ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Cost Analysis According to Diagnosis in Tertiary Care Patients in a University Hospital [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 265-271 | DOI: 10.5222/jarss.2019.98852

Cost Analysis According to Diagnosis in Tertiary Care Patients in a University Hospital

Kevser Peker
Department of Anesthesiology and Critical Care, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed by increasing the cost control and efficiency by calculating the differences between the income and expenses which are very important in hospital costs according to the diagnosis in the ICU.
METHODS: The income and expense data of the patients were taken from the data processing and billing departments and analyzed according to the patient diagnosis. Patients' demographic data, hospitalization times, intensive care unit results, total income and expenses, treatment fees, drug and consumables fees were evaluated separately
RESULTS: A total of 115 patients were included in this study. The diagnosis groups of the patients were acute repiratory distress syndrome, pulmonary edema, intoxication, traffic accident, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pneumonia, pulmonary embolism, postoperative patient and cardiac arrest. It was observed that the income per patient was 619.47 turkish liras in the COPD group, there was a cost loss in the postoperative group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of cost analysis methods in ICUs may enable both continuation of existing treatments and new arrangements according to needs. At the same time, limited resources can be used in the most efficient way. Thus, it may be easier for ICU patients to reach advanced therapies.

Keywords: intensive care unit, cost analysis, diagnosis of patients’ group

Bir Üniversite Hastanesinde Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hastalarında Tanıya Göre Maliyet Analizi

Kevser Peker
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, hastane maliyetleri içinde çok önemli bir yer tutan yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) tanıya göre maliyetleri ortaya çıkarmak için YBÜ’lerinde gelir ve giderler arasındaki farkları hesaplayarak maliyet kontrolü ve verimliliğin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YBÜ’ de tedavi edilen hastaların gelir ve gider verileri bilgi işlem ve fatura bölümlerinden alınarak hasta tanısına göre maliyetler analiz edilmiştir. Hastaların demografik verileri, yatış süreleri, yoğun bakım sonuçları, yoğun bakımın toplam gelir ve giderleri ile hastaların tahlil, tedavi ücretleri, ilaç ve sarf malzeme ücretleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bu araştırmaya toplam 115 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yatış tanı gurupları akut repiratuvar distres sendromu, pulmoner ödem, zehirlenme, trafik kazası, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), pnömoni, pulmoner emboli, postoperatif hasta ve nedeni bilinmeyen kardiyak arrest şeklindedir. Doğrudan ilk malzeme ve ilaç giderleri hesap edildiğinde yoğun bakımda KOAH grubunda hasta başına elde edilen gelirin 619.47 türk lirası olduğu, postoperatif grupta ise maliyet kaybı olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YBÜ’lerinde maliyet analizi yöntemlerinin kullanılması hem mevcut tedavilerin devamını hem de ihtiyaca göre yeni düzenleme yapmayı mümkün kılabilirler. Aynı zamanda kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanabilir. Böylece yoğun bakım hastalarının gelişmiş tedavilere ulaşması daha kolay olabilir.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, maliyet analizi, hasta tanı grubu

Kevser Peker. Cost Analysis According to Diagnosis in Tertiary Care Patients in a University Hospital. JARSS. 2019; 27(4): 265-271

Corresponding Author: Kevser Peker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale