ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Modifiye Radikal Mastektomi Hastalarında Erektör Spina Plan Bloğu ve Serratus Anterior Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 264-271 | DOI: 10.54875/jarss.2022.59320

Modifiye Radikal Mastektomi Hastalarında Erektör Spina Plan Bloğu ve Serratus Anterior Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma

Saurabh Sagar1, Sandeep Loha1, Anil Paswan1, Arvind Pratap2, Shashi Prakash1, Amrita Rath1
1Banaras Hindu Üniversitesi, Tıp Bilimleri Enstitüsü, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Varanasi, Hindistan
2Banaras Hindu Üniversitesi, Tıp Bilimleri Enstitüsü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Varanasi, Hindistan

Amaç: Meme kanseri, kadınlar arasında en sık teşhis edilen malignitelerden biridir. Bu çalışmada, tek taraflı meme kanseri için modifiye radikal mastektomi (MRM) sonrası ultrason eşliğinde (USG) erektör spina plan bloğu (ESPB) ile serratus anterior plan bloğunun (SAPB) analjezik etkinliğini karşılaştırdık.
Yöntem: Enstitünün etik kurulundan izin alındıktan sonra, bu prospektif, çift kör klinik çalışma, Ağustos 2021’den Nisan 2022’ye kadar yürütülmüştür. Meme kanseri nedeniyle MRM planlanan 18-65 yaş arasında, vücut kitle indeksi ≤30 kg m⁻² ASA I-II kadınlar çalışmaya dahil edildi. Kırk hasta rastgele iki gruba ayrıldı: Grup E (USG-ESPB uygulandı) ve Grup S (USG-SAPB uygulandı). Her iki gruba da 0,4 mL kg⁻¹ %0,25 bupivakain verildi. Hastaların analjezi süresi, intraoperatif ve postoperatif hemodinamik değişiklikler, intraoperatif opioid ve postoperatif analjezik tüketimi, Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) ağrı skorları ve vasküler ponksiyon, hipotansiyon, plevral ponksiyon veya pnömotoraks gibi yan etkiler veya lokal anestezik toksisitesi kaydedildi.
Bulgular: Ortalama analjezi süresi Grup E’de Grup S’ye göre daha uzun ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Ortalama NRS skoru Grup E’de grup S’ye göre 2,4,8 ve 12. saatlerde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,005) şekilde daha düşük bulundu. Her iki grup arasında intraoperatif opioid gereksinimi benzer olmasına rağmen, postoperatif analjezik tüketimi Grup E’de Grup S’ye kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızda tek taraflı MRM uygulanan hastalarda postoperatif dönemde USG-ESPB’nin USG-SAPB’den üstün olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, sinir bloğu, ultrasonografi

Comparison of Erector Spinae Plane Block and Serratus Anterior Plane Block for Modified Radical Mastectomy: A Prospective Randomised Study

Saurabh Sagar1, Sandeep Loha1, Anil Paswan1, Arvind Pratap2, Shashi Prakash1, Amrita Rath1
1Banaras Hindu University, Institute of Medical Sciences, Department of Anaesthesiology, Varanasi, India
2Banaras Hindu University, Institute of Medical Sciences, Department of General Surgery, Varanasi, India

Objective: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed malignancies among females. In this study, we compared the analgesic efficacy of ultrasound-guided (USG) erector spinae plane block (ESPB) with serratus anterior plane block (SAPB) after modified radical mastectomy (MRM) for unilateral breast cancer.
Methods: After obtaining clearance from the institute’s ethical committee, this prospective double-blinded clinical study was conducted from August 2021 to April 2022. Females aged between 18 and 65 years with body mass index ≤30 kg m⁻² and ASA I and II who were scheduled for MRM for breast cancer were included in this study. Forty patients were randomly divided into two groups: Group E (USG-ESPB was administered) and Group S (USG-SAPB was administered). Both the groups received 0.4 mL kg⁻¹ of 0.25% bupivacaine. Duration of analgesia of the patients, intra-operative and post-operative hemodynamic changes, intra-operative opioid & post-operative analgesic consumption, Numerical Rating Scale (NRS) pain scores and adverse effects like vascular puncture, hypotension, pleural puncture or pneumothorax or local anaesthetic toxicity were recorded.
Results: The mean duration of analgesia was significantly prolonged in Group E as compared to Group S and was statistically significant (p<0.001). The mean NRS score was found to be significantly lower in Group E as compared to Group S at 2,4,8 and 12 hours which was statistically significant (p<0.005). Though the intraoperative opioid requirement was comparable among both groups, the postoperative analgesic consumption was significantly lower in the Group E compared to the Group S (p<0.05).
Conclusion: In our study, we concluded that USG-ESPB is superior to USG-SAPB in the post-operative period in patients undergoing unilateral MRM.

Keywords: Breast cancer, nerve block, ultrasonography

Saurabh Sagar, Sandeep Loha, Anil Paswan, Arvind Pratap, Shashi Prakash, Amrita Rath. Comparison of Erector Spinae Plane Block and Serratus Anterior Plane Block for Modified Radical Mastectomy: A Prospective Randomised Study. JARSS. 2022; 30(4): 264-271

Sorumlu Yazar: Amrita Rath, India
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale