ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Elektif Sezaryenlerde Bacak Kaldırma Spinal Kaynaklı Hipotansiyonu Önler mi? Randomize Kontrollü Bir Çalışma [JARSS]
JARSS. 2022; 30(3): 182-187 | DOI: 10.54875/jarss.2022.25348

Elektif Sezaryenlerde Bacak Kaldırma Spinal Kaynaklı Hipotansiyonu Önler mi? Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Mustafa Deniz Sarı, Erhan Özyurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Elektif sezaryen (C/S) ameliyatlarında spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemede bacak kaldırma (LR) yönteminin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 140 term gebe dahil edildi. Hastalar bacak kaldırma grubu (Grup L, n=70) ve kontrol grubu (Grup C, n=70) olarak iki gruba ayrıldı. Spinal anestezi sonrası Grup L’deki hastaların topuklarının altına yatay düzlemle 30 derecelik açı yapacak şekilde yükseklik yerleştirildi. Grup C’de herhangi bir müdahale yapılmadı. Belirlenen aralıklarla hastaların hemodinamik ve operasyon verileri kaydedildi.
Bulgular: Grup L’de 29 (%41,4) hastada hipotansiyon görülür iken, Grup C’de 54 (%77,1) hastada hipotansiyon gelişti (p<0,001). Spinal anestezi sonrası 2. ve 3. dakikalardaki sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri Grup L’de daha yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca Grup L’de kullanılan efedrin miktarı Grup C’ye göre daha düşük bulundu (9,9±14,2 mg’a karşı 15,9±11,9 mg, p=0,007).
Sonuç: Sezaryen ameliyatlarında uygulanan LR yöntemi spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu azaltmakta ve dolayısıyla daha az vazopressör ihtiyacına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen seksiyo, spinal anestezi, bacak kaldırma, hipotansiyon

Does Leg Raising Prevent Spinal-Induced Hypotension in Elective Cesarean Sections? A Randomized Controlled Study

Mustafa Deniz Sarı, Erhan Özyurt
University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya, Turkey

Objective: We aimed to investigate the effectiveness of the leg raising (LR) method in preventing spinal anesthesia-induced hypotension in elective cesarean section (C/S) operations.
Methods: One hundred and forty term pregnant women were included in the study. The patients were divided into two groups as leg raising group (Group L, n=70) and the control group (Group C, n=70). After spinal anesthesia, a cushion was placed under the heels of the patients in Group L at an angle of 30 degrees with the horizontal plane. No intervention was made in Group C. The patients’ hemodynamic and operation data were recorded at determined intervals.
Results: In Group L, hypotension was observed in 29 (41.4%) patients while 54 (77.1%) patients developed hypotension in Group C (p<0.001). Systolic and diastolic blood pressure values at the 2nd and 3rd minutes after spinal anesthesia were found to be higher in Group L (p<0.05). Furthermore, compared to Group C, the amount of ephedrine used in Group L was found to be lower (9.9±14.2 mg vs. 15.9±11.9 mg, p=0.007).
Conclusion: The LR method applied in C/S operations reduces spinal anesthesia-induced hypotension and thus causes the need for less vasopressor.

Keywords: Cesarean section, spinal anesthesia, leg raising, hypotension

Mustafa Deniz Sarı, Erhan Özyurt. Does Leg Raising Prevent Spinal-Induced Hypotension in Elective Cesarean Sections? A Randomized Controlled Study. JARSS. 2022; 30(3): 182-187

Sorumlu Yazar: Erhan Özyurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale