ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Volume : 29 Issue : 4 Year : 2021
Index
Membership
Applications

Quick Search
The Effect of Two Different Doses Protocol of Bupivacaine for Femoral Block on Postoperative Analgesia: A Retrospective Analysis of Single Center Data [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 191-195 | DOI: 10.5222/jarss.2021.68553

The Effect of Two Different Doses Protocol of Bupivacaine for Femoral Block on Postoperative Analgesia: A Retrospective Analysis of Single Center Data

Adem Selvi1, Gokhan Yildiz2, Erbil Turksal1, Rıdvan Ozbek3, Mustafa Caner Okkaoglu4, Esra Ozayar1
1Kecioren Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, Ankara, Turkey
2Ankara Bilkent City Hospital, Department Of Algology, Ankara, Turkey
3Kastamonu Education And Research Hospital, Urology Deprtment, Kastamonu, Turkey
4Kecioren Education And Research Hospital, Orthopedics And Traumatology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In our study, we aimed to compare the analgesic efficacy, side effect profile and its effect on opioid consumption of the femoral nerve block applied with different concentrations of local anesthetic agents (%0.5 bupivacaine and %0.25 bupivacaine) in the same volume (20 mL) after total knee replacement (TKR) operation.
METHODS: The files of patients who underwent unilateral TKR surgery under spinal anesthesia between August 2018 and June 2019 were retrospectively reviewed. A total of 163 patients were included in the study, 81 patients in group 1 who received %0.25 bupivacaine, and 82 patients in group 2 who received %0.50 bupivacaine for femoral block. The highest visual analogue pain scale (VAS) scores in the postoperative 24 hours, the amount of tramadol requested and consumed with intravenous patient-controlled analgesia (PCA) devices, and whether there was a significant difference in terms of side effects (nausea, vomiting, motor and sensory deficit) were analyzed.
RESULTS: The highest VAS score in group 1 was 2.95 ± 1.31, in group 2 it was 2.84 ± 1.06, and there was no significant difference between them. The mean consumption of tramadol was 197.04 ± 92.03 mg in group 1 and 208.05 ± 85.06 mg in group 2. There was no difference between the demand and consumption of tramadol and side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: 20 mL %0.25 bupivacaine for the femoral block provided the equivalent analgesic efficacy to the same volume of %0.50 bupivacaine. We think that the use of % 0.25 bupivacaine is a more reliable option to reduce systemic side effects, motor block risk and complications.

Keywords: Femoral Nerve Block, Bupivacaine, Total Knee Replacement, Tramadol

Femoral Blokta Farklı İki Doz Bupivakain Protokolünün Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi: Tek Merkez Verilerinin Retrospektif Analizi

Adem Selvi1, Gokhan Yildiz2, Erbil Turksal1, Rıdvan Ozbek3, Mustafa Caner Okkaoglu4, Esra Ozayar1
1Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Bilkent Şehir Hastanesi, Algoloji Kliniği, Ankara
3Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kastamonu
4Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda total diz protezi (TDP) operasyonu sonrasında aynı volümde (20 mL) farklı konsantrasyonlarda (% 0.5 bupivakain ile % 0.25 bupivakain) lokal anestezik ajan ile uygulanan femoral sinir bloğunun analjezik etkinliğini, opioid tüketimine etkisi ve yan etki profilini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018 Ağustos-2019 Haziran tarihleri arasında spinal anestezi altında tek taraflı TDP ameliyatı olan hastaların dosyaları retrospektif tarandı. Femoral blok için % 0.25 bupivacain uygulanan grup 1’de 81, % 0.50 bupivacain uygulanan grup 2’de 82 toplam 163 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif 24 saatteki en yüksek vizuel analog ağrı skalası (VAS) skorları, intravenöz hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazlarıyla talep edilen ve tüketilen tramadol miktarı ve yan etki (bulantı, kusma, motor ve duyu defisiti) açısından anlamlı fark olup olmadığına bakıldı.
BULGULAR: Grup 1’de en yüksek VAS ortalama 2.95±1.31, grup 2 de ortalama 2.84±1.06 idi ve aralarında anlamlı fark yoktu. Tüketilen tramadol grup 1’de ortalama 197.04±92.03 mg, grup 2’de 208.05±85.06 mg idi. Tramadol talep ve tüketimi ile yan etki açısından fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Femoral blokta 20 mL %0.25 bupivakain, aynı hacimde %0.50 bupivakainle eş analjezik etkinliği sağlamıştır. Bu nedenle sistemik yan etkileri, motor blok riskini ve komplikasyonları azaltmak için %0.25 bupivakain kullanımının daha güvenilir bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Femoral Sinir Bloğu, Bupivakain, Total Diz Protezi, Tramadol

Adem Selvi, Gokhan Yildiz, Erbil Turksal, Rıdvan Ozbek, Mustafa Caner Okkaoglu, Esra Ozayar. The Effect of Two Different Doses Protocol of Bupivacaine for Femoral Block on Postoperative Analgesia: A Retrospective Analysis of Single Center Data. JARSS. 2021; 29(3): 191-195

Corresponding Author: Gokhan Yildiz, Türkiye
LookUs & Online Makale