ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 44-50 | DOI: 10.5222/jarss.2019.33043

Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients

Gönül Tezcan Keleş1, Eralp Çevikkalp2, Arzu Açıkel1, İsmet Topçu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Special Medicabil Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Objective: Cardiacarrest, stopping of cardiac functions or inability to pulse in largearteries; It is a sudden and unexpected clinical condition characterized by respiratory and loss of consciousness. The aim of this study was to evaluate prospectively in-hospital cardiac arrestcases.
METHODS: Methods: We aimed to analyse the patients diagnosed with cardiac arrest in the hospital in accordance to their demographical variabilities, reversible causes in cardiac arrest,return of spontan circulation time, cardiac arrest rhythm, the duration of the cardiopulmonary resuscitation and blood pressure values. SPSS 15.0 is used to analysed and p<0.05 is accept meaning.
RESULTS: Results: We analysed 189 patients. Seventy three of patients is woman(% 37,5), one hundred twenty three of patients is man (% 62,5). The mean age were 58,49±16,78.Mean of woman’s BMI is 27,04 ± 5,78 kg.m-2(n=71), and man’s is 23,60 ± 4,37 kg.m-2 (n=118)(p<0.05).Patients have got %34,9 HT, %28,5 DM, %24,3 CAD,%12,6 COPD,%12,1 CRF,%14,2 SVD,%14,2 HF ve %6,8 MI. DM is seen to be significantly higher in women(p<0,05). CPR time is 38,47 ± 14,71 min.(n = 189). In the 46 of the patients(%24,3), spontaneous circulations were returned, in the 143 of their’s(%75,5) considered to be exitus.ROSC time is 14,80 ± 9,07 min. and mean SBP was 74,35 ± 32,63 mmHg, DBP was 45,00 ±18,34 mmHg. The first arrest rhythm encountered most frequently PEA(%18,5 and asystole(% 77,2)were observed. Reasons that cause arrest can be reversed hypoxia(%10,6) and hypo-hyperkalemia(%8,5) are the most common.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of patients have got unshockable rhythms such as pulseless electrical activity and asystole.The short cardiac arrest duration is favor for survival patients.Cardiac arrest reversible causes should be pre-determined and critical evaluation of patients before cardiac arrest emergency response team should be notified.

Keywords: In hospital arrest, cpr, adult patient

Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi

Gönül Tezcan Keleş1, Eralp Çevikkalp2, Arzu Açıkel1, İsmet Topçu1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Manisa
2Özel Medicabil Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimi, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Kardiyak arrest,kardiyak fonksiyonların durması veya büyük arterlerde nabız alınamaması; solunum ve bilinç kaybı ile karakterize ani ve beklenmedik şekilde gelişen bir klinik tablodur. Bu çalışmada hastane içi kardiyak arrest olguların prospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntemler: Hastanene içinde gelişen erişkin arrest olgular, resüsitasyon işlemi ile birlikte değerlendirmeye alındı. Yaș, cinsiyet, beden kitle indeksi, hastalık grupları, arrest sırasındaki kardiyak ritim, arreste neden olan geri döndürülebilir nedenler, kullanılan ilaç dozları, spontan dolaşım geri dönüş süresi, kan basıncı değerleri kaydedildi. Tüm veriler SPSS 15.0 istatistik programında uygun testler yapılarak değerlendirildi ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bulgular: Araştırmaya 189 olgu dahil edilmiştir. Olguların yaş ortalaması 58,49±16,78’dir. Olguların 71’ü( % 37,5)kadın ve 118’ü(% 62,5) erkektir. Kadınların (n=71) BMI ortalaması 27,04 ± 5,78 kg.m-2, erkeklerin (n=118) BMI ortalaması 23,60 ±4,37 kg.m-2 olarak saptandı (p<0,05). Olguların, % 34,9’sinde (n=66) HT, % 28,5’inde (n=54) DM, % 24,3’inde (n=46) KAH, % 12,6’ünde (n=24) KOAH, %12,1’sinde (n=23) KBY, %14,2’ünde (n=27) SVO, %14,2’ünde (n=27) KKY ve % 6,8’inde (n=13) geçirilmiş MI mevcuttu. DM kadınlarda daha fazlaydı (p<0,05). Arrest ritmleri olarak, NEA (%18,5) ve asistoli (%77,2) tespit edildi. Arreste neden olan geri döndürülebilir nedenler hipoksi (%10,6 n=20) ve hipo-hiperkalemi (%8,5 n=16) en sık görülenlerdi. Resüsitasyon süresi ortalama 38,47±14,71 dk olarak saptandı (n=189). Olguların 46’sında(% 24,3) spontan dolaşım geri döndü, 143’ü(%75,7) exitus olarak kabul edildi. Spontan dolaşım geri dönen olgulara (n=46) uygulanan ortalama resüsitasyon süresi 14,80±9,07 dk idi. SKB 74,35±32,63 mmHg, DAB 45,00±18,34 mmHg olarak kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Hastane içi arrestlerde nabızsız elektriksel aktivite(NEA) ve asistoli gibi şoklanamayan ritmler en sık görülen ritmdir. SDGD süresinin kısa olması sağ kalım lehinedir. Arreste neden olan geri döndürülebilir nedenler önceden tespit edilmeli ve kritik hastaların değerlendirilmesinde acil müdahale ekibi kardiyak arrest olmadan önce haberdar edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane içi arrest, kpr, erişkin hasta

Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu. Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients. JARSS. 2019; 27(1): 44-50

Corresponding Author: Eralp Çevikkalp, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale