ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Yarık Damak-Dudak Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Perioperatif Komplikasyonları Ve Eşlik Eden Hastalıkları [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 65-70 | DOI: 10.5222/jarss.2021.85856

Yarık Damak-Dudak Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Perioperatif Komplikasyonları Ve Eşlik Eden Hastalıkları

Murat Tümer1, Ayşe Ayyıldız2, Başak Akça1, Aysun Ankay Yılbaş1, Filiz Üzümcügil1, Özgür Canbay1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yarık dudak/damak (YDD) hastaları zor hava yolu yönetimi, eşlik eden anomaliler ve solunum komplikasyonları gibi çeşitli nedenlerden dolayı postoperatif dönemde Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) bakıma ihtiyaç duyabilirler. Amacımız, kurumumuzda opere edilen YDD'li hastalarda zor hava yolu ve postoperatif YBÜ takibine duyulan ihtiyaç ile ilişkili faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005-2013 yılları arasında YBÜ'de ameliyat sonrası takip edilen YDD hastaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Yirmi hasta çalışmaya dahil edildi. On hastada yarık damak ve dudak birlikteyken, on hastada izole yarık damak vardı. Sekiz hastada zor entübasyon görüldü. Zor maske ventilasyonu sadece 22q11 delesyonu olan bir hastada görüldü. Entübasyonu zor olan tüm hastalarda mikrognati vardı. Nazal fiberoptik bronkoskopi zor entübasyonu olan hastalarda daha sık kullanıldı. Herhangi bir sistemik hastalığın varlığı ile zor entübasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. YBÜ takibinin ana nedenleri yakın monitorizasyon ihtiyacı ve havayolu ile ilişkili problemlerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zor hava yolu, eşlik eden tanılı bir sendromu olmasa bile YDD hastalarında sık görülebilen bir sorundur. Zor hava yolu veya postoperatif hava yolu obstrüksiyonu riski olan hastalar, deneyimli bir personel tarafından olası komplikasyonların hızlı teşhisi ve tedavisi için erken postoperatif dönemde yoğun bakımda daha iyi takip edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Havayolu yönetimi, pediatrik anestezi, yarık damak ve dudak

Perioperative Complications And Concomitant Diseases Of Patients Followed In Intensive Care Unit After Cleft Lip-Palate Surgery

Murat Tümer1, Ayşe Ayyıldız2, Başak Akça1, Aysun Ankay Yılbaş1, Filiz Üzümcügil1, Özgür Canbay1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Cleft lip/palate (CLCP) patients might need postoperative care in Intensive Care Unit (ICU) due to several reasons like difficult airway management, associated abnormalities and perioperative respiratory complications. Our aim was to evaluate the factors associated with difficult airway and need for postoperative ICU follow-up in CLCP patients operated in our institution.
METHODS: CLCP patients followed in ICU after surgery between 2005-2013 were retrospectively reviewed.
RESULTS: Twenty patients were included to the study. Ten had CLCP together, ten had isolated cleft palate. Difficult intubation was seen in 8 patients. Difficult mask ventilation was seen only in one patient with 22q11 deletion. All patients with difficult intubation had micrognathia. Nasal fiberoptic bronchoscopy was more commonly used in patients with difficult intubation. There was a statistically significant relationship between the presence of any systemic disease and difficult intubation. Main reasons for ICU follow-up were the need for close monitoring and airway related problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Difficult airway is a frequent problem in CLCP patients even in the absence of a diagnosed syndrome. Patients with difficult airway or risk of postoperative airway obstruction could be better followed in ICU during early postoperative period for rapid diagnosis and treatment of possible complications by experienced staff.

Keywords: Airway management, pediatric anesthesia, cleft lip and palate

Murat Tümer, Ayşe Ayyıldız, Başak Akça, Aysun Ankay Yılbaş, Filiz Üzümcügil, Özgür Canbay. Perioperative Complications And Concomitant Diseases Of Patients Followed In Intensive Care Unit After Cleft Lip-Palate Surgery. JARSS. 2021; 29(1): 65-70

Sorumlu Yazar: Murat Tümer, Türkiye
LookUs & Online Makale