ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia COVID-19 Geçirmiş Hastalarda Elektif Cerrahi Öncesi Anestezi Asistan ve Uzmanlarının Tutumlarının Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 104-111 | DOI: 10.54875/jarss.2022.69335

COVID-19 Geçirmiş Hastalarda Elektif Cerrahi Öncesi Anestezi Asistan ve Uzmanlarının Tutumlarının Değerlendirilmesi

Oya Kale
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalarda elektif cerrahilerin zamanlaması ile ilgili anestezi asistan ve uzman hekimlerinin bilgi ve görüşlerini değerlendirmek ve farkındalığı arttırmak.
Yöntem: Hastane etik kurulu onayı alındıktan sonra anestezi asistan ve uzmanlarına anket formunun linki elektronik posta ve sosyal medya uygulaması (WhatsApp mobil uygulama) üzerinden online olarak gönderildi. Demografik veriler, COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bilgi edinme kaynakları, elektif cerrahi zamanlaması, preoperatif hazırlık ve risk faktörleri, bilgilendirilmiş onam ile ilgili sorular soruldu.
Bulgular: Çalışmada 174 katılımcının %78’inin uzman hekim, %66’sının 30-50 yaş aralığında ve %63’ünün kadın olduğu görüldü. En çok kullanılan kaynağın Sağlık Bakanlığı Kılavuzları olduğu görüldü (uzman hekim %79, asistan hekim %63). Yararlanılan bilgi kaynaklarından hastane ve klinik içi eğitimler, Dünya Sağlık Örgütü internet sayfası ve bilimsel yayınlar yanıtları gruplar arasında anlamlı farklı bulundu (p=0,002; p=0,015 ve p=0,013). COVID-19 sonrası elektif cerrahiye alınma zamanları hakkında uzmanların ve asistanların yanıtları; asemptomatik hastalarda anlamlı farklı iken, hastalığı evde ve hastanede semptomatik geçirenlerle yoğun bakımda geçirmiş olanlarda benzer bulundu.
Sonuç: COVID-19 enfeksiyonunu asemptomatik geçirmiş elektif cerrahi uygulanacak hastalarda bekleme süresi farklı olmakla birlikte, hem anestezi asistanı hem de anestezi uzmanı hekimlerin preoperatif değerlendirme farkındalıkları, benzer ve güncel kılavuz bilgileri ile uyumlu bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, elektif cerrahi prosedürler, anestezi

Evaluation of the Attitudes of Anesthesia Residents and Specialists in Patients Who Have Had COVID-19 Before Elective Surgery

Oya Kale
University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: To evaluate the knowledge and opinions and increase awareness of anesthesia residents and specialists about the timing of elective surgery of patients who have had COVID-19.
Methods: After the approval of the hospital ethics committee, the link of the questionnaire form was sent to the anesthesia residents and specialist online via e-mail and social media application (WhatsApp mobile application). Questions were asked regarding demographic data, sources of information regarding COVID-19 infection, timing of elective surgery, preoperative preparation and risk factors, and informed consent.
Results: In the study, 78% were specialist physicians, 66% were in the 30-50 age range and 63% were female of the 174 participants. The most used resource was the Ministry of Health Guidelines (79% specialist, 63% resident). Among the information sources used, hospital and in-clinic training, World Health Organization website and scientific publications responses were significantly different between the groups (p=0.002; p=0.015 and p=0.013). The times of taking elective surgery after COVID-19; While the responses of specialists and residents were significantly different in asymptomatic patients, they were found to be similar in patients with symptomatic disease at home, symptomatic in hospital and in intensive care unit.
Conclusion: Responses of specialists and residents about the timing of the operation; while it was significantly different in asymptomatic patients, it was found to be similar in those who had symptomatic disease at home and in the hospital and those who had admitted to intensive care.

Keywords: COVID-19, elective surgical procedures, anesthesia

Oya Kale. Evaluation of the Attitudes of Anesthesia Residents and Specialists in Patients Who Have Had COVID-19 Before Elective Surgery. JARSS. 2022; 30(2): 104-111

Sorumlu Yazar: Oya Kale, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale