ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Efficacy of Sodium Bicarbonate Addition into Local Anesthetic Infiltration for Postoperative Pain Levels After Rhinoplasty [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 240-244 | DOI: 10.54875/jarss.2022.12599

Efficacy of Sodium Bicarbonate Addition into Local Anesthetic Infiltration for Postoperative Pain Levels After Rhinoplasty

Nuray Camgöz Eryılmaz1, Avni Tolga Eryılmaz2
1Gazi University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Doctor Tolga Eryilmaz Clinic, Ankara, Turkey

Objective: Postoperative pain intensity is one of the decisive factors in patient satisfaction following surgery. Therefore, we aimed to investigate the efficacy of sodium bicarbonate addition to local anesthetic infiltration over pain levels after rhinoplasty operations which were performed under general anesthesia.
Methods: Following ethics committee approval, medical records of patients who underwent rhinoplasty surgery were retrospectively reviewed to evaluate postoperative pain levels. Forty concomitant patients who received standard local anesthetic infiltration without bicarbonate were randomised as Control group (Group 1). The patients in whom bicarbonate was added to local anesthetic solution were selected as interventional group (Group 2). Initial pain time and pain levels at the 1st, 2nd and 6th hours were obtained from anesthesia, recovery unit and ward follow-up forms. Pain levels were evaluated with Visual Analog Scale (VAS) of 0 to 10.
Results: This retrospective study included 80 (64 female and 16 male) endonasal rhinoplasty patients. There was no statistically significant difference found in the postoperative first analgesic requirement time. However, VAS at the postoperative 1st, 2nd and 6th hours of Group 2 were significantly lower than Group 1 (p<0.05).
Conclusion: Although it does not delay the beginning of postoperative pain, buffering the local anesthetic infiltration with addition of sodium bicarbonate significantly decreases pain levels at the postoperative period. It is a safe and an inexpensive method, which can efficiently increase patient satisfaction. Thus we recommend more widespread use.

Keywords: Lidocaine, postoperative pain, rhinoplasty, sodium bicarbonate

Rinoplasti Ameliyatlarında Lokal Anestezik İnflitrasyonuna Bikarbonat Eklenmesinin Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi

Nuray Camgöz Eryılmaz1, Avni Tolga Eryılmaz2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Doktor Tolga Eryılmaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Postoperatif ağrı, ameliyat sonrası hasta memnuniyetinde belirleyici faktörlerden biridir. Bu nedenle genel anestezi altında yapılan rinoplasti ameliyatlarında lokal anestezik infiltrasyonuna bikarbonat eklenmesinin postoperatif ağrı düzeyleri üzerindeki etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, rinoplasti ameliyatı geçiren hastaların tıbbi kayıtları postoperatif ağrı düzeylerini değerlendirmek için retrospektif olarak incelendi. Sodyum bikarbonatsız standart lokal anestezik infiltrasyonu uygulanan eş zamanlı 40 hasta kontrol grubu (Grup 1) olarak randomize edildi. Lokal anestezik solüsyona sodyum bikarbonat eklenen hastalar girişimsel grup olarak seçildi (40 hasta, Grup 2). Postoperatif ilk ağrı zamanı ve 1., 2. ve 6. saatlerdeki ağrı düzeyleri, anestezi, derlenme ünitesi ve servis takip formlarından elde edildi. Ağrı seviyeleri, 0’dan 10’a kadar Görsel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Bu retrospektif çalışmaya 80 (64 kadın ve 16 erkek) endonazal rinoplasti hastası dahil edildi. Postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak Grup 2’de postoperatif 1., 2. ve 6. saatlerde VAS, Grup 1’e göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05).
Sonuç: Postoperatif ağrının başlamasını geciktirmese de lokal anestezik infiltrasyonunun sodyum bikarbonat ilavesi ile tamponlanması postoperatif dönemde ağrı düzeylerini önemli ölçüde azaltır. Hasta memnuniyetini etkin bir şekilde artırabilen güvenli ve ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle daha yaygın kullanılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lidokain, postoperatif ağrı, rinoplasti, sodyum bikarbonat

Nuray Camgöz Eryılmaz, Avni Tolga Eryılmaz. Efficacy of Sodium Bicarbonate Addition into Local Anesthetic Infiltration for Postoperative Pain Levels After Rhinoplasty. JARSS. 2022; 30(4): 240-244

Corresponding Author: Nuray Camgöz Eryılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale