ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 17 Sayı: 4 - 2009

 • İçindekiler

 • Alternatif Tıptan Tamamlayıcı Tıbba
  From Alternative Medicine to Complementary Medicine
  Oya ÖZTAMER, Sevil ÖZKAN

 • Diz Artroplastisisinde Postoperatif Ağrı Tedavisinde Femoral Sinir Bloğu
  Femoral Nerve Block for Postoperative Pain Therapy After Knee Artroplasthy
  Özlem Selvi CAN, Enver ÖZGENCİL, Menekşe HASDOĞAN, Feyhan ÖKTEN

 • Lomber Omurga Cerrahisinde Spinal Anestezi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması
  Comparing Total Intravenous Anesthesia and Spinal Anesthesia in LumbarSpinal Surgery
  Özgün DEMİRKOLSOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTÜBEY, Uygur ER

 • Sezaryen Operasyonlarında Deksketoprofen Trometamol İle Lornoksikamin Postoperatif Analjezi ve Tramadol Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştıralması
  AComparative Study of the Effect of Dexketoprofen Trometamol and Lornoxicam on Postoperative Analgesia and Tramadol Requirement in Patients Underwent Cesarean Section
  Hüseyin SERT, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Bünyamin MUSLU, Burhanettin USTA, Muhammet GÖZDEMİR

 • Aksiller Yaklaşımla Brakial Pleksus Blokajında Sedasyon Amaçlı Kullanılan Midazolamın Bolus ve İnfüzyon Dozlarının Karşılaştırılması
  Comparison of Bolus and Infusion Administration of Midazolam for Sedation in Brachial Plexus Blockage With Axillary Approach
  Nedret Hacıferat BAHTİYAR, Aysun YILMAZLAR

 • Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede %5 Dekstroz ile Dilüe Edilen Deksmedetomidinin Etkisi
  The Effect of Dexmedetomidine Diluted in 5% Dextrose to Prevent Propofol Injection Pain
  Şennur UZUN, Ayşe Heves KARAGÖZ, Emine Arzu KÖSE, Özgür CANBAY, Saadet ÖZGEN

 • Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anestezi Öncesi Sabit Volümde Kristalloid Veya Kolloid Önyüklemesinin Maternal ve Neonatal Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparison of Maternal and Neonatal Efects of Şxed Volume of Crystalloid or Colloid Preloading for Elective Cesarean Sections Before Spinal Anesthesia
  Berrin GÜNAYDIN, Nuray CAMGÖZ, Gülşah Alp POLAT

 • LomberSpinal Cerrahide Preemptif Tramadol veya Lornoksikamin Postoperatif Tramadol Tüketimine Etkileri
  The Effect of Preemptive Lornoxicam or Tramadol on Post-Operative Tramadol Consumption in LumbarSpinal Surgery
  Züleyha KAZAK BENGİSUN, Hakan SABUNCUOĞLU, Sumru ŞEKERCİ

 • Walker-Warburg Sendromlu Bebeğe Anestezi Uygulaması (Olgu Sunumu)
  Anesthesia for “İnfant With” Walker-Warburg Syndrome (Case Report)
  Şennur UZUN, İsmail Aydın ERDEN, Burcu AKBAYÖZKAYA, Ülkü AYPAR

 • Osteogenezis İmperfektalı BirHastada AnestezikYaklaşım (Olgu Sunumu)
  The Anesthetic Management in a Patient With Osteogenesis Imperfecta (Case Report)
  Özgün ÇUVAŞ, Solmaz ERUYAR, Ayşegül CEYHAN

 • Sevoşuran ve Malign Hipertermi: Geciken DantrolenTedavisi (Olgu Sunumu)
  Sevoşurane and Malignant Hyperthermia: Delayed Dantrolene Treatment (ACase Report)
  Hale BORAZAN, Mine ÖZDEN, Tuba B. ERDEM, Alper YOSUNKAYA, Selmin ÖKESLİ

 • Güdük Ağrısında Pulse-Radyofrekans Uygulaması (Olgu Sunumu)
  Pulsed Radiofrequency for Stump Pain (Case Report)
  Mert AKBAŞ, Emel GÜNDÜZ, Bilge KARSLI

 • Diz Ağrısında Pulse-Radyofrekans Uygulaması (Olgu Sunumu)
  Pulsed Radiofrequency for Knee Joint Pain (Case Report)
  Mert AKBAŞ, Emel GÜNDÜZ, Bilge KARSLI

Hızlı Arama