ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2021
Index
Membership
Applications

Quick Search
Journal of Anesthesia Anesthesiologists’ Approach to the Treatment of Catheter Related Bladder Discomfort: A Survey Study [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 165-171 | DOI: 10.5222/jarss.2021.60566

Anesthesiologists’ Approach to the Treatment of Catheter Related Bladder Discomfort: A Survey Study

Ülkü Ceren Köksoy, Züleyha Kazak Bengisun, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Filiz Tüzüner
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Urinary catheterization causes catheter related bladder discomfort (CRBD) in the early postoperative period following all surgeries. CRBD mostly develops after urological interventions and has two independent predictors: Male gender and urinary catheters ≥ 18F. We aimed to investigate the awareness of anesthesiology and reanimation specialists to CRBD and its treatment.

METHODS: After ethics committee approval, a questionnaire with informed consent of 20 multiple-choice and open-ended questions was transferred to docs.google.com. and Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation Specialists were contacted for contribution.

RESULTS: 144 anesthesiologists, 26-66 years old (39.5±8.02 years), 54.5% males, 45.5% females, 66.4% with a teaching position and 55.5% with >10 years of experience participated. 54.4% reported encountering >1 CRBD per week and mostly following urology (70.9%), obstetrics and gynecology (52.5%) and general surgery (51.1%) cases. The frequency and severity (66% and 69.5%) of CRBD was reported higher in male patients. 94.4% agreed that CRBD should be treated. 37.8% believed the surgeon should manage CRBD, 60.1% believed it should be planned together. All male participants stated treatment was necessary (p=0.008). Participants chose preemptive (19.9%, n=28), symptomatic (80.1%, n=113) or both (4.3%, n=6) treatments. The choices for preemptive and symptomatic treatment were similar; non-steroidal anti-inflammatory drugs (70.8%, 59%), paracetamol (43.4%, 50.7%) and tramadol (18.9%, 21.6%). Participants’ knowledge on factors effecting CRBD was lacking.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Anesthesiologists do not utilize preemptive and effective treatment for CRBD; one thirds of them do not consider it their responsibility. Anesthesiologists should be aware of CRBD and participate in the treatment using multimodal approaches.

Keywords: Anesthesia, urinary catheterization, urinary bladder, pain, perioperative care, survey

Anesteziyologların İdrar Sondasına Bağlı Mesane Rahatsızlığının Tedavisine Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması

Ülkü Ceren Köksoy, Züleyha Kazak Bengisun, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Filiz Tüzüner
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Üriner kateterizasyon, tüm ameliyatları takiben erken postoperatif dönemde idrar sondasına bağlı mesane rahatsızlığına (İSBMR) neden olur. İSBMR çoğunlukla ürolojik girişimlerden sonra gelişir ve iki bağımsız prediktöre sahiptir: Erkek cinsiyet ve 18F üriner kateter. Bu çalışmada Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının İSBMR ve tedavisi konusundaki farkındalıklarını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayından sonra, 20 çoktan seçmeli ve açık uçlu sorudan oluşan bilgilendirilmiş onam içeren bir anket docs.google.com'a aktarıldı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile katkıları için iletişime geçildi.

BULGULAR: Çalışmaya 26-66 yaşlarındaki (39.5 ± 8.02 yaş), %54.5 erkek. %45.5 kadın, %66.4 eğitim kadrosunda ve %55.5> 10 yıl deneyimli 144 anestezist katılmıştır. Katılımcıların %54.4'ü haftada 1'den fazla İSBMR ile karşılaştığını ve bunların çoğunlukla üroloji (%70.9), obstetrik ve jinekoloji (%52.5) ve genel cerrahi (%51.1) vakalarını takip ettiğini belirtti. Erkek hastalarda İSBMR’nin sıklığı ve şiddeti (%66 ve %69.5) daha yüksek bildirildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının %94.4’ü İSBMR’nin tedavi edilmesi gerektiğini onaylarken. %37.8'i cerrahın İSBMR’yi yönetmesi gerektiğine, %60.1'i ise cerrahla birlikte planlanması gerektiğine inanıyordu. Tüm erkek katılımcılar tedavinin gerekli olduğunu belirttiler (p = 0.008). Katılımcılar tedavide önleyici (%19.9, n = 28), semptomatik (%80.1, n = 113) yaklaşımları veya her ikisini (%4.3, n = 6) seçtiler. Tercih edilen önleyici ve semptomatik tedavi seçenekleri benzerdi; non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (%70.8, %59), parasetamol (%43.4, %50.7) ve tramadol (%18.9, %21.6). Katılımcıların İSBMR’yi etkileyen faktörler hakkındaki bilgileri eksikti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları, İSBMR için önleyici ve etkili tedavileri kullanmamakta ve üçte biri bu rahatsızlığı kendi sorumlulukları olarak görmemektedir. Anestezistler, İSBMR’nin farkında olmalı ve multimodal yaklaşımlar kullanarak tedavisine katılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, idrar kateterizasyonu, mesane, ağrı, perioperatif bakım, anket

Ülkü Ceren Köksoy, Züleyha Kazak Bengisun, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Filiz Tüzüner. Anesthesiologists’ Approach to the Treatment of Catheter Related Bladder Discomfort: A Survey Study. JARSS. 2021; 29(3): 165-171

Corresponding Author: Ülkü Ceren Köksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale