ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 22 Sayı: 1 - 2014

 • İçindekiler

 • Editörden

 • KANSER HASTALARINDA ANESTEZİ
  ANESTHESIA FOR CANCER PATIENTS
  Coşkun ARAZ

 • ASETAMİNOFEN’İN NEDEN OLDUĞU HEPATOTOKSİSİTEDE KARVAKROL’ÜN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE N-ASETİL SİSTEİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  ASSESMENT OF CARVACROL EFFECTS ON ACETAMINOPHEN RELATED HEPATOTOXICITY AND AND ITS COMPARISON WITH N-ACETYL CYSTEIN
  Hüseyin C. TURGUT, İ. Aydın ERDEN, Seda B. AKINCI, Fatma SARICAOĞLU, Sevgen ÖNDER, Kamer KILINÇ, Hüsnü Can BAŞER, Ülkü AYPAR

 • TOTAL GASTREKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARDA PEROPERATİF SIVI İNFÜZYONUNUN POSTOPERATİF DÖNEMDE ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  THE EFFECTS OF PEROPERATIVE FLUID ADMINISTRATION ON POSTOPERATIVE ACID-BASE AND ELECTROLYTE BALANCE IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL GASTRECTOMY
  Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Zeynep ETİ, Ümit UĞURLU, Meliha ORHON, Fevzi Yılmaz GÖĞÜŞ

 • POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE İNTRAOPERATİF İNFÜZYON ESMOLOL VE LİDOKAİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  A COMPARISON OF THE EFFECTS OF INTRAOPERATIVE ESMOLOL AND LIDOCAINE INFUSIONS ON POSTOPERATIVE ANALGESIA
  Fatma KAVAK AKELMA, Jülide ERGİL, Derya ÖZKAN, Melih AKINCI, Mustafa ÖZMEN, Haluk GÜMÜŞ

 • İNTRAVENÖZ REJYONAL ANESTEZİDE PRİLOKAİNE MAGNEZYUM EKLENMESİNİN ETKİLERİ
  EFFECTS OF COMBINATION OF PRILOCAINE AND MAGNESIUM IN INTRAVENOUS REGIONAL ANESTHESIA
  Ebubekir SALDUŞ, Selmin ÖKESLİ, Alper KILIÇASLAN, Barış ÇANKAYA, Yasin TİRE

 • PREEKLAMPTİK VE SAĞLIKLI GEBELERDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEZARYEN OPERASYONUNUN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE HEMODYNAMIC PARAMETERS BETWEEN PREECLAMPTIC AND HEALTHY WOMEN UNDERGOING CESAREAN DELIVERY WITH SPINAL ANESTHESIA
  Mehtap HONCA, B. Berna KÜLAH, E. Arzu KÖSE, Türker TÜRKER, Eyüp HORASANLI

 • GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ UYGULAMALARINDA SEDASYON UYGULAMA FARKLILIKLARI: ANESTEZİSTLER VE ANESTEZİST OLMAYANLAR
  IMPLEMENTATION DIFFERENCES IN THE GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY SEDATION APPLICATIONS: ANESTHESIOLOGISTS AND NON-ANESTHESIOLOGISTS
  Fulya YILMAZ DURAN, Murat Yaşar ÖZKALKANLI, Fevzi CENGİZ

 • BARDET-BİEDL SENDROMLU OLGUDA ANESTEZİ VE POSTOPERATİF HEMŞİRE KONTROLLÜ ANALJEZİ UYGULAMASI
  ANESTHESIA FOR A CASE WITH BARDET-BIEDL SYNDROME AND APPLICATION OF POSTOPERATIVE NURSE CONTROLLED ANALGESIA
  Ayça TAŞ, İrfan GÜNGÖR, Hasan Ali KİRAZ, Hülya ÇELEBİ, Zafer TÜRKYILMAZ

 • HİV İLE ENFEKTE HASTA İÇİN ANESTEZİK YAKLAŞIM
  ANAESTHETIC CONSIDERATIONS FOR THE HIV-INFECTED PATIENT
  Vildan TAŞPINAR, Tolga BARUT, Dilşen ÖRNEK, Bayazit DİKMEN

 • SPİNAL ANESTEZİ SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON; SPİNAL EPİDURAL ABSE
  A RARE COMPLICATION AFTER SPINAL ANASTHESIA; SPINAL EPIDURAL ABSCESS
  Serdar KOKULU, Hacer CINGIL TEMİZ, Elif DOĞAN BAKİ, Yüksel ELA, Ergün KARAVELİOĞLU, Adem ASLAN

 • EDİTÖRE MEKTUP
  ESAT AYDOĞDU

 • KONU İNDEKSİ

Hızlı Arama