ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniğinde Çalışan Doktorların Hasta Kan Yönetimine Yönelik Tutumları: Ankete Dayalı Bir Çalışma [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 37-49 | DOI: 10.54875/jarss.2023.21043

Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniğinde Çalışan Doktorların Hasta Kan Yönetimine Yönelik Tutumları: Ankete Dayalı Bir Çalışma

Gamze Kucukosman1, Bengu Gulhan Koksal1, Hasan Ali Aydin2, Alkim Gizem Yilmaz1, Hilal Ayoglu1
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Amacımız, bir üniversite hastanesi cerrahi kliniklerinde çalışan doktorların Hasta Kan Yönetimi (HKY) konusundaki tutumlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma, yerel etik kurul izni alındıktan sonra Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldı. Anket verileri, 33 sorudan oluşan anket formlarının hastanemiz cerrahi kliniklerinde çalışan doktorlara elden dağıtılıp doldurulmasıyla elde edildi. Sorular; demografik verileri, HKY uygulamaları hakkındaki tutum ve davranışlarını içermektedir.
Bulgular: Eksiksiz doldurulan 91 anket değerlendirildi. Katılımcıların %81’i araştırma görevlisi ve %30’u anestezistti. Katılımcıların %61,5’i HKY ve %91’i de preoperatif anemi (POA) ile perioperatif morbidite ve mortalite arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibiydi. Katılımcıların %54’ünün de POA’yı rutin olarak tedavi ettiği saptandı. Katılımcıların %85’i elektif cerrahi öncesi aneminin tedavi edilmesi gerektiğini ve bu amaçla ameliyattan hemen önce eritrosit süspansiyonu (ES) (%67,5) transfüze ettiklerini belirttiler. Hemoglobin (Hb) değeri dışında ES transfüzyonu kararında en sık kullanılan parametre, kanama miktarı >1000 mL (%80) idi. İntraoperatif kan transfüzyonunu azaltmak için en sık yapılan uygulamanın POA’nın teşhisi ve düzeltilmesi (%85) olduğu saptanırken, katılımcıların yalnızca %27,5’inin normoterminin sağlanması ve transfüzyon kararında Hb eşik değeri için restriktif davranılması gerektiğini bildirdiler. Katılımcılara kardiyopulmoner hastalığı ve kanaması olmayan anemik bir hasta olmaları durumunda kendilerine nasıl davranılması gerektiği sorulduğunda; %69’unun ‘elektif cerrahi öncesi anemisinin tanınmasını ve tedavi edilmesini istedikleri’ görüldü. Katılımcıların sadece %22’si kurumlarında HKY konusunda yazılı bir protokolün olmadığının farkındaydı.
Sonuç: Bulgularımız HKY kılavuzlarının benimsenmesinin teşvik edilmesi, bu programları uygulamak için daha fazla ivme kazandırılması gerektiğini ve bu alanda yapılacak başka çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta kan yönetimi, perioperatif anemi yönetimi, perioperatif bakım

The Attitudes of Doctors Working in the Surgical Clinic of a University Hospital for Patient Blood Management: A Survey-Based Study

Gamze Kucukosman1, Bengu Gulhan Koksal1, Hasan Ali Aydin2, Alkim Gizem Yilmaz1, Hilal Ayoglu1
1Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Zonguldak, Turkey
2Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Zonguldak, Turkey

Objective: Our aim is to evaluate the attitudes of the doctors working in the surgical clinics of a university hospital on Patient Blood Management (PBM).
Methods: This cross-sectional study was conducted in Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Medicine between December 2019 and January 2020, after obtaining ethical permission. The survey data were obtained by handing out the survey forms which consist of 33 questions to the doctors working in the hospital’s surgical clinics to fill out. The questions include demographic data, and attitudes on PBM.
Results: Fully completed 91 surveys were evaluated. Of the participants, 81% were research assistants and 30% were anesthesiologists. The 61.5% of participants had PBM knowledge, 91% of them knew the relationship between preoperative anemia (POA) and preoperative morbidity, and mortality, and 54% were found to treat POA regularly. The 85% of the participants stated that anemia should be treated before elective surgery, and for this purpose, they transfused erythrocyte suspension (RBC) (67.5%) immediately before surgery. Apart from the hemoglobin (Hb) value, the most commonly used parameter in the RBC transfusion decision was the amount of bleeding >1000 mL. While it was found that the most common practice to reduce intra-operative blood transfusion was the diagnosis and correction of POA (85%), only 27.5% of the participants reported that it is necessary to act restrictively to ensure normothermia and for the Hb threshold value in the decision of transfusion. When participants were asked ‘how should they be treated if they are an anemic patient without cardiopulmonary disease and bleeding’, 69% of them said they ‘want their anemia to be recognized and treated before elective surgery'. Only 22% of the participants were aware that there was no written protocol on PBM in their institution.
Conclusion: Study findings suggest that the adoption of PBM guidelines should be encouraged, more momentum should be given to implementing these programs, and other studies in this area are needed.

Keywords: Patient blood management, perioperative anemia management, perioperative care

Gamze Kucukosman, Bengu Gulhan Koksal, Hasan Ali Aydin, Alkim Gizem Yilmaz, Hilal Ayoglu. The Attitudes of Doctors Working in the Surgical Clinic of a University Hospital for Patient Blood Management: A Survey-Based Study. JARSS. 2023; 31(1): 37-49

Sorumlu Yazar: Gamze Kucukosman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale