ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Geriatrik Cerrahi Hastalarında Kırılganlık İndeksi D Vitamini Yetersizliği ile İlişkilidir: Prospektif Gözlemsel Çalışma [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 85-92 | DOI: 10.54875/jarss.2023.92063

Geriatrik Cerrahi Hastalarında Kırılganlık İndeksi D Vitamini Yetersizliği ile İlişkilidir: Prospektif Gözlemsel Çalışma

Okkes Hakan Miniksar1, Tevfik Honca2, Aysegul Parlak Cikrikci1, Ayse Yesim Gocmen3
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Özel İzmir Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada elektif cerrahi uygulanan geriatrik hastalarda D vitamini, kırılganlık ve postoperatif sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya, kalp dışı cerrahi geçirmiş toplam 90 yaşlı hasta dahil edildi. Hastalar kırılganlık indeksi (FI) skoruna göre “Kırılgan olmayan (FI 0), kırılganlık öncesi (FI 1–2) ve kırılgan (FI ≥3)” olarak sınıflandırıldı. Ayrıca hastalar serum D vitamini konsantrasyonuna göre “D vitamini yetersiz grup (n=41) ve D vitamini yeterli grup (n=49)” olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların klinik özellikleri ve postoperatif sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 75,7 ± 7,6 yıl, yoğun bakım ünitesine kabul oranı %43,3 ve ameliyat sonrası 30 günlük mortalite oranı %21,1 idi. “D vitamini yetersizliği” grubunda yoğun bakıma yatış anlamlı olarak daha yüksekti (n=24’e karşı n=15, p=0,014). Ayrıca kırılgan hastalar “D vitamini yetersizliği” grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (n=19’a karşı n=7, p=0,004). Kırılgan olmayan hastaların çoğu “D Vitamini yeterli” grubundaydı (n=18’e karşı n=9).
Sonuç: Çalışmamızda D vitamini eksikliği olan hastalarda daha yüksek kırılganlık gözlemledik. Ayrıca D vitamini yetersizliği olan ve kırılgan hastalarda postoperatif yoğun bakıma yatış oranı daha yüksekti. Bulgularımız, postoperatif sonuçlarda kırılganlık ve D vitamini eksikliğinin önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, kırılganlık, geriatri, yoğun bakım ünitesi

Frailty Index is Associated with Vitamin D Insufficiency in Geriatric Surgery Patients: A Prospective Observational Study

Okkes Hakan Miniksar1, Tevfik Honca2, Aysegul Parlak Cikrikci1, Ayse Yesim Gocmen3
1Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Yozgat, Turkey
2Private Izmir Hospital, Department of Biochemistry, Izmir, Turkey
3Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Yozgat, Turkey

Objective: In this study, we aimed to investigate the relationship between vitamin D, frailty and postoperative outcomes in geriatric patients undergoing elective surgery.
Methods: In this prospective observational study, a total of 90 elderly patients who had undergone non-cardiac surgery were included. The patients were classified according to the frailty index (FI) score as “Non-frail (FI 0), Pre-frail (FI 1–2) and Frail (FI ≥3)”. In addition, patients were divided into two groups according to serum vitamin D concentration: vitamin D insufficiency group (n=41) and vitamin D sufficiency group (n=49). Clinical characteristics and postoperative outcomes of the patients were compared between the groups.
Results: The mean age of the patients was 75.7 ± 7.6 years, the admission rate to Intensive Care Unit (ICU) was 43.3%, and the 30-day mortality rate after surgery was 21.1%. The ICU admission was significantly higher in the “vitamin D insufficiency” group (n=24 versus n=15, p=0.014). In addition, fragility status patients were significantly higher in the “vitamin D insufficiency” group (n=19 versus n=7, p=0.004). Most of the non-frail patients were in the “vitamin D sufficiency” group (n=18 versus n=9).
Conclusion: In our study, we observed higher frailty in vitamin D insufficiency patients. In addition, admission to the postoperative ICU was higher in vitamin D insufficiency and frail patients. Our findings show that frailty and vitamin D insufficiency play an important role in postoperative outcomes.

Keywords: Vitamin D, frailty, geriatrics, intensive care unit

Okkes Hakan Miniksar, Tevfik Honca, Aysegul Parlak Cikrikci, Ayse Yesim Gocmen. Frailty Index is Associated with Vitamin D Insufficiency in Geriatric Surgery Patients: A Prospective Observational Study. JARSS. 2023; 31(1): 85-92

Sorumlu Yazar: Okkes Hakan Miniksar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale