ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Ratlarda Oluşturulan Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Epibatidinin Etkileri [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 103-110 | DOI: 10.54875/jarss.2024.05826

Ratlarda Oluşturulan Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Epibatidinin Etkileri

Ayşe Börklüce1, Gökçen Emmez2, Gözde İnan2, Özlem Gülbahar3, Sibel Serin Kilicoglu4, Mehmet Serdar Gültekin5, Mustafa Bahadır6, Tuba Saadet Deveci Bulut3, Hasan Kutluk Pampal2
1Özel İstanbul Hastanesi Anestezi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
6TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Amaç: Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında, kolinerjik antiinflamatuar yolağın uyarılmasıyla hasarın azaltıldığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı ratlarda uygulanan renal iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı modelinde, iskemi öncesinde uygulanan non-selektif nikotinik asetilkolin reseptör agonisti olan epibatidinin böbrek üzerine koruyucu etkilerini araştırmaktır.
Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet Wistar Albino rat randomize 4 gruba ayrıldı. Grup S: Sham (n=6), Grup I/R: İskemi/reperfüzyon (n=6), Grup I/R-E: İskemi/reperfüzyon-Epibatidin (n=6), Grup E: Epibatidin (n=6). Tüm gruplara anestezi altında laparotomi ve bilateral renal arter ve ven diseksiyonu yapıldı. Grup S’de başka bir işlem yapılmadı. Grup I/R ve Grup I/R-E’de 25 dakika renal iskemi ve sonrasında 24 saat reperfüzyon uygulandı. Grup I/R-E ve Grup E’de laparotomi öncesinde 5 µg kg-1 tek doz epibatidin subkutan olarak uygulandı. Reperfüzyon dönemi bitiminde serum BUN, kreatinin, serum ve idrar nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) ve sistatin C, serum IL-6 ve TNF-α incelemeleri için kan ve idrar örnekleri alındı.
Bulgular: Grup S ile karşılaştırıldığında Grup I/R’de BUN, kreatinin, NGAL, sistatin C, IL-6 ve TNF-α düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar saptandı (p<0.05). Grup I/R-E’de ise yukarıdaki biyobelirteçlerin düzeyi Grup S ile benzer düzeylerdeydi.
Sonuç: Bu sonuçlar, ratlarda oluşturulan renal I/R hasarında, iskemiden önce verilen epibatidinin, böbrek üzerine koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Renal iskemi reperfüzyon hasarı, kolinerjik anti-inflamatuar yolak, n7AchR, epibatidin, NGAL

The Effect of Epibaditine on Renal Ischemia Reperfusion Injury in Rats

Ayşe Börklüce1, Gökçen Emmez2, Gözde İnan2, Özlem Gülbahar3, Sibel Serin Kilicoglu4, Mehmet Serdar Gültekin5, Mustafa Bahadır6, Tuba Saadet Deveci Bulut3, Hasan Kutluk Pampal2
1Private Istanbul Hospital, Clinic of Anesthesia, İstanbul, Türkiye
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
3Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Türkiye
4Baskent University, Department of Histology and Embriology, Ankara, Türkiye
5Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Erzurum, Türkiye
6TÜBİTAK, Defence Industries Research and Development Institute, Ankara, Türkiye

Objective: The attenuation of renal ischemia reperfusion (I/R) injury by stimulating cholinergic antiinflamatory pathway has been demonstrated in the literature. The purpose of this study is to investigate the protective effects of epibatidine, a non selective nicotinic acethycholine receptor agonist, administered before ischemia on renal ischemia-reperfusion injury.
Methods: After Ethics Committee approval, 24 Wistar Albino rats were randomly allocated into 4 groups. Group S: Sham (n=6), Group I/R: Ischemia/reperfusion (n=6), Group I/R-E: Ischemia/reperfusion-Epibatidine (n=6), Group E: Epibatidine (n=6). All groups underwent laparotomy and bilateral renal artery and vein dissection under anesthesia. No further action was taken in Group S. In Group I/R and Group I/R-E, renal ischemia was applied for 25 minutes and then reperfusion for 24 hours. A single dose of 5 µg kg-1 epibatidine was administered subcutaneously before the laparotomy in Group I/R-E and Group E. At the end of the reperfusion period, blood and urine samples were taken for plasma BUN, creatine, plasma and urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) and cystatin C, plasma IL-6 and TNF-α assessment.
Results: Plasma BUN, creatine, NGAL, cystatin C, IL-6 and TNF-α levels were significantly higher in Group I/R when compared to Group S (p<0.05). All the levels of the above biomarkers were comparable in Group S and Group I/R-E.
Conclusion: These results indicate that epibatidine administration before ischemia has a protective effect on kidney in renal I/R injury induced rats.

Keywords: Renal ischemia-reperfusion injury, cholinergic anti-inflammatory pathway, n7AchR, epibatidine, NGAL

Ayşe Börklüce, Gökçen Emmez, Gözde İnan, Özlem Gülbahar, Sibel Serin Kilicoglu, Mehmet Serdar Gültekin, Mustafa Bahadır, Tuba Saadet Deveci Bulut, Hasan Kutluk Pampal. The Effect of Epibaditine on Renal Ischemia Reperfusion Injury in Rats. JARSS. 2024; 32(2): 103-110

Sorumlu Yazar: Hasan Kutluk Pampal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe