ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 23 Sayı: 4 - 2015

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  ANESTEZİYOLOJİDE İKİ TEMEL BAŞLIK HAKKINDA: OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE MİYASTENİA GRAVİS
  Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN

 • DERLEME / REVIEW
  OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE ANESTEZİ
  AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND ANESTHESIA
  Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Ömer BAYGIN

 • MİYASTENİA GRAVİS VE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  MYASTENIA GRAVIS AND ANESTHESIA MANAGEMENT
  Bilge ŞENTÜRK ÇATALOĞLU, Deniz KIZILAY, Ayten SARAÇOĞLU, İbrahim Haluk KAFALI

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  TİROİDEKTOMİ SONRASI VOKAL KORD HAREKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİREKT LARİNGOSKOPİ FİBEROPTİK LARİNGOSKOPİ VE ULTRASONOGRAFİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIRECT LARYNGOSCOPY FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY AND ULTRASONOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF VOCAL CORD MOBILITY AFTER THYROID SURGERY
  Dilek YAZICIOĞLU, Ömer BAYIR, Cem ÇATAROĞLU, Aysel GEZER, Aslı DÖNMEZ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  COMPARISON OF TWO DIFFERENT DOSES OF INTRAVENOUS MORPHINE ON DESFLURANE CONSUMPTION IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY
  TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ HASTALARINDA FARKLI İKİ DOZDA KULLANILAN İNTRAVENÖZ MORFİNİN DESFLURAN TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Çağla BALİ, Mehmet ÖZALEVLİ, Hakkı ÜNLÜGENÇ, Tayfun GÜLER, Geylan IŞIK

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  THE EFFECTS OF HYDROXYETHYL STARCH (130/0.4) VERSUS LACTATED RINGER SOLUTION ON COAGULATION PARAMETERS IN CYANOTIC CHILDREN UNDERGOING CARDIOPULMONARY BYPASS: A RANDOMIZED TRIAL
  HİDROKSİ ETİL NİŞASTA (130/0.4) VEYA RİNGER LAKTAT SOLÜSYONUNUN KARDİYOPULMONER BYPASS UYGULANAN SİYANOTİK ÇOCUKLARDA KOAGÜLASYON PARAMETRELERİNE ETKİLERİ:
  RANDOMİZE ÇALIŞMA
  Başak AKÇA, Meral KANBAK, Banu KILIÇASLAN, Bilge ÇELEBİOĞLU, ÜlkÜ AYPAR

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  PREOPERATİF ANKSİYETENİN ENTROPİ MONİTORİZASYONU ALTINDA PROPOFOL TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
  THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANXIETY ON PROPOFOL CONSUMPTION UNDER ENTROPY MONITORIZATION
  Adnan AY, Ezgi ERKILIC2, Elvin KESİMCİ, TÜlin GÜMÜŞ, Orhan KANBAK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  DİŞ HEKİMLERİNDE BEL AĞRISI: RİSK FAKTÖRLERİ VE HEKİMLERİN FARKINDALIKLARI
  BACK PAIN IN DENTISTS: RISK FACTORS AND AWARENESS OF DENTISTS
  Suna AŞKIN, Coşkun ARAZ, Esra BEYLER, Zeynep KAYHAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA BUPİVAKAİN İLE DORSAL PENİL BLOK KAUDAL BLOK VE ORAL İBUPROFEN’İN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF DORSAL PENILE BLOCK AND CAUDAL BLOCK WITH BUPIVACAINE AND ORAL IBUPROFEN IN CHILDREN UNDERGOING CIRCUMCISION
  Reyhan POLAT, Mine AKIN, GÜlsen KESKİN, Taylan AKKAYA

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LAPAROSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL İNGUİNAL HERNİ AMELİYATLARINDA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON İLE PROSEAL LMA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARING THE EFFECTS OF THE USE OF ENDOTRACHEAL INTUBATION AND LMA PROSEAL ON LAPAROSCOPIC EXTRAPERITONEAL INGUINAL HERNIA OPERATION
  Elif ATAR GAYGUSUZ, Sema ÖNCÜL, Murat COŞKUN, Canan BALCI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  DÜŞÜK DOZ TİYOPENTAL İLE HUNTINGTON KORESİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ: BİR OLGU SUNUMU
  LOW DOSE THIOPENTAL ANESTHETIC MANAGEMENT OF A PATIENT WITH HUNTINGTON’S CHOREA: A CASE REPORT
  Hasan SAYGIN, Yağmur ÇANKAYA, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Pakize KIRDEMİR

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  CONN SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
  ANESTHETIC MANAGEMENT IN CONN SEYNDROME: CASE REPORT
  Uğur ALTINIŞIK, Hatice BetÜl ALTINIŞIK, Tuğba DOĞU, Halide AYDIN, Mesut ERBAŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  KETAMİNE KARŞI GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU: OLGU SUNUMU
  HYPERSENSITIVITY REACTION TO KETAMINE: CASE REPORT
  Levent ÖZDEMİR, Şebnem ATICI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  YÜZ İKİ YAŞINDA BİR HASTADA SPİNAL ANESTEZİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
  SPINAL ANESTHESIA IN A ONE HUNDRED AND TWO-YEAR-OLD PATIENT: CASE REPORT
  Zakir ARSLAN, Murat AKTAŞ, Zeynep BASTEM

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  PRADER WİLLİ SENDROMLU MORBİD OBEZ BİR OLGUDA ANESTEZİ UYGULAMASI
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF A MORBIDLY OBESE PATIENT WITH PRADER WILLI SYNDROME
  Bahattin TUNCALI, Pınar ZEYNELOĞLU, Tuğbahan YILMAZ

Hızlı Arama