ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search
Journal of Anesthesia Retrospective Comparison of the Efficacy of Pulsed Radiofrequency of the Suprascapular Nerve and Combined Transcutaneous Radiofrequency Techniques in Supraspinatus Tendinopathies [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 225-231 | DOI: 10.54875/jarss.2022.17362

Retrospective Comparison of the Efficacy of Pulsed Radiofrequency of the Suprascapular Nerve and Combined Transcutaneous Radiofrequency Techniques in Supraspinatus Tendinopathies

Çiğdem Yalçın, Güldane Karabakan
Mersin City Training and Research Hospital, Department of Algology, Mersin, Turkey

Objective: Pain in supraspinatus tendinopathy can often be reduced with conservative or minimally invasive treatment options, including pulsed radiofrequency of the suprascapular nerve (PRFSN) and transcutaneous pulsed radiofrequency (TPRF). However, there is no study in which these two methods are applied together. In the current study, the aim was to investigate possible changes in the analgesic effect when TPRF was added to PRFSN.
Methods: The study included 64 patients. In 36 of these patients, only 4 minutes of pulsed radiofrequency was applied to the suprascapular nerve, and this group was called Group S. In the remaining 28 patients, 4 minutes of pulsed radiofrequency plus 8 minutes of TPRF were applied to the suprascapular nerve, and this group was defined as Group S+T. The Numerical Rating Scale (NRS) scores of the two groups were compared before and after the procedure and at the 3rd and 6th month follow-up evaluations.
Results: There was no significant difference between the groups in terms of gender. However, a statistically significant difference was found in relation to the mean age, with the group receiving the combined treatment having a higher mean age (p=0.001). A significant difference was observed between the pre- and post-procedure NRS scores in both groups. However, while there was no significant difference between the two groups in terms of the initial and 3rd month NRS scores, a significant difference was detected at the 6th month follow-up (p=0.01), indicating an increase in pain in Group S. Although there was an increase in pain from the 3rd to 6th month NRS scores of Group S, this was not statistically significant. When the initial NRS scores were compared with the 6th month values, the mean NRS score decreased from 7.3 to 3.6 in Group S and from 7.2 to 2.6 in Group S+T.
Conclusion: The combined treatment was found to be more effective than PRFSN.

Keywords: Shoulder, chronic pain, radiofrequency, nerve block

Supraspinatus Tendinopatisinde Supraskapular Radyofrekans ve Kombine Transkutanöz Radyofrekans Tekniklerinin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

Çiğdem Yalçın, Güldane Karabakan
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Mersin, Türkiye

Amaç: Supraspinatus tendinopatisinde ağrı çoğu zaman konservatif veya minimal invaziv tedavi seçenekleri ile azaltılabilir. Supraskapular sinire uygulanan radyofrekans ve transkutanöz radyofrekans bu yöntemlerdendir. Ancak bu iki yöntemin birlikte uygulandığı çalışma yoktur. Bu çalışmada SNRF’ye TPRF eklendiğinde analjezik etkide olabilecek değişikliğin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 64 hasta dosyası dahil edildi. Bunların 36’sına sadece supraskapular sinire 4 dk pulse RF uygulandı, bu grup Grup S olarak adlandırıldı. Hastaların 28’ine supraskapular sinire 4 dk pulse RF+8 dk transkutanöz RF uygulandı, bu grup da Grup S+T olarak tanımlandı. Her iki grubun hem işlem öncesi hem işlem sonrası 3. ay ile 6. ay kontrollerindeki Numerik Ağrı Skalası (NRS) skorları karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasında ortalama yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı, kombine tedavi uygulanan grup daha yaşlıydı (p=0,001). Her iki grupta da işlem öncesi ve sonrası NRS değerleri arasında anlamlı fark saptandı. Ancak işlem öncesi ve işlemden 3 ay sonraki kontrollerde gruplar arasında NRS açısından anlamlı fark saptanmazken, 6. ay kontrollerinde fark saptandı (p=0,01), Grup S’de ağrıda artma tespit edildi. Grup S’nin 3. ve 6. ay NRS değerleri arasında ise ağrıda artış olmasına rağmen istatistiksel olarak fark saptanmadı. Başlangıç NRS skorları 6. ay değerleri ile karşılaştırıldığında, ortalama NRS skoru Grup S’de 7,3’ten 3,6’ya ve Grup S+T’de 7,2’den 2,6’ya geriledi.
Sonuç: Kombine tedavi tek başına transkütanöz radyofrekans yönteminden daha etkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Omuz, kronik ağrı, radyofrekans, sinir bloğu

Çiğdem Yalçın, Güldane Karabakan. Retrospective Comparison of the Efficacy of Pulsed Radiofrequency of the Suprascapular Nerve and Combined Transcutaneous Radiofrequency Techniques in Supraspinatus Tendinopathies. JARSS. 2022; 30(4): 225-231

Corresponding Author: Çiğdem Yalçın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale