ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 23 Sayı: 3 - 2015

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  Aksiller Blokta İdeal Doz Sec%CC%A7imi
  Nurcan DORUK

 • DERLEME / REVIEW
  Aksiller Blokta İdeal Doz Ne Olmalıdır?
  What is the Appropriate Dose For Axillary Brachial Plexus Blocks?
  Ece AYDIN, Sanem ÇAKAR TURHAN, Fatma Feyhan ÖKTEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Laparoskopik Kolesistektomilerde Total İntravenöz Anestezi ve Sevofluran Anestezisinin Postoperatif Derlenme Üzerine Etkilerinin Derlenme Kalitesi Skoru (QoR-40) ile Karşılaştırılması
  The Comparison of Total Intravenous Anesthesia and Sevoflurane Anesthesia Effects on Postoperative Recovery By Quality of Recovery (QoR-40) Scores in Laparoscopic Cholecystectomy
  Abdülvahap YILMAZ, Gökhan ÖZKAN, M. Emin İNCE, M. Burak EŞKİN, Serkan ŞENKAL, Vedat YILDIRIM, Ahmet COŞAR

 • Obez Hastaların Entübasyonunda McGrath Seri 5 Videolaringoskopi ve Macintosh Laringoskopinin Karşılaştırılması
  Comparison of the McGrath Series 5 Videolaryngoscope to the Standard Macintosh Laryngoscope for the Intubation of the Obese Patients
  Aysun POSTACI, Müge ÇAKIRCA, Özlem SAÇAN, İsmail AYTAÇ, Bahar SAKIZCI UYAR, Semih BAfiKAN, Mustafa BAYDAR, Iflıl ÖZKOÇAK TURAN

 • Torakotomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Torasik Paravertebral Blok İle İntratekal Morfin Uygulamalarının Karşılaştırılması
  Thoracic Paravertebral Block Versus Intrathecal Morphine For Pain Relief After Thoracotomy
  Seden KOCABAŞ, Demet SERGİN, Fatma Zekiye AŞKAR, Yurday ÇETİN, fiule ÖZBİLGİN, Kutsal TURHAN

 • Cerrahi Tedavi Uygulanan Skolyoz Hastalarının Postoperatif Yaflam Kalitelerinin SRS-22 Skorları ile Değerlendirilmesi
  The Evaluation of Postoperative ‘Quality of Life’ With SRS-22 Scores in Scoliosis Patients Undergoing Surgical Treatment
  Murat İZGİ, Banu AYHAN, Filiz ÜZÜMCÜGİL, Seda Banu AKINCI, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü̈ AYPAR

 • Femur Kırığı Olan Hastalarda Preoperatif Uygulanan Fasia İliaka Kompartman Bloğunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi
  The Effect of Preoperative Fascia Iliaca Compartment Block on Postoperative Analgesic Use in Patients With Femoral Fracture
  Aladdin DOMAÇ, Ebru KELSAKA, Binnur SARIHASAN

 • Smoking and Postdural Puncture Headache
  Sigara ve Postdural Ponksiyon Bafl Ağrısı
  Ruslan ABDULLAYEV, Ömer Burak KÜÇÜKEBE, Bülent ÇELİK, Hamit Sinan HATİPOĞLU, Filiz HATİPOĞLU

 • Hastanemizde 2013 Yılı İc%CC%A7inde Beyaz Kod-Sağlık Çalşlanlarına Şiddet Olaylarının Retrospektif Değerlendirmesi
  A Retrospective Evaluation of White Code - Assault Against Medical Staff Cases in 2013 in Our Center
  Zehra BAYKAL TUTAL, Münire BABAYİĞİT, Necla DERELİ, Handan GÜLEÇ, Mustafa Alparslan BABAYİĞİT, Eyüp HORASANLI

 • The Use of Fluticasone Propionate for the Reduction of Postoperative Sore Throat
  Postoperatif Boğaz Ağrısının Azaltılmasında Flutikazon Propiyonat Kullanımı
  Aysun ANKAY YILBAfi, Onur YEfiİLDA⁄, Baflak AKÇA, Özgür CANBAY, Nalan ÇELEBİ, Melike TOKER, Aydın ERDEN

 • OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
  Pnömonektomili Hastada Robotik Prostatektomi Anestezi Deneyimimiz
  Our Anesthesia Experience of a Patient With Pneumonectomy Undergoing Robotic Prostatectomy Surgery
  Ahmet YILDIRIM, Yonca YANLI, Mehtap ÖZDEMİR, Nevin KURT ÇELEBİ, Zelin TOPAÇ, Nurten BAKAN

 • Laparoskopik Bariyatrik Cerrahide Vokal Kord Polibine Bağlı Postoperatif Solunum Yetmezliği: Olgu Sunumu
  The Postoperative Respiratory Failure Due to Vocal Cord Polyp in Laparoscopic Bariatric Surgery: A Case Report
  İlknur Suidiye ŞEKER, Gülbin SEZEN, Onur ÖZLÜ, Ender GÜÇLÜ

 • Ultrason Eflliğinde Bilateral İnfraklavikuler Brakial Pleksus Bloğu: Olgu Sunumu
  Ultrasound-Guided Bilateral Infraclavicular Plexus Blockade: A Case Report
  Sema ÖNCÜL, Elif ATAR GAYGUSUZ, Başol BAY

 • Opere Konjenital Kalp Hastalığı, Ağır Pulmoner Hipertansiyon ve Kalp Kapak Hastalığı Olan Morbid Obez Gebe Hastanın Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of Morbidly Obese Pregnant Patient With Operated Congenital
  Heart Disease, Severe Pulmonary Hypertension and Valvular Heart Disease
  Özlem ÖZMETE, Pınar ERGENOĞLU, Çağla BALİ, Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Şule AKIN, Anış ARIBOĞAN

 • İntraabdominal Sepsise Bağlı Geliflen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu Olgusu
  A Case of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome Due to Intraabdominal Sepsis
  Gülşah KARAÖREN, Elif DEĞİRMENCİ, İbrahim İKİZCELİ, Hüseyin ÖZ

 • Wilson Hastalığı Olan Olguda Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of a Patient With Wilson’s Disease
  Tuğba DOĞU, Hasan ŞAHİN, Mesut ERBAŞ, Tuncer ŞİMŞEK, Hüseyin TOMAN, Hatice Betül ALTINIŞIK, Hasan Ali KİRAZ, Uğur ALTINIŞIK

 • Postoperative Bilateral Visual Loss Due to Bilateral Occipital Lobe Infarction
  Oksipital Lob İnfarktına Bağlı Postoperatif Bilateral Görme Kaybı
  Coşkun ARAZ, Müge GÜRLER, Ali AYHAN, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ, Zeynep KAYHAN

 • Torakomyoplasti Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz
  Anesthetic Management of Thoracomyoplasty Procedure
  Aysun ANKAY YILBAŞ, Başak KANTAR, Ezgi DENİZCİ, Tuba KILIÇER ŞAHİNOĞLU, Serkan UYSAL, Meral KANBAK, Bilge ÇELEBİOĞLU

Hızlı Arama