ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 25 Sayı: 3 - 2017

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  NEURAXIAL ANALGESIA FOR LABOR: STANDARD TECHNIQUES VERSUS NOVEL APPROACH
  DOĞUMDA NÖRAKSİYEL ANALJEZİ STANDART TEKNİKLER VE YENİ YAKLAŞIMLAR
  Selin EREL, Berrin GUNAYDIN

 • DERLEME / REVIEW
  A NEW GOAL IN OPIOID MANAGEMENT IN OBESE PATIENTS: OPIOID-FREE ANAESTHESIA
  ROBEZİTE HASTALARINDA OPİOİD YÖNETİMİNDE YENİ AMAÇ: OPİOİDSİZ ANESTEZİOya YALÇIN ÇOK

 • DENEYSEL ÇALIŞMA / EXPERIMENTAL RESEARCH
  RATLARDA OLUŞTURULAN SİYATİK SİNİR BLOĞU MODELİNDE RASEMİK KETAMİNİN ETKİNLİK VE NÖROTOKSİSİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND NEUROTOXICITY OF RASEMIC KETAMINE IN RAT SCIATIC NERVE BLOCK MODEL
  Abdulvahap ASLAN, Gülay ERDOĞAN KAYHAN, Taylan ŞAHİN, Mehmet GÜL

 • KLiNiK ÇALIŞMALAR / CLINICAL RESEARCHES
  BMAJOR SPİNAL CERRAHİDE EPİDURAL ANALJEZİ VE DERLENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BUPİVAKAİN-FENTANİL VE BUPİVAKAİN-FENTANİL-STEROİD KOMBİNASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
  EASSESSMENT OF EPIDURAL ANALGESIA AND RECOVERY AFTER MAJOR SPINAL SURGERY: COMPARISON OF BUPIVACAINE-FENTANYL AND BUPIVACAINE-FENTANYL-METHYLPREDNISOLONE ACETATE COMBINATIONS
  Halide Hande ŞAHİNKAYA, Enver ÖZGENCİL, Ayhan ATTAR, Dilek YÖRÜKOĞLU, Yüksel KEÇİK

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  COMPARISON OF NEUROMUSCULAR MONITORING MEASUREMENTS WITH ROCURONIUM-SUGAMMADEX AND SUCCINYLCHOLINE IN PEDIATRIC SHORT PROCEDURES: A RETROSPECTIVE STUDY
  PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Mustafa AZİZOGLU, Gökhan Berktuğ BAHADIR, Ali NAYCI, Handan BİRBİÇER, Gülhan OREKİCİ TEMEL

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  AARTER KAN GAZI VE VENÖZ KAN GAZI KORELASYONUNA APACHE II SKORU VE İNOTROP KULLANIMININ ETKİSİ
  THE EFFECT OF APACHE II SCORE AND INOTROPIC AGENT ON ARTERIAL AND VENOUS BLOOD GAS ANALYSIS
  Ali İhsan UYSAL, Başak ALTIPARMAK, Eylem YAŞAR, Semra DEMİRBİLEK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ARDİYAK CERRAHİDE POSTOPERATİF ATRİYAL FİBRİLASYON GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİNDE N-ASETİLSİSTEİN’İN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ
  EFFICACY OF N-ACETYLCYSTEIN IN PREVENTION OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION DEVELOPMENT IN CARDIAC SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
  Selen ÖZTÜRK, İbrahim ÖZTÜRK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  OBEZ VE OBEZ OLMAYAN HASTALARDA DESFLURAN ANESTEZİSİNDE DERLENMENİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF RECOVERY FROM THE DESFLURAN ANESTHESIA IN OBESE AND NON-OBESE PATIENTS
  Çiğdem YALÇIN, Hüseyin Alp ALPTEKİN, Mine AKIN, Altan ŞAHİN, Haluk GÜMÜŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  RETT SENDROMU VE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  RETT SYNDROME AND ANESTHETIC MANAGEMENT
  Eralp ÇEVİKKALP, Gonca GÜL HAYRAN, Gönül TEZCAN KELEŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  SEREBROTENDİNÖZ KSANTOMATOZİS VE GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTADA GENEL ANESTEZİ YÖNETİMİ
  GENERAL ANESTHESIA MANAGEMENT IN PATIENTS WITH CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS AND GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ENZYME DEFICIENCY
  Salih Hakan NURAÇ, Fatma UKİL IŞILDAK, Eltaf Ayc%CC%A7a ÖZBAL, Emine Zeynep ETİ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  POLAND SENDROMLU OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ VE ULTRASON EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULER BLOK UYGULAMASI
  ANESTHESIA MANAGEMENT OF POLAND SYNDROME AND INFRACLAVICULAR BLOCK APPLICATION WITH ULTRASONOGRAPHY
  Ayşenur ACAR, Onur BALABAN, İlker İTAL, Tayfun AYDIN

Hızlı Arama