ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 26 Sayı: 4 - 2018

 • Tam Sayı

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  Travma ve Koagülopati
  Trauma and Coagulopathy
  Özlem ÖZMETE

 • DERLEME / REVIEW
  Toraks Travmasında Ağrı ve Tedavisi
  Pain and Treatment in Thoracic Trauma
  H. Evren EKER

 • DERLEME / REVIEW
  Yoğun Bakımda Sirkulatuvar fiok ve Monitörizasyon Yöntemleri
  Circulatory Shock and Monitorization Techniques in Intensive Care Unit
  Meltem KİRPİ, Esra ÇALIŞKAN

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Torakotomi Operasyonlarında Postoperatif Analjezi İçin Yapılan Serratus Anterior Plan Bloğunun İnterkostal Blok ile Karşılaştırılması
  The Comparison of Serratus Anterior Plane Block Versus Intercostal Block For Postoperative Analgesia Following Thoracotomy Surgery
  Gözen ÖKSÜZ, Muhammed SAYAN, Mahmut ARSLAN, Aykut URFALIOĞLU, Hafize ÖKSÜZ, Bora BİLAL, Oya YALÇIN ÇOK

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Palyatif BakIm Ünitesine Yatan Hastalar›n Biyokimyasal Parametrelerinin Sağkalımla İlişkisi
  The Relationship Between Survival and Biochemical Parameters of Patients Admitted to Palliative Care Unit
  Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, Ömer BOYRAZ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Yoğun Bakım Kalça Kırığı Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Postoperatif Erken Dönem Mortalite ve Morbiditeye Etkisi
  The Effect of Neutrophil to Lymphocyte Ratio on Postoperative Early Mortality and Morbidity in Hip Fracture Intensive Care Patients
  Savaş ALTINSOY, Sibel ÇATALCA, Murat SAYIN, Jülide ERGİL

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Spinal Anestezi ile Sezaryen Ameliyatı Uygulanan Gebelerde Hipotermi Önlenebilir mi?
  Is Hypothermia Preventable During Cesarean Section Under Spinal Anesthesia?
  Asude AYHAN, Sevgi SEYHAN BALLI, Aynur CAMKIRAN FIRAT, Zeynep KAYHAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Pediyatrik Şaşılıkk Cerrahisinde Endotrakeal Tüp ile Fleksibl Laringeal Maskenin Postoperatif Komplikasyonlar ve Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparison of the Effects of Endotracheal Intubation and Flexible Laryngeal Mask on Postoperative Complications and Agitation in Pediatric Strabismus Surgery
  Selma Duru BÜLBÜL, Nurcan DORUK, Ayça SARI, Bahar TAŞDELEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Alt Ekstremite Cerrahisi Planlanan Hastalarda Spinal Anestezi Uygulama Pozisyonlarının Hemodinami, Erken Mobilizasyon ve Postspinal Baş Ağrısı Üzerine Etkileri
  The Effects of Spinal Anesthesia Application Positions on Hemodynamics, Early Mobilization and Postspinal Headache in Patients Undergoing Lower Limb Surgery
  Hilal KIRCI, Ahmet BEŞİR, Ahmet Can ŞENEL

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Nazal Airway Kullanılmadan ve Nazal Airway Kullan›larak Nazal Fiberoptik Bronkoskopi Uygulaması: Manken Çalışması
  Performing Nasal Fiberoptic Bronchoscopy with or without a Nasal Airway: A Manikin Study
  Sevtap CEMALOĞLU, Burak NALBANT, Aslı DÖNMEZ, Derya ÖZKAN, Emine ARIK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Bariatrik Cerrahide Yüksek İntraabdominal Bas›nç Uygulamasının Serebral Perfüzyon ve Hemodinami Üzerine Etkileri
  Effects of Intraabdominal High Pressure Application on Perfusion and Hemodynamics in Bariatric Surgery
  Şenay CANİKLİ ADIGÜZEL, Hale KEFELİ ÇELİK, Zerrin YILMAZ, Volkan KINAŞ

 • OLGU SUNUMU/ CASE REPORT
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği Olan Hastada Lateral Sagittal İnfraklaviküler Blok
  Lateral Sagittal Infraclavicular Block in a Patient with Glucose-6-Phospahate Dehydrogenase Deficiency
  Onur PALABIYIK, Tuğba ÇAĞLAR, Ayça TAŞ TUNA, Yakup TOMAK

Hızlı Arama