ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
En Çok İndirilen Makaleler - JARSS

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Yüksek Akımlı Nazal Oksijenasyon ve Endikasyonları
High Flow Nasal Oxygenation and Indications
Ceyda Özhan Çaparlar, Bahar Sakızcı Uyar
doi: 10.5222/jarss.2021.75547   2021; 29 - 4 | Sayfalar 211 - 218 (7517 kere görüntülendi)

2.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi
Low Cardiac Output After Open Cardiac Surgery
Nesrin Bozdoğan Özyılkan
doi: 10.5222/jarss.2020.75437   2020; 28 - 1 | Sayfalar 1 - 11 (5430 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Yoğun Bakımda Sedasyon Amaçlı Kullanılan İlaçların Biyokimyasal Markerlara Olan İnterferans Etkisinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of the Interference Effect of Drugs Used in Intensive Care for Sedation on Biochemical Markers
Evren Büyükfırat, Ataman Gonel, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Mehmet Kenan Erol, Başak Pehlivan, Ahmet Atlas
doi: 10.5222/jarss.2020.37232   2020; 28 - 4 | Sayfalar 293 - 298 (4761 kere görüntülendi)

4.
Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri
Hıgh Intraoperatıve Cuff Pressure Incıdence Due to Endotracheal Cuff Inflatıon Methods And Its Clınıcal Effects
İlkay Baran, Savas Altinsoy, Özge Yamankılıç Mumcu, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.41636   2019; 27 - 3 | Sayfalar 217 - 223 (4418 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
COVID-19 Tanılı ya da Şüpheli Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve Ameliyathane Yönetimi
Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection
Hatice Türe, Şüheda Çelebi, Ezgi Aytaç, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir, Birsel Ekici, Abdulvahap Oğuz, Tuğhan Utku, Ferdi Menda, Meral Sonmezoglu
doi: 10.5222/jarss.2020.70299   2020; 28 - 3 | Sayfalar 137 - 149 (4350 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients
Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu
doi: 10.5222/jarss.2019.33043   2019; 27 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (3841 kere görüntülendi)

7.
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Serratus Plane Block For Acute Post mastectomy Pain After Modified Radical Mastectomy and Axillary Lymph Node Dissection: A Randomized Controlled Study
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Muhammet Mustafa Sulak, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammet Ahmet Karakaya, Erkan Cem Çelik, Erdem Karadeniz, Haci Ahmet Alıcı
doi: 10.5222/jarss.2019.85570   2019; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 127 (3733 kere görüntülendi)

8.
Uyandırma Odasında Hasta Takibinde Modifiye Alderete Skorlama Sistemi ( MASS ) İle Çalışmanın Postoperatif Komplikasyon Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi: Retrospektif Çalışma
Comparing the Prevalence of Postoperative Complications in Groups of Patients Followed Up in the Recovery Room with and without the Use of the Modified Aldrete’s Scoring System (MASS): A Retrospective Study
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Lale Titiz, Didem Derici
doi: 10.5222/jarss.2020.86548   2020; 28 - 3 | Sayfalar 188 - 193 (3525 kere görüntülendi)

9.
Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki
The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akça, Derya Karasu, İsa Kilic
doi: 10.5222/jarss.2019.83007   2019; 27 - 1 | Sayfalar 15 - 21 (3112 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
COVID-19 Aşıları ve Anestezi
COVID-19 Vaccines and Anesthesia
Semra Gümüş Demirbilek, Çiğdem Sezgin, Canan Gürsoy
doi: 10.5222/jarss.2021.93446   2021; 29 - 3 | Sayfalar 153 - 158 (3099 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Şiddetli Covid-19 Tedavisinde İntravenöz İmmunglobulin Kullanımı: 3 Hastalık Vaka Sunumu
The Use Of Intravenous Immunoglobulin For The Treatment Of Severe Covid-19: Case Presentation For Three Patients
Nuh Kumru, Saliha Yarımoglu, Tayfun Et, Rafet Yarımoglu, Muhammet Korkusuz
doi: 10.5222/jarss.2021.32032   2021; 29 - 3 | Sayfalar 202 - 206 (2995 kere görüntülendi)

12.
Miyotonik Distrofi Tanılı Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Experience Of A Patient With Myotonic Dystrophy
Sedef Gülçin Ural, Meltem Aktay İnal
doi: 10.5222/jarss.2019.77486   2019; 27 - 3 | Sayfalar 224 - 227 (2619 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
13.
Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia
Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.03522   2019; 27 - 1 | Sayfalar 30 - 37 (2569 kere görüntülendi)

14.
Bir Üniversite Hastanesinde Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hastalarında Tanıya Göre Maliyet Analizi
Cost Analysis According to Diagnosis in Tertiary Care Patients in a University Hospital
Kevser Peker
doi: 10.5222/jarss.2019.98852   2019; 27 - 4 | Sayfalar 265 - 271 (2460 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
COVID-19 Tanısı veya Şüphesi olan Erişkin Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları
Cardiopulmonary Resuscitation Practices in Adult Patients with Diagnosed or Suspected COVID-19 Disease
Şule Akın, Handan Birbiçer, Nurcan Doruk, Gönül Tezcan Keleş, Sule Ozbilgin
doi: 10.5222/jarss.2021.59354   2021; 29 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (2358 kere görüntülendi)

16.
Diabetes Mellitus ile Peroperatif Dönem
Peroperative Period with Diabetes Mellitus
Emine Ünal Ceran, Reyhan Polat
doi: 10.5222/jarss.2020.85047   2020; 28 - 2 | Sayfalar 71 - 79 (2154 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Parenteral Beslenen Hastaların Endikasyonları Ne Kadar Uygun ?
How Appropriate Are The Indications for Parenteral Nutrition Patients?
Halil Erkan Sayan
doi: 10.5222/jarss.2020.52724   2020; 28 - 2 | Sayfalar 116 - 123 (2064 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Etkin hasta kan yönetimi
Effective patient blood management
Büşra Tezcan
doi: 10.5222/jarss.2019.98608   2019; 27 - 3 | Sayfalar 167 - 173 (2061 kere görüntülendi)

19.
Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?
Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?
Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
doi: 10.5222/jarss.2019.25743   2019; 27 - 2 | Sayfalar 77 - 86 (2042 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyon Perfüzyon İndeksi veya Pleth Variabilite İndeks ile Öngörülebilir mi ?
Can Perfusion Index or Pleth Variability Index Predict Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Caesarean Section?
Mahmut Arslan, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Cengizhan Yavuz, Mehmet Kandilcik, Adem Doğaner, Feyza Çalışır
doi: 10.5222/jarss.2019.69775   2019; 27 - 4 | Sayfalar 251 - 257 (2009 kere görüntülendi)