ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Comparing the Prevalence of Postoperative Complications in Groups of Patients Followed Up in the Recovery Room with and without the Use of the Modified Aldrete’s Scoring System (MASS): A Retrospective Study [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 188-193 | DOI: 10.5222/jarss.2020.86548

Comparing the Prevalence of Postoperative Complications in Groups of Patients Followed Up in the Recovery Room with and without the Use of the Modified Aldrete’s Scoring System (MASS): A Retrospective Study

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Lale Titiz1, Didem Derici2
1Department of Anesthesiology and Reanimation,Mersin Training and Research Hospital, MERSİN
2Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics.MERSİN

INTRODUCTION: This retrospective study aims to demonstrate whether using scoring systems affects postoperative complications of patients in the recovery room as well as its contribution to patients’ safety
METHODS: We examined files of patients operated in Mersin Public Hospital between 2010 and 2017. In the recovery room after anesthesia, complications developed in the wake-up room and in the early period were recorded in patients who were followed up by the Modified Aldrete Scoring System (MASS) (MASG) and without using the scoring system (CG). We used Statistica 13.3 program for statistical analyses..
RESULTS: The duration of stay in the recovery room was more in MASG than CG. The minor complication rate was close in both groups. In the CG, one patient had a cardiac arrest, as a major complication, which responded cardiopulmonary resuscitation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that more serious complications developed in patients without the scoring system used in the recovery room than patients with the scoring system.
Safety of patients during their transfer to the service depends on having an advanced substructure in anaesthesia recovery rooms, employing trained health personnel and using algorithms such as the MASS.

Keywords: recovery room, MASS, complication

Uyandırma Odasında Hasta Takibinde Modifiye Alderete Skorlama Sistemi ( MASS ) İle Çalışmanın Postoperatif Komplikasyon Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi: Retrospektif Çalışma

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Lale Titiz1, Didem Derici2
1Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, MERSİN
2Mersin Üniversitesi,Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı.MERSİN

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmayla uyandırma odasında skorlama sistemini kullanmanın, uyandırma odasında takip edilen hastalarda postoperatif komplikasyonu gelişmesi üzerine etkisini retrospektif olarak göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mersin Devlet Hastanesi’nde 2010-2017 yılları arasında opere edilmiş hasta dosyalarını inceledik. Anestezi sonrası uyandırma odasında Modifiye Aldrete Skorlama Sistemi (MASS) ile takip edilen(MASG) ve skorlama sistemi kullanılmadan (KG) takip edilen hastalarda, uyandırma odasında ve erken dönemde serviste gelişen komplikasyonlar kayıt altına alındı. İstatistiksel analiz için Statistiva13.3 proğramı kullanıldı
BULGULAR: Uyandırma odasında kalış süresi MASG'da KG'a göre uzundu. Her iki grupta minör komplikasyon oranı birbirine yakın olarak saptandı. Kontrol grubunda bir hastada majör komplikasyon olarak kardiyopulmoner resusitasyona cevap veren kardiyak arrest geliştiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uyandırma odasında, skorlama sistemi kullanılmayan hastalarda skorlama sistemi kullanılan hastalara göre daha ciddi komplikasyonlar geliştiğini saptadık. Hastaların servise aktarılmaları sırasındaki hasta güvenliği, anestezi uyandırma odalarında gelişmiş bir altyapıya sahip olmak, eğitimli sağlık personeli istihdam etmek ve MASS gibi algoritmalar kullanmaya bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: uyandırma odası, MASS, komplikasyon

Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Lale Titiz, Didem Derici. Comparing the Prevalence of Postoperative Complications in Groups of Patients Followed Up in the Recovery Room with and without the Use of the Modified Aldrete’s Scoring System (MASS): A Retrospective Study. JARSS. 2020; 28(3): 188-193

Corresponding Author: Harun Özmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale