ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Deksametazon ve Gabapentinin Etkinliği ve Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 96-102 | DOI: 10.54875/jarss.2024.50251

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Deksametazon ve Gabapentinin Etkinliği ve Karşılaştırılması

Gizem Avci1, Nilhan Kansu Alemdar2
1Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Kıbrıs

Amaç: Postoperatif bulantı ve kusma (POBK) ameliyat sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Çalışmanın amacı, POBK’de yeni tedavi stratejileri olan gabapentin ve deksametazonun etkinliğini araştırmaktı.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya elektif kolesistektomi yapılan 18-70 yaş arası toplam 136 ASA I-II hasta dahil edildi. Grup D (n=66) anestezi indüksiyonundan sonra 4 mg intravenöz deksametazon ve Grup G (n=70) 600 mg gabapentin oral tedavi aldı. Tüm hastalara genel ameliyathanede standart DII ve V5 derivasyonlu EKG, otomatik non-invaziv kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu monitörizasyonu uygulandı, orotrakeal entübasyon sonrası total intravenöz anestezi yöntemi ile anestezi idamesi sağlandı ve ameliyat sonunda hastalar postoperatif bakım ünitesine transfer edildi. Bulantı ve kusma semptomları, ağrı skorları ve ilk 24 saat içinde ek antiemetik/analjezik gereksinimlerinin zamanı ve dozu izlendi.
Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı demografik farklılıklar yoktu ve sonuçlar hem deksametazon hem de gabapentinin ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı önlemede etkili olduğunu gösterdi. Kurtarıcı antiemetik tedavi ihtiyacı her iki grupta da benzerdi (p=0.2). Gabapentin grubunda deksametazon grubuna kıyasla anlamlı ölçüde daha az postoperatif analjezik gereksinimi olduğu görüldü.
Sonuç: Ameliyat sonrası bulantı ve kusma riski yüksek olan hastalara antiemetik ilaç profilaksisi uygulanmalı ve farklı antiemetik ilaç grupları ile tedavi düşünülmelidir. Deksametazon ve gabapentin POBK’nin önlenmesinde etkili ilaçlar olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif bulantı ve kusma, deksametazon, gabapentin, laparoskopik cerrahi, laparoskopik kolesistektomi

The Effects and Comparative Efficacy of Dexamethasone and Gabapentin on Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy

Gizem Avci1, Nilhan Kansu Alemdar2
1Ankara Etlik City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
2Nicosia Burhan Nalbantoglu Hospital, Cyprus

Objective: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a common postoperative complication. The aim of this study was to investigate the efficacy of gabapentin and dexamethasone as new treatment strategies in the treatment of PONV.
Methods: This retrospective study included a total of 136 ASA I-II patients aged 18-70 years who underwent elective cholecystectomy. Group D (n=66) received 4 mg intravenously dexamethasone after anesthesia induction and Group G (n=70) received 600 mg gabapentin oral treatment. Standard DII and V5 lead ECG, automatic non-invasive blood pressure and peripheral oxygen saturation monitoring was applied to all patients in the general operating room, anesthesia maintenance was provided with total intravenous anesthesia after orotracheal intubation and at the end of surgery, patients were transferred to the postoperative care unit. Nausea and vomiting symptoms, pain scores and the time and dose of additional antiemetic/analgesic requirements in the first 24 hours were monitored.
Results: There were no statistically significant demographic differences between the groups and the results showed that both dexamethasone and gabapentin were effective in preventing PONV. The need for rescue antiemetic therapy was similar in both groups (p=0.2). Significantly less postoperative analgesic was required in the gabapentin group than in the dexamethasone group.
Conclusion: Antiemetic drug prophylaxis should be administered to patients at high risk of PONV and treatment with different groups of antiemetic drugs should be considered. Dexamethasone and gabapentin can be considered effective drugs for the prevention of PONV.

Keywords: Postoperative nausea and vomiting, dexamethasone, gabapentin, laparoscopic surgery, laparoscopic cholecystectomy

Gizem Avci, Nilhan Kansu Alemdar. The Effects and Comparative Efficacy of Dexamethasone and Gabapentin on Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy. JARSS. 2024; 32(2): 96-102

Sorumlu Yazar: Gizem Avci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce