ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Yazım Rehberi

Yazım Rehberi

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Dergide yayımlanması istenilen Türkçe yazılar, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yeni Yazım Kuralları’na uygun olmalıdır. Teknik terimler Türk Tıp Terminolojisi’nde kullanılan şekli ile, metinde adı geçen ilaçlar ise farmakolojik adlarıyla Türkçe olarak yazılmalıdır.

İngilizce makaleler için, yazarlar makalelerini ana dili İngilizce olan bir uzmana dilsel doğruluk açısından kontrol ettirmelidirler. Yazarlar tarafından, dil yeterliliğini ve redaksiyon yapıldığını belirten belge, makale ile birlikte gönderilmelidir. Bu belge, ticari kuruluşlardan alınacak bir sertifika veya bağımsız uzman kişilerden alınacak imzalı bir yazı olabilir. İngilizce makaleler için yazarlar tarafından Türkçe başlık ve Türkçe “Öz” bölümü yazılmalıdır.

Metinler, tablolar ve resimler ayrı ayrı, ilgili bölümlerden sisteme yüklenmelidir. Yüklenen dosyalarda yazarlara ve kurumlarına dair hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazar, iletişim ve kurum bilgileri sistemde ayrıca alınıp kaydedilmektedir. Makale ile birlikte Etik Kurul Raporu, Telif Hakkı Devir Formu ve Potansiyel Çıkar Çatışması Formu yazarlar tarafından doldurularak ilgili bölümlerden sisteme yüklenmelidir. Bu formlara derginin web sayfasından ulaşılabilir.

Makalelerin sonunda ve kaynaklardan önce “Yazarların Makaleye Katkı Beyanı” belirtilmelidir. (Çalışma konsepti-tasarımı: x; Veri toplama: x,x; Veri analizi ve yorumlama: x,x; Yazı taslağı: x,x; İçeriğin eleştirel incelenmesi: x,x; Son onay ve sorumluluk: x,x,x. vb.)
Gönderilen yazılar aşağıdaki makale şablonuna göre düzenlenmelidir;

Tüm yazılar Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında Calibri ve 12 punto olmalıdır. Tüm sayfalar (kaynak, tablo ve görsel açıklamaları dahil) çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Kenar boşlukları her tarafta 2,5 cm (1 inch) olmalıdır. Sayfalar, aşağıdaki sırayla sağ alt köşede numaralandırılmalıdır: başlık sayfası, öz ve metin bölümü, onaylar, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar.

Öz ve Anahtar Sözcükler

Editöre mektup, editör yorumu/görüşü türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin öz/abstract bölümü olmalıdır. Özgün araştırma makalelerinde; Amaç (Objective), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion) başlıkları altında yapılandırılmış olarak ayrı paragraflar ile ve en fazla 250 sözcük olacak şekilde sunulmalıdır. Derleme, olgu sunumu ve eğitim amaçlı bilimsel yazılarda (araştırma notları, teknik ve klinik notlar, bilimsel özet, kılavuzlar ve kongrelere ait kısa notlar) özler; bölümlü olarak değil, tek bir metin olarak en fazla 200 sözcük ile yazılmalıdır.
İngilizce ‘Abstract’ Türkçe ile aynı olmalı, makaleye İngilizce başlık da eklenmelidir.
Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler en az 3, en fazla 6 adet olmalıdır. Anahtar sözcükler birbirinden virgülle ayrılmalı ve tamamı küçük harfle yazılmalıdır. İngilizce anahtar sözcükler Medical Subject Headings (MeSH) (www.nlm.gov/mesh/MBrowser.html); Türkçe anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri’ne (www.bilimterimleri.com) uygun olarak verilmelidir.

Ana Metin


Özgün Araştırma: Prospektif veya retrospektif klinik araştırmaları, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını içerir. Giriş, gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür (istenirse), kaynaklar, tablolar ve şekiller şeklinde düzenlenmelidir. Öz bölümü hariç, ana metin 3500 sözcüğü aşmamalıdır. İstatistiksel analiz ile ilgili bilgi, gereç ve yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’ya uygun olarak hazırlanmadır. Birimleri yazarken (.) ya da (/) yazımından kaçınılmalıdır (mg kg-1, µg kg-1, mL, mL kg-1, mL kg-1 sa-1, mL kg-1 dk-1, L dk-1 m-2, mmHg vb.). Ondalık sayılar için Türkçe yazılarda virgül (55,78), İngilizce yazılarda nokta (55.78) kullanılmalıdır.

Derleme: 
Doğrudan veya editörler kurulu tarafından davet edilen yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Derleme yazıları; giriş, ana metin, sonuç, kaynaklar (ve varsa tablo, şekil, resim), şeklinde düzenlenmelidir. Öz bölümü hariç, ana metin 5000 sözcüğü aşmamalıdır.

Olgu Sunumu: 
Nadir görülen bir hastalığın veya bilinen bir hastalıkta farklı klinik uygulamaların ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı yayınlardır. Olgu sunumları; giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma, kaynaklar (ve varsa tablo, şekil, resim), şeklinde düzenlenmelidir. Öz bölümü hariç, ana metin 1500 sözcüğü aşmamalıdır.

Editöre Mektup: Dergide yayınlanmış bir makaleye yorum getirmek veya klinik veriler ya da araştırma verileri üzerinde kısa bir bildirim şeklindeki yayınlardır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Öz bölümü olmamalı, 600 sözcüğü aşmamalı ve en fazla beş kaynak ile bir tablo veya şekil içermelidir.  Editör bu mektubu yayımlayıp yayımlamamakta yetkilidir.

Editör Yorumu/Görüşü: Dergide yeni yayınlanan bir veya daha çok makaleye yapılan yorum ya da dergi ile ilgili konularda okuyucuyu bilgilendirme amaçlı yazılır.  Bir yorum, baş editör tarafından yapılabileceği gibi yine baş editörün davet edeceği bir uzman tarafından sunulabilir. Altı yüz sözcüğü geçmemeli, yorumlanan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Eğitim Amaçlı Bilimsel Yazılar: Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında bilimsel ve eğitimsel diğer yayınları içerir.
• Araştırma Notları: Bilimsel araştırma niteliği taşıyan ancak az veriye sahip, ilgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde içermelidir. En fazla 1500 sözcük olmalı ve iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Kaynak sayısı 10 ile sınırlı olmalıdır.

• Teknik ve Klinik Notlar: Belirli bir gelişme, teknik veya işlemin tanımını veren veya temel ve klinik anesteziyoloji alanında mevcut bir teknik, işlem veya cihazda yapılan bir değişikliği açıklayan, klinik tanı veya yönetime katkıda bulunacak kısa makaledir.  Bu başlık altında gönderilen yazılar en fazla 1500 sözcük ile sınırlı olmalıdır.

• Bilimsel Özet: Uluslararası dergilerde (TÜBİTAK’ın belirlediği A ve B Grubu dergiler) yayımlanan bilimsel makalelerin duyurulması amacıyla, bu yayınların özetlerini içeren yayınlardır. Bu amaçla orijinal yazının fotokopisi ve “Abstract”ın Türkçe çevirisi dergiye gönderilmelidir.

• Kılavuzlar ve Kongrelere Ait Kısa Notlar: Son bir yıl içinde ülkemizde veya yurt dışında Anesteziyoloji veya Reanimasyon alanında yenilenen kılavuzlarda ve gerçekleştirilmiş toplantı, kongre veya sempozyumlarda öne çıkan bilimsel bulguların özetlerini içeren yayınlardır. Bu başlık altında gönderilen yazılar en fazla 1500 sözcük ile sınırlı olmalıdır ve sunulan kılavuz veya toplantı haricinde kaynak kullanılmamalıdır.


Tablo ve Şekiller: Tablolar ve şekiller ana metinde kaynaklardan sonra ayrı sayfalarda eklenmeli ve ana metinde geçiş sırasına uygun numaralandırılmalıdır (tabloların sırası Roma rakamıyla, şekillerin sırası Arabik rakamlarla). Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılan tablo ve şekiller için mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Şekil ve Şekil Alt Yazıları: 
Şekiller, grafikler ve fotoğraflar JPEG formatında ayrı dosyalar hâlinde sisteme yüklenmelidir. Word dosyasının içine yapıştırılmamalıdır. Şekil ve grafik içindeki yazılar Calibri yazı karakteri ile yazılmalıdır. Resimlerde alt yazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar ve benzer işaretler kullanılabilir. Görsellerin çözünürlüğü en az 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (en az 100x100 mm) olmalıdır. Şekil alt yazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özde ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak, kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir. Tüm kaynaklar, tablolar ve şekillere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynakların Düzenlenmesi

Dergimizde kaynak gösterme stili olarak Vancouver tercih edilmektedir. Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak seçiminde Türkçe kaynaklardan da yararlanmaya özen gösterilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre parantez içinde numaralandırılır (kaynaklar sıra ile gelmiyorsa “,” ile, eğer ikiden fazla ve birbirini izleyen sayılar ise parantez içindeki ilk sayı ile son sayı arasına “ - “ işareti konulur. Alanyazında erişilebilir olmak kaydıyla, süreli yayın makaleleri, kitap bölümleri ve kabul edilmiş uzmanlık tezleri kaynak olarak gösterilebilir. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Süreli yayınlar için:

Kaynak yazılımında; sıra ile yazarın soyadı ve adlarının baş harfleri (yazar sayısı altı adet veya altıdan az ise tüm yazarlar, eğer altı adetten fazla ise ilk üç yazar yazıldıktan sonra; “ve ark.” eklenir), makalenin adı, varsa Index Medicus’a göre kısaltılmış dergi adı, yayın yılı, cilt sayısı, sayı, yazının başlangıç ve kısaltılmış bitiş sayfa numaraları yazılır.

Örnek; Lin C, Vazquez-Colon C, Geng-Ramos G, Challa C. Implications of anesthesia and vaccination. Paediatr Anaesth 2021;31(5):531-38.

Kitaplar için:
a) Tek yazarlı ise: Sıra ile yazar soyadı ve adı, kitap ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, basım yılı, yazının başlangıç ve kısaltılmış bitiş sayfa numaraları yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).
Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Moore DC. Regional block. Springfield, Illions: Charles C. Thomas, 1979;155-72.
Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul: Logos Yayıncılık, 1991;267-75.
Pilbeam SP. Mekanik ventilasyon: Fizyolojik ve klinik uygulamalar. Çeviri: Çelik M, Besler MP, Helvacı A, Yalman A, Orhon ZM, Yaycı F. İstanbul: Logos Yayıncılık, 1999;291-304.

b) Çok yazarlı ise: Sıra ile bölümü yazan yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve ad(lar)ı, bölümün adı, editör(lerin)ün soyad ve ad(lar)ı, kitabın ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, basım yılı, yazının başlangıç ve kısaltılmış bitiş sayfa numaraları yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).
Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Hull CJ. Opioid infusion for the management of postoperative pain. In: Smith G, Covino BG, editors. Acute pain. London: Butterwoths, 1985;155-79.
Saygın B. Sıvı replasmanı. İçinde: Çuhruk H, editör. Anesteziyoloji ve reanimasyon ders kitabı. Ankara: Öncü Limited, 1995;59-73.
Saddock BJ, Saddock VA. Klinik psikiyatri. Aydin H, Bozkurt A (Çeviri Ed.), 2. Baskı, Ankara: Günes Kitabevi Ltd. Sti., 2005;155-7.

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar:
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1997.

Erken çevrimiçi yayın:

Ali A, Cangir CC, Ersoy A, Turgut N. A hospital employee with acinetobacter tonsillitis linked to intensive care unit. Turk J Anaesth Reanim 2013; Aug 41. doi: 10.5152/TJAR.2013.23. [Epub ahead of print].

Elektronik formatta yayımlanan yazı: 
Margolis PA, Stevens R, Bordley WC, et al. From concept to application: The impact of a community-wide intervention to improve the delivery of preventive services to children. Pediatrics [serial online] 2001 [cited 2001 September 20];108(3):E42. Available from:http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/108/3/e42. Available date:../../….

Tezler:
Çelen S. Mesane tümörü nedeni ile sistektomi uygulanan ve sonuç patolojik evresi PT3-PT4 olan hastalarda, laparoskopik radikal sistektomi ile açık radikal sistektominin sonuçlarının karşılaştırılması. (Uzmanlık tezi). Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2015.

Kongre bildirileri, raporlar, özet kitaplar gibi erişilemeyen belgeler kaynak olarak gösterilmemelidir.

ÖN BASKI (PREPRİNT)
Ön baskı veya preprint makaleleri, Anestezi Dergisi tarafından önceki yayın olarak değerlendirilmemektedir. Başka bir deyişle, yazarlar çalışmalarını dergiye göndermeden önce birden fazla olmamak koşuluyla tek bir ön baskı platformunda tartışmaya açabilirler.

Ancak, yazarlar, makalenin gönderimi sırasında çalışmanın bir ön baskı platformunda sunulduğunu dergiye bildirmelidirler. Bu bildirim, ön baskı DOI numarası ve linkini içermelidir.

Makalenin Anestezi Dergisinde yayınlanmasından sonra, çalışmanın "ön baskı" bağlantısını güncellemek ve dergi linki ile yayınlanmış versiyonuna yönlendirilmesi yazarların sorumluluğundadır.

Hızlı Arama