ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 23 Sayı: 1 - 2015

 • Tüm Sayı Pdf

 • İçindekiler

 • Anestezi Bilim Alanı Tarihinde Bilimsel Dergi Yayıncılığına Kısa Bir Bakış
  Anış ARIBOĞAN

 • Sugammadeks: Nöromüsküler Bloğun Geri Çevrilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Sugammadex: A New Approach in the Reversal of Neuromuscular Blockade
  Şennur UZUN, Yücel YÜCE

 • Pediyatrik Kardiyak Cerrahide Histidin-Triptofan-Ketoglutarat ve Geleneksel Kristalloid Kardiyopleji Solüsyonlarının Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması A Comparison of the Effects of Histidin-Tryprtophan-Ketoglutarete and Conventional Crystalloid Cardioplegia Solutions on Myocardial Protection During Pediatric Cardiac Surgery
  Selim KUŞLU, Aynur CAMKIRAN FIRAT, Pınar ZEYNELOĞLU, Arash PİRAT, Murat ÖZKAN, Gülnaz ARSLAN

 • Ameliyat Öncesi İntravenöz Tramadol ve İntramusküler Diklofenak Sodyum Uygulaması Tramadol-Hasta Kontrollü Analjezi’nin İntraoperatif Yükleme Dozunu Azaltır: Randomize Çalışma
  Preoperative Intravenous Tramadol Combined With Intramuscular Diclofenac Sodium Reduces Intraoperative Loading Dose of Tramadol-PCA: A Randomized Trial
  Filiz ÜZÜMCÜGİL, Canan KÜÇÜK, Hülya ORAL, Ayşen HERGÜNER, Salim ERKAYA

 • Ameliyat Öncesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Tarafından Konsülte Edilen Hastaların Retrospektif Olarak Pulmoner Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi
  Assessment of Patients Who Have Been Consulted Preoperatively by Chest Diseases Clinic in Terms of Pulmanory Risk Factors Retrospectively
  Ayça ÖZCAN, Didem GÖRGÜN

 • Açık Kalp Cerrahisi Uygulanacak Pediyatrik Hastalarda Subklavyan Ven Kateterizasyonunda İşaret Noktası İle İki Boyutlu USG Yönteminin Karşılaştırılması
  Comparison Between Landmark Guided and Two Dimensional USG Guided Sabclavian Vein Cannulation in Pediatric Patients Undergoing Open Heart Surgery
  Çağatay ÇELİK, Aynur CAMKIRAN FIRAT, Pınar ZEYNELOĞLU, Arash PİRAT, Coşkun ARAZ, Gülnaz ARSLAN

 • Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi Ameliyathanelerinde Endovasküler ElektrokardiyograŞ Kılavuzluğu İle Yapılan Subklavyan Ven Kateterizasyonu İşlem Komplikasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Retrospective Analysis of the Complications of the Subclavian Vein Catheterizations Performed Under Endovascular Electrocardiographic Guidance in Hacettepe University Neurosurgery Operating Theatres
  Meltem BUZ, Şennur UZUN, Ülkü AYPAR

 • Konjenital Ağrı Duyarsızlığı Olan Bir Olguda Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of a Patient With Congenital Insensitivity to Pain
  Çağla BALİ, Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Pınar ERGENOĞLU, Aslı KARSLI, Şule AKIN

 • Üst Batın Cerrahisi Geçiren Yüksek Riskli Hastalarda Segmental Torakal Epidural Anestezi: Üç Olgu
  Segmental Thoracic Epidural Anesthesia During Upper Abdominal Surgery in High-Risk Patients: Three Case Reports
  Mine ÇELİK, Ayşenur DOSTBİL, Mehmet AKSOY, Erkan Cem ÇELİK, Muhammet KARACA

 • Stilenin Plastik Kaplamasının Kopması: Endotrakeal Entübasyonun Nadir Fakat Potansiyel Olarak Ciddi Bir Komplikasyonu
  Sheared Plastic Coating of the Stylet: A Rare But Potentially Serious Complication of Endotracheal Intubation
  Bahattin TUNCALI, Yonca ÖZVARDAR PEKCAN, Erkan EŞKİ

Hızlı Arama