ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search
Journal of Anesthesia The Effect of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Chronic Pain Experienced After Inguinal Hernia Surgery: A Retrospective Cohort Study [JARSS]
JARSS. 2022; 30(3): 171-175 | DOI: 10.54875/jarss.2022.97752

The Effect of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Chronic Pain Experienced After Inguinal Hernia Surgery: A Retrospective Cohort Study

Fatih Şimşek, Gökhan Özkan
University of Health Sciences, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: The purpose of this retrospective study was to see how efficient ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block was on the incidence of chronic postoperative pain developing after inguinal hernia surgery.
Methods: The records of patients who had unilateral elective grafted inguinal hernia surgery with the Lichtenstein procedure under general anesthesia between July 2018 and October 2019 were examined retrospectively. The patients were placed into two groups (total=70): those who did not receive intraoperative TAP block (Group 1, n=38) and those who received (Group 2, n=32). The patients were contacted by phone 6 months after the procedure, and it was learned and recorded whether they had chronic pain before the operation, the nature of the pain if any, whether it limited their daily activities or not. The Numerical Rating Scale was used to measure chronic pain, and values of 3 and above were considered chronic pain.
Results: This study comprised a total of 70 participants, with 38 patients in Group 1 and 32 patients in Group 2. Patients with chronic pain incidence in the postoperative 6th month (n=21) accounted for 30% of all patients. There was no significant difference between the groups regarding chronic pain development [Group 1 (n=14, 36.8% ), Group 2 (n=7, 21.8%)]. It was observed that the patients’ pain was predominantly in the burning style.
Conclusion: We concluded that the ultrasound-guided TAP block had no significant effect on the development of chronic pain.

Keywords: Postoperative chronic pain, transversus abdominis plane block, inguinal herniorrhaphy

Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğunun İnguinal Herni Cerrahisi Sonrası Gelişen Kronik Ağrı Üzerine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışma

Fatih Şimşek, Gökhan Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, inguinal herni onarımı esnasında ultrasonografi eşliğinde uygulanan transversus abdominis plan (TAP) bloğun postoperatif oluşan kronik ağrı üzerine etkinliğini değerlendirmektir.
Yöntem: Temmuz 2018 ile Ekim 2019 tarihleri arasında genel anestezi altında Lichtenstein tekniğiyle tek taraflı elektif greftli inguinal herni ameliyatı olan hastaların retrospektif olarak kayıtları incelendi. Hastalar intraoperatif TAP blok uygulanmayan (Grup 1, n=38) ve uygulanan olarak (Grup 2, n=32) iki gruba ayrıldı (n=70). Postoperatif 6. aydan sonra hastalar telefonla aranarak; ameliyattan önce kronik ağrı varlığı, varsa ağrının karakteri, günlük aktivitelerini sınırlayıp sınırlamadığı öğrenildi ve not edildi. Kronik ağrı ölçümü için Sayısal Derecelendirme Ölçeği ağrı skoru kullanıldı; 3 ve üzeri değerler kronik ağrı olarak kabul edildi.
Bulgular: Bu çalışmaya Grup 1‘de 38 ve Grup 2’de 32 hasta olmak üzere toplam 70 hasta dâhil edildi. Postoperatif 6. ayda kronik ağrı görülen hasta oranı (n=21) %30’du. Gruplar arasında kronik ağrı gelişimi açısından anlamlı bir fark yoktu [Grup 1 (n=14, %36,8 ); Grup 2 (n=7, %21,8)]. Hastaların ağrı karakterlerinin en sık yanıcı tarzda olduğu gözlendi.
Sonuç: Ultrasonografi eşliğinde uygulanan TAP bloğun kronik ağrı gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif kronik ağrı, transversus abdominis plan bloğu, inguinal herniografi

Fatih Şimşek, Gökhan Özkan. The Effect of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Chronic Pain Experienced After Inguinal Hernia Surgery: A Retrospective Cohort Study. JARSS. 2022; 30(3): 171-175

Corresponding Author: Fatih Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale