ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 17 Sayı: 1 - 2009

 • İçindekiler

 • KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME CERRAHİsİ GEÇİREN HASTALARDA GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
  GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING SURGERY
  Aynur CAMKIRAN (AC), Aslı DÖNMEZ (AD)

 • BRONŞİYAL ASTIMLI HASTADA ANESTEZİ
  ANESTHESIA IN BRONCHIAL ASTHMA
  Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

 • PUBMED: NASIL DAHA ETKİN KULLANILABİLİR?
  PUBMED: HOW CAN IT BE USED MORE EFFECTIVELY?
  Özlem S. ÇAKMAKKAYA (ÖSÇ), Güner KAYA (GK), Christian C. APFEL (CCA)

 • İNTRAVENÖZ PARASETAMOLÜN POSTOPERATİF ANALJEZİ VE MORFİN TÜKETİMİNE ETKİSİ
  THE EFFECT OF INTRAVENOUS PARACETAMOL ON POSTOPERATIVE ANALGESIA AND MORPHINE CONSUMPTION
  Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, Alper KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU

 • AMELİYATHANE ÇALIŞANLARINDA LATEKS ALLERJİSİ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
  FREQUENCY OF NATURAL RUBBER LATEX ALLERGY AMONG OPERATING ROOM PERSONNEL
  Ruhiye REİSLİ (RR), Atilla EROL (AR), Fatih KARA (FK),İsmail RE‹İSLİ (‹R), Selmin ÖKESLİ (SÖ)

 • GERİATRİK HASTALARDA İNTRAVEZÖZ VE EPİDURAL MORFİN İLE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ UYGULAMASININ KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
  THE EFFECTS OF PATIENT CONTROLLED ANALGESIA METHODS WITH INTRAVENOUS AND EPIDURAL MORPHINE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN GERIATRIC PATIENTS
  Cemil GÜLÜCÜ (CG), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Şaban YALÇIN (fiY) Özlem Selvi CAN (ÖSC), Sacide DEMŞRALP (SD), Neslihan ALKIŞ (NA)

 • ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİYOPANKREATOGRAFİDE SEDASYON: PROPOFOL VE KETAMİN KARIŞIM İNFÜZYONUNUN ARALIKLI BOLUS UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  SEDATION DURING ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY: THE COMPARISON OF PROPOFOL - KETAMINE MIXTURE INFUSION WITH BOLUS ADMINISTRATIONS
  Oya YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN

 • İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARINDA, LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİN İLE İLİOİNGUİNAL- İLİOHİPOGASTRİK SİNİR BLOĞU VE KESİ YERİNİN LOKAL ANESTEZİKLE İNFİLTRASYONUNUN BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
  THE EFFICACY OF ILIOINGUINAL –ILIOHYPOGASTIC NERVE BLOCKS AND PERIINCISIONAL FIELD BLOCK USING LEVOBUPIVACAINE AND BUPIVACAINE AFTER INGUINAL HERNIA OPERATIONS
  Nurten İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurflen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

 • SENTİNEL LENF NODÜLÜ BİYOPSİSİNDE KULLANILAN SUBKUTAN İZOSÜLFAN MAVİSİ SONRASI GELİŞiEN ALERJİK REAKSİYON
  THE ALLERGIC REACTION FOLLOWING ISOSULFAN BLUE INJECTION USED FOR SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY
  Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

 • ŞİDDETLİ SEPSİSTE ÇİFTE PLAZMAFİLTRASYON ADSORPSİYON UYGULAMASI
  APPLICATION OF COUPLED PLASMAFILTRATION ADSORPTION IN SEVERE SEPSIS
  Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA

Hızlı Arama