found that the use of a neuromuscular blocker and benzodiazepine in premedication reduced the risk of OCR by 3.64 and 3.11 times, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of OCR may decrease with preventive measures such as neuromuscular blocker application, premedication with benzodiazepine in strabismus surgeries.

Keywords: Pediatric patient, oculocardiac reflex, strabismus surgery

Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bahar Aktaş, Rahşan Dilek Okyay, Silay Canturk Ugurbas, Hilal Ayoglu. Factors Affecting Oculocardiac Reflex Incidence In Pediatric Strabismus Surgery: Retrospective Study. JARSS. 2021; 29(1): 58-64

Sorumlu Yazar: Bengü Gülhan Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale