ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 30-37 | DOI: 10.5222/jarss.2019.03522

The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia

Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
Ankara University Faculty of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation

INTRODUCTION: In our study we retrospectively investigated the effect of starting time of crystaloid infusion on blood pressure in patients with hypertension who underwent spinal anesthesia.
METHODS: A total of 54 patients with hypertension who underwent spinal anesthesia were divided into two groups according to whether bolus crystaloid infusion was performed before or after spinal anesthesia by reviewing observing records. 15 ml kg-1 intravenous of crystaloid infusion was given in average 20 minutes for Group I (n = 27) before spinal anesthesia and for the II. Group (n = 27) after spinal anesthesia. Demographic data, hemodynamic parameters, sensory and motor block levels, vasopressor, drug administration and side effects were recorded. Decrease in systolic blood pressure more than 20 % compared to baseline SBP (Systolic Blood Pressure) or SBP below 90 mmHg was considered hypotension.
RESULTS: No difference was detected between the groups in terms of demographic data and operation time. It was found that the incidence of hypotension was 77.9 % in all patients (88.9 % in Group I, 77.8 % in Group II).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, in patients with spinal anesthesia and hypertension, administration of crystaloids as bolus prior to spinal anesthesia or after spinal anesthesia had similar results on hypotension rates.

Keywords: spinal anesthesia, hypertension, fluid therapy, cristaloid

Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi

Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda spinal anestezi uygulanan hipertansiyon tanısı olan hastalarda kristaloid infüzyonuna başlama zamanının kan basıncı üzerine etkilerini retrospektif olarak araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Spinal anestezi uygulanan, hipertansiyon tanısı olan toplam 54 hasta anestezi gözlem kayıtları incelenerek bolus kristaloid infüzyonunun spinal anestezi uygulanmasından önce ve sonra yapılmasına göre iki gruba ayrıldı. I. Gruba (n = 27) spinal anestezi uygulanmasından önce ve II. Gruba (n = 27) spinal anestezi uygulanmasından sonra 15 ml kg-1 intravenöz kristaloid infüzyonunun ortalama 20 dakikada verildiği görüldü. Hastaların demografik verileri, hemodinamik parametreleri, sensöriyel ve motor blok seviyeleri, uygulanan vazopressör tedavi ve yan etkiler kaydedildi. Sistolik kan basıncının bazal SKB değerine göre % 20’ den daha fazla düşmesi veya SKB’ nin 90 mmHg’ nin altına inmesi hipotansiyon olarak kabul edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler ve ameliyat süreleri açısından fark saptanmadı. Hipotansiyon görülme oranı tüm hastalarda % 77.9 (Grup I' de % 88.9, Grup II' de % 77.8) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda spinal anestezi uygulanan ve hipertansiyon tanısı olan hastalarda, kristaloidlerin spinal anestezi uygulanmadan önce bolus olarak verilmesi ya da spinal anesteziden sonra verilmesi hipotansiyon oranları üzerinde benzer sonuçlar oluşturdu.

Anahtar Kelimeler: spinal anestezi, hipertansiyon, sıvı tedavisi, kristaloid

Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu. The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia. JARSS. 2019; 27(1): 30-37

Corresponding Author: Süheyla Karadağ Erkoç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale