ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Comparison of Beck and State-Trait Anxiety Scales in the Evaluation of Preoperative Anxiety [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 109-115 | DOI: 10.5222/jarss.2020.50570

Comparison of Beck and State-Trait Anxiety Scales in the Evaluation of Preoperative Anxiety

Kevser Peker
Department of Anesthesiology and Reanimation, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to compare Beck Anxiety Inventory (BAI) and State Anxiety Inventory (STAI-II) and Continuous Anxiety Inventory (STAI-II), which are used to evaluate the anxiety levels of preoperative patients.
METHODS: This is a prospective study, with participation of 109 voluntary patients who had undergone septorhinoplasty surgery in a university hospital between October 2018 and April 2019. The data were collected by personal information form, BAI and STAI-I and II.
RESULTS: The mean anxiety level according to BAI was 12.77±7.09, the mean anxiety according to STAI-I was 41.60±11.07, and the anxiety average was 42.40±8.37 according to STAI-II. Anxiety scores were significantly higher in women with all three scales (p<0.001). A statistically significant relationship was found between BAI mean total score and STAI-I and STAI-II mean total score (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that patients experienced moderate anxiety with BAI, STAI-I and STAI-II scales before surgery. BAI can be used with high sensitivity and specificity in the evaluation of preoperative anxiety.

Keywords: preoperative period, anxiety, BAI, STAI.

Preoperatif Anksiyetenin Değerlendirilmesinde Beck ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeklerinin Karşılaştırılması

Kevser Peker
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı ameliyat öncesi hastaların anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılan Beck Anksiyete Ölçeği (BAI) ile Durumluk Anksiyete Ölçeği (STAI-I) ve Sürekli Anksiyete ölçeği (STAI-II)’nin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, prospektif bir araştırma olup, Ekim 2018 ve Nisan 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde septorinoplasti ameliyatı geçiren 109 hastanın gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. Veriler kişisel bilgi formu, BAI ve STAI-I ve II ile toplandı.
BULGULAR: BAI’ya göre ortalama anksiyete düzeyi 12.77±7.09, STAI-I’e göre anksiyete ortalaması 41.60±11.07, STAI-II’ye göre anksiyete ortalaması 42.40±8.37 puan olarak bulundu. Her üç ölçek ile kadınlarda anksiyete skorları anlamlı yüksek idi (p<0.001). BAI ortalama toplam puanı ile STAI-I ve STAI-II ortalama toplam puanı arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların ameliyat öncesi BAI, STAI-I ve STAI-II ölçekleri ile orta düzeyde anksiyete yaşadıkları belirlendi. Preoperatif anksiyetenin değerlendirilmesinde BAI yüksek sensitivite ve spesifite ile kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: preoperatif dönem, anksiyete, BAI, STAI.

Kevser Peker. Comparison of Beck and State-Trait Anxiety Scales in the Evaluation of Preoperative Anxiety. JARSS. 2020; 28(2): 109-115

Corresponding Author: Kevser Peker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale