ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 193-197 | DOI: 10.5222/jarss.2019.04127

Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study

Ali Bestemi Kepekci1, Elif Erdoğan2, Merve Zıvalı3
1Yeni Yüzyil University, Health Occupation High-School,Department of Anesthesia, Istanbul, Turkey
2Istanbul University - Cerrahpasa Cerrahpasa Faculty of Medicine, Anesthesiology ve Reanimation Department, Istanbul, Turkey
3Altınbas University, Health Occupation High-School Anesthesia, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Intensive care units (ICUs) are the units with high mortality rates. Therefore, intensive care physicians should have knowledge in terms of end-of-life care. Palliative care patients are often exposed to aggressive treatments instead of supportive care as they transfer to ICUs in the late period of their lives. The main aim of this study is to investigate the frequency, characteristics, duration of ICU stay, primary diseases and outcomes of palliative care patients admitted in our ICU.
METHODS: The data of 173 patients who admitted to the intensive care unit between 01.01.2017 and 31.08.2018 were retrospectively analyzed. According to the criteria set by the World Health Organization; the patients who could be considered as palliative care patients were included in these patients who were admitted in the ICU. Patients who met the study criteria were classified into two groups as palliative care patients (study group) and intensive care patients (control group). Sixty-two patients (39%) who met the palliative care criteria were accepted as the study group. The frequency, demographic characteristics, ICU stay times, diagnosis, APACHE II scores, death or discharge status of palliative care patients were listed.
RESULTS: The mean age, mortality, ICU stay and discharge rates were significantly different between the two groups. Most of the study group had advanced neurological diseases and terminal period cancer. It was observed that the patients in the study group occupied 55% of the total ICU bed days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In order to improve the quality of end-of-life care, to increase the awareness of end-of-life care of ICU doctors, to implement end-of-life decisions, to increase the number of palliative care unit beds, and to use the instructions to be determined in the care of palliative care patients and in intensive care admission decisions. Thus, inapprioriate use of ICUs can be prevented.

Keywords: intensive care units, length of stay, mortality, palliative care

İkinci Seviye Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Palyatif Bakım Hastalarının Sıklığı: Retrospektif Çalışma

Ali Bestemi Kepekci1, Elif Erdoğan2, Merve Zıvalı3
1Yeni Yüzyil Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Anestezi Programı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Anestezi Programı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) mortalite sıklığının yüksek olduğu ünitelerdir. Bu nedenle yoğun bakım doktorları yaşam sonu bakım konusunda da bilgili olmalıdır. Palyatif bakım hastaları da sıklıkla yaşamlarının son dönemlerinde YBÜ’lerine transfer olarak destek bakım yerine agresif tedavilere maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmanın temel amacı, YBÜ’mizde takip edilen palyatif bakım hastalarının sıklığını, karakteristik özelliklerini, YBÜ’de kalış sürelerini, primer hastalıklarını ve sonuçlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YBÜ’mize 01.01.2017-31.08.2018 tarihleri arasında başvuran 173 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre; palyatif bakım hastası olarak kabul edilebilecek hastalar, YBÜ’de takip edilen hastaların arasından alındı. Çalışma kriterlerine uyan hastalar, palyatif bakım hastaları (çalışma grubu) ve yoğun bakım hastaları (kontrol grubu) olarak belirtilip iki gruba ayrıldı. Palyatif bakım kriterlerini karşılayan 62 hasta (%39) çalışma grubu olarak kabul edildi. Palyatif bakım hastalarının sıklığı, demografik özellikleri, YBÜ kalış süreleri, tanı, APACHE II skorları, ölüm veya taburcu olma durumu listelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş, mortalite, hastanede kalış süresi ve taburculuk oranları iki grup arasında anlamlı olarak farklıydı. Çalışma grubu hastalarının çoğunda ileri dönem nörolojik hastalıklar ve terminal dönem kanser olduğu görüldü. Çalışma grubu hastalarının toplam YBÜ yatak günlerinin %55'ini meşgul ettiği gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşam sonu bakım kalitesini arttırmak için yoğun bakım doktorlarını yaşam sonu bakım konusunda bilinçlendirmek, yaşam sonu kararları uygulamak, palyatif bakım ünitesi yataklarının sayısını artırmak ve palyatif bakım hastalarının bakımında ve yoğun bakım yatış kararlarında belirlenecek yönergeleri kullanmak olabilir. Böylelikle YBÜ’lerinin uygunsuz kullanımı da önlenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: mortalite, palyatif bakım, yatış süresi, yoğun bakım üniteleri

Ali Bestemi Kepekci, Elif Erdoğan, Merve Zıvalı. Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study. JARSS. 2019; 27(3): 193-197

Corresponding Author: Ali Bestemi Kepekci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale