ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Volume : 29 Issue : 4 Year : 2021
Index
Membership
Applications

Quick Search
The Role of Education in Reducing the Disposal Costs of Anesthesia-Related Medical Wastes [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 178-183 | DOI: 10.5222/jarss.2021.63935

The Role of Education in Reducing the Disposal Costs of Anesthesia-Related Medical Wastes

Gülsen Keskin, Asli Donmez
Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Although it constitutes a small part of the general waste, medical waste management is important both due to its environmental impact and its cost. Creating education and awareness on reducing the amount of medical waste and increasing the amount of waste-recycling are some of the most important steps.
The primary purpose of the study is to determine the role of education in reducing the cost of medical waste belonging to anesthesia, and the secondary purpose is to provide data for the development of educational materials used.

METHODS: The anesthesia wastes of 22 operating rooms and 3 PACU were evaluated.Anesthetic wastes were collected and weighed at the end of the day without informing 26 anesthesiologists, 37 anesthesia technicians, and 30 anesthesia assistants.On the 2nd day, the education video link was shared with the participants, and afterwards they were asked to watch and answer the questionnaire prepared.The wastes were collected and weighed again after the training.The approximate annual saving cost was calculated over the medical waste disposal cost, which was determined as 3.50 ₺kg-1 (excluding VAT).
RESULTS: The amount of anesthesia waste obtained from 22 operating rooms and 3 PACU was 36.90 kg for 57 cases before training, and 43.36 kg for 64 cases after training.The amount of medical waste was weighed as 461.2 g per case before the training, and 453.8 g per case after the training.It was observed that although not statistically significant, the amount of medical waste decreased (p=0.949).The cost of medical waste disposal decreased by 1.6%. It was learned that 51.3% of the anesthesia team had received training before, and 60.4% benefited from the training provided.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With education, the amount of medical waste can be reduced.Although there is awareness about waste classification in our clinic, we believe that regular training should be done to reduce the amount of medical waste.

Keywords: Anesthesia, education, medical waste, zero waste, sustainability

Anestezi ile İlgili Tıbbi Atıkların Bertaraf Maliyetlerini Azaltmada Eğitimin Rolü

Gülsen Keskin, Asli Donmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel atığın küçük bir bölümünü oluştursa da tıbbi atık yönetimi hem çevresel etkileri hem de maliyeti nedeniyle önemlidir. Tıbbi atık miktarının azaltılması, geri dönüşüm atık miktarının arttırılmasında eğitim ve farkındalık yaratmak en önemli adımlardandır.
Çalışmanın birincil amacı, anesteziye ait tıbbi atıkların maliyetini azaltmada eğitimin rolünü belirlemek ikincil amacı kullanılan eğitim materyallerinin geliştirilmesi için veriler sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel anestezi verilen 22 ameliyat salonu ve 3 uyandırma ünitesinin anesteziye ait atıkları değerlendirmeye alındı. 26 anestezi uzmanı, 37 anestezi teknisyeni, 30 anestezi asistanına haber vermeden, anesteziye ait atıklar gün bitiminde toplanıp tartıldı. 2. gün, “Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Kılavuzu” kullanılarak hazırlanmış video linki katılımcılarla paylaşılarak izlemeleri ve sonrasında hazırlanan anketi cevaplandırmaları istendi. Eğitim sonrası atıklar tekrar toplanıp tartıldı. 3.50 ₺kg-1 (KDV hariç) olarak belirlenmiş olan tıbbi atık bertaraf maliyeti üzerinden yaklaşık yıllık tasarruf bedeli hesaplandı.
BULGULAR: Eğitim öncesi anesteziye ait atık miktarı, 57 vaka için toplam 36.90 kg, eğitim sonrası 64 vaka için toplam 43.36 kg’dı. Tıbbi atık miktarı, eğitim öncesi vaka başı miktar, 461.2 gr, eğitim sonrası vaka başı miktar, 453.8 gr olarak tartıldı. Tıbbi atık miktarının istatistiksel olarak anlamlı olmasa da azaldığı görüldü (p=0.949). Tıbbi atık bertaraf maliyeti %1.6 oranında azaldı. Anestezi ekibinin %51.3’nün daha önce eğitim aldığı, %60.4’nün verilen eğitimden faydalandıkları öğrenildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eğitim ile tıbbi atık miktarı azaltılabilir. Kliniğimizde atık tasnifi ile ilgili farkındalık olmakla birlikte tıbbi atık miktarının azaltılması için düzenli eğitimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, eğitim, tıbbi atık, sıfır atık, sürdürülebilirlik

Gülsen Keskin, Asli Donmez. The Role of Education in Reducing the Disposal Costs of Anesthesia-Related Medical Wastes. JARSS. 2021; 29(3): 178-183

Corresponding Author: Gülsen Keskin, Türkiye
LookUs & Online Makale