ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Çocuk Hastalarda Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 47-51 | DOI: 10.5222/jarss.2020.29292

Çocuk Hastalarda Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Güntülü Şık, Agop Çıtak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım BD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Mavi kod, hastane içinde acil müdahale gerektiren durumlarda en kısa zamanda olay yerine ulaşılmasını ve etkin müdahalenin yapılmasını sağlayan, evrensel acil durum kodudur. Bu çalışmanın amacı hastanemizde çocuk hastalarda uygulanan mavi kod bildirimleri ve içeriklerini değerlendirmek, uygulamaya dikkat çekmek ve uygulamanın hasta güvenliğini açısından önemini vurgulamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx Hastanesi’nde Ocak 2017- Ağustos 2019 tarihleri arasında çocuk hastalar için tutulan tüm mavi kod formları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve tıbbi bilgileri, mavi kod çağrılarının verilme nedeni, ekibin olay yerine ulaşma süresi, yapılan tüm müdahale ve uygulamalar kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma süresince toplam 70 pediatrik mavi kod çağrısı yapıldı. Mavi kod verilen hastaların 45’i (%64.3) erkek, 25’i (%35.7) kızdı. Hastaların yaş ortalaması 38,3 ±14,2 aydı. Olay yerine ulaşma süresi ortalama 2.02 ± 0.92 dakika idi. Verilen çağrıların 36’sı (%51,4) çocuk servisinden, 23’ü (%32,9) acil servisten, 7’si (%10) çocuk polikliniğinden, 2’si (%2,9) hastane giriş alanından, 1’i (%1,4) fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğinden, 1’i (%1,4) radyoloji biriminden verilmişti. Çağrıların %64,3’ü mesai saatleri içinde, %35,7’si sorumlu hekim, %50’si hemşire ve %14,3’ü yardımcı sağlık personeli tarafından verilmişti. Hastaların %35,7’si entübe edildi, %27,1’ine kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulandı. Hastaların %64,3’ü yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Diğer hastaların takip ve tedavilerine bulundukları serviste veya acil serviste devam edildi. KPR uygulanan hastaların %68,4’ü hastaneden taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mavi kod ekibinde etkin ve alanında deneyimli uzmanların olması, hastane içi eğitimlere gereken önemin verilmesi, verilen eğitimler ile kardiyopulmoner arrestlerin hızlı tanınması hastaların sağ kalım oranlarını arttırmaktadır. Çocuk hasta kayıtlarının ayrı olarak değerlendirildiği çalışmamızda mavi kod sisteminin hedeflenen süre açısından standartlara uygun ve başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mavi kod, çocuk yoğun bakım, kardiyopulmoner arrest, kardiyopulmoner resüsitasyon

Evaluation of Code Blue Implementation and Outcomes in Pediatric Patients

Güntülü Şık, Agop Çıtak
Department Of Pediatric Intensive Care, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Code Blue is a universal emergency code, providing rapid response and effective intervention for life-threatening cases requiring emergency medical intervention in hospitals or institutions. Our study aims to evaluate pediatric Code Blue cases in our hospital, discuss resuscitation practices and emphasize patient safety during emergency response.
METHODS: Pediatric Code Blue forms, between January 2017 and August 2019, were evaluated retrospectively at a tertiary university hospital, xxx xxx xxx xxx xxxx. Demographic information and medical histories of cases were obtained from hospital records. Reasons for Code Blue, arrival time of the Code Blue Response Team, complete medical interventions and practices performed at the scene were recorded from Code Blue forms.

RESULTS: Our retrospective clinical study included 70 pediatric Code Blue cases. Among Code Blue patients, 45 cases (64.3%) were male, 25 cases (35.7%) were female. Average age of patients was 38,3 ±14,2 months. Average arrival time of the code blue team was 2.02±0.91 minutes. The most common place for code blue was general pediatric wards, with a total of 36 blue codes (51.4%). It's followed by emergency room (ER) with 23 codes (32.9%), pediatric polyclinics with 7 codes (10%), 2 codes given at the hospital entrance (2.9%), 1 code from physical therapy and rehabilitation polyclinic (1.4%) and 1 code from radiology department(1.4%). Majority of codes (64.3%) were given during work hours. Among the staff activating Code Blue, there were physician-in-charge (35.7%), nurses (50%) and other healthcare personnel (14,3%). Intubation is performed in 35.7% of patients and 27.1% required cardiopulmonary resuscitation (CPR). After first response, 64.3% of patients were admitted to the pediatric intensive care unit. The rest of the patients continued to receive medical treatment in their respective wards or in the ER. After completion of therapy, 68.4% of patients who had received CPR were discharged without any sequel.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The application of Code Blue carried out by a team of experienced specialist physicians, implementing necessary regular in-hospital educations, awareness and rapid recognition of cardiopulmonary arrest cases by the trained staff increase survival rates of patients. Considering pediatric cases only, our study clearly demonstrates that Code Blue system in our hospital is utilized appropriately and successfully, particularly in terms of arrival time.

Keywords: Code blue, pediatric intensive care, cardiopulmonary arrest, cardiopulmonary resuscitation

Güntülü Şık, Agop Çıtak. Evaluation of Code Blue Implementation and Outcomes in Pediatric Patients. JARSS. 2020; 28(1): 47-51

Sorumlu Yazar: Güntülü Şık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale