ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Effect of the Lumbar Sympathetic Block on Pain in Patients with Symptomatic Peripheral Arterial Disease-Retrospective Analysis [JARSS]
JARSS. 2022; 30(3): 188-192 | DOI: 10.54875/jarss.2022.58076

Effect of the Lumbar Sympathetic Block on Pain in Patients with Symptomatic Peripheral Arterial Disease-Retrospective Analysis

Samet Sancar Kaya1, Şeref Çelik1, Erkan Yavuz Akçaboy1, Hamit Göksu2, Mustafa Yemliha Ayhan1, Saziye Şahin1
1University of Health Sciences Ankara City Hospital, Department of Pain Medicine, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Pain Medicine, Ankara, Turkey

Objective: To study the effect of lumbar sympathetic block (LSB) with a mixture of local anesthetics and steroids on pain in patients with chronic ischemic lower limb disease.
Methods: Retrospectively 23 patients were reviewed with peripheral arterial disease who underwent LSB using a mixture of 8 mg of dexamethasone, 80 mg of 2% lidocaine, and 4 mL of saline at 2 levels, L2 and L4, under the guidance of fluoroscopy. Recordings of the Visual Analog Scale (VAS) scores at 3 days before the blockage, and 1 month and 3 months after treatment were obtained.
Results: The study included 20 (87%) male and 3 (13%) female patients. The mean age of the patients was 59.65±13.33 years. The patients’ post-blockage 3rd day, and 1st and 3rd month VAS scores were significantly lower than the baseline VAS scores (p<0.05). The proportion of patients with 50% improvement in the VAS scores at 3rd days, and 1st and 3rd months was 47.8%, 21.7%, and 21.7%, respectively. No complications or side effects were observed.
Conclusion: Lumbar sympathetic block with a mixture of local anesthetics and steroids appears to be effective in patients who have non-reconstructable arterial occlusive disease, with reduced pain scores and low complication rates.

Keywords: Sympathetic nerve block, claudication, visual analog scale, peripheral arterial disease, pain

Semptomatik Periferik Arter Hastalarında Lomber Sempatik Bloğun Ağrı Üzerine Etkisi-Retrospektif Analiz

Samet Sancar Kaya1, Şeref Çelik1, Erkan Yavuz Akçaboy1, Hamit Göksu2, Mustafa Yemliha Ayhan1, Saziye Şahin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Algoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Alt ekstremitenin kronik iskemik hastalığı olan hastalarda, lokal anestezik ve steroid karışımı ile uygulanan lomber sempatik blokajın (LSB) ağrı üzerine etkisinin araştırılması.
Yöntem: Floroskopi eşliğinde L2 ve L4 seviyelerinden 8 mg deksametazon, 80 mg %2 lidokain ve 4 mL salin karışımı kullanılarak LSB uygulanan 23 hasta retrospektif olarak incelendi. Vizüel Analog Skala (VAS) değerleri blokaj öncesi ve blokajdan 3 gün, 1 ve 3 ay sonra kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 20 (%87) erkek ve 3 (%13) kadın hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 59,65±13,33 yıl idi. Hastaların blokaj sonrası 3. gün, 1. ve 3. ay VAS skorları başlangıç VAS skorlarından anlamlı derecede düşüktü (p<0,05 ). Üçüncü gün, 1. ve 3. ayda VAS skorlarında %50 iyileşme olan hastaların oranı sırasıyla %47,8, %21,7 ve %21,7 idi.
Sonuç: Lokal anestezik ve steroidle uygulanan LSB, revaskülarizasyonu mümkün olmayan periferik arter hastalığı olan hastalarda iskemik ağrıyı azaltmak için güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Sempatik sinir bloğu, kladikasyo, görsel analog skala, periferik arter hastalığı, ağrı

Samet Sancar Kaya, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Hamit Göksu, Mustafa Yemliha Ayhan, Saziye Şahin. Effect of the Lumbar Sympathetic Block on Pain in Patients with Symptomatic Peripheral Arterial Disease-Retrospective Analysis. JARSS. 2022; 30(3): 188-192

Corresponding Author: Samet Sancar Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale