ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Palyatif bakım ve yoğun bakım ünitelerinde basınç ülserine yapılan geleneksel pansuman ve topikal L-prolin uygulanmasının karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 32-38 | DOI: 10.5222/jarss.2020.40427

Palyatif bakım ve yoğun bakım ünitelerinde basınç ülserine yapılan geleneksel pansuman ve topikal L-prolin uygulanmasının karşılaştırılması

Yeliz Sahiner1, Murat Kendirci2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Basınç ülseri yoğun bakım ve palyatif bakım merkezlerinde sık karşılaşılan bir problemdir. Tedavi süreci uzun, zor ve büyük ölçüde maliyetlidir. Hasta, hasta yakını ve hekim için aşılması gereken bir problem olan basınç ülseri tedavisinde yara bakımı önemlidir. Bu çalışmada konvansiyonel yöntem ve L-prolin ile yapılan tedavilerinin etkinliği karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2018-2019 tarihleri arasında anestezi ve cerrahi yoğun bakım, palyatif bakım ve kronik yara servisinde basınç ülseri tanısı almış, evre I-III yarası olan 96 hastanın verileri incelendi. Hastalar konvansiyonel pansuman (grup 1,n=47) ve L-prolin topikal tedavisi uygulan (grup 2,n=49) olarak ayrıldı. Hastaların demografik verileri, yandaş hastalıkları, yara yeri, ebatları, tedavisi için uygulanan yaklaşım, pansuman sayıları, tedavi süreleri, nihai yara durumları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında yara evresi, yeri, büyüklüğü ve pansuman sayısı açısından fark tespit edilmedi (p>0,05). Hastanede yatış günleri karşılaştırıldığında Grup 2’de anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,002). Tam iyileşme açısından gruplar karşılaştırıldığında, grup 2 ‘de anlamlı derecede tam iyileşme sağladığı görüldü (p=0,017). Yara evresinde gerileme açısından karşılaştırmada, grup 2’de yaralarının evrelerinde gerileme olduğu görüldü (p=0,001). Yara boyutlarında küçülme açısından gruplar karşılaştırıldığında, grup 2’de yara ebatlarında küçülme olduğu görüldü (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: L-prolin içeren topikal krem uygulamasının özellikle evre I ve II üzere basınç ülserinde güvenle ve etkili bir şekilde kullanılabileceği görüldü.

Anahtar Kelimeler: kronik yara, basınç ülseri, yoğun bakım, palyatif bakım, prolin

Comparison of traditional dressing and topical L-proline administration on pressure ulcers in palliative care and intensive care units’ patients

Yeliz Sahiner1, Murat Kendirci2
1Hitit University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Corum
2Hitit University School of Medicine, Department of Surgery, Corum

INTRODUCTION: Pressure ulcer is a common problem in intensive care and palliative care centers. The treatment process is long, difficult and costly. Wound care is important in the treatment of pressure ulcers, which is a problem that must be overcome for the patient, patient's family and the physician. In this study, the efficacy of conventional methods and L-proline treatments were compared.
METHODS: Data of 96 patients diagnosed with pressure ulcers grade I-III, in anesthesia-surgical intensive care, palliative care and chronic wound department between June 2018-2019 were retrospectively evaluated. Patients were divided into conventional dressing (group1,n =47) and L-proline topical treatment (group2,n=49). Demographic data, comorbidities, wound location, size, treatment approach, number of dressings, duration of treatment, final wound conditions were compared.
RESULTS: There was no difference between groups in terms of wound stage, location, size and number of dressings (p>0.05). When hospitalization days were compared, it was found to be lower in Group 2 (p=0.002). When the groups were compared in terms of full recovery, it was observed that group 2 had a full recovery (p=0.017). In the comparison of wound stage regression, it was observed that there was regression in the stage of the wounds in group 2 (p=0.001). When the groups were compared in terms of wound size reduction, it was observed that the wound size decreased in group 2 (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: L-proline-containing topical creams can be used safely and effectively in pressure ulcers, especially in stages I and II.

Keywords: chronic wound, pressure ulcer, intensive care, palliative care, proline

Yeliz Sahiner, Murat Kendirci. Comparison of traditional dressing and topical L-proline administration on pressure ulcers in palliative care and intensive care units’ patients. JARSS. 2020; 28(1): 32-38

Sorumlu Yazar: Yeliz Sahiner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale