ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Trakeostomili olarak yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin retrospektif analizi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 52-58 | DOI: 10.5222/jarss.2020.30602

Trakeostomili olarak yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin retrospektif analizi

Gamze Küçükosman, Duygu Kocakulak, Hilal Ayoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Zonguldak, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nden trakeostomili olarak taburcu edilen olguların 6 aylık süre ile olan takibindeki morbidite ve mortalite nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışma 35 olguyla tamamlandı. Olguların demografik özellikleri, yatış nedenleri, komorbiditeleri, taburculuktaki Glasgow Koma Skorları (GKS), taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatış öyküsünün varlığı, evde mekanik ventilatör desteği (EMVD) olup-olmaması, evde yaşanılan sorunlar, beslenme şekli ve ölüm nedenleri değerlendirildi.
BULGULAR: İleri yaş, resüsitasyon sonrası bakım gereken hastalar, komorbidite varlığı, EMVD gereksinimi ve PEG ile beslenmenin mortalite ile ilişkili faktörler olduğu tespit edildi (p<0.05). Cinsiyet, trakeostomi açılma zamanı, taburculuktaki GKS ve tekrar hastaneye yatışla mortalite arasında ilişki saptanmadı. Olguların %74.3’ü EMVD ile taburcu edildi. Hava yolu ve ventilatör sorunları ve ek hastalıkları olanlar için ölüm oranı yüksekti (p <0.05). Altı aylık mortalite oranı %72.2 idi ve sıklıkla solunum yetmezliği nedeniyle ölümler olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trakeostomili olarak taburcu edilen olgularda ileri yaş, resüsitasyon sonrası bakım için yatışı olan, ek hastalığı olan, EMVD gereken ve PEG ile beslenen hastalarda mortalitenin yüksek olduğunu; havayoluna bağlı komplikasyonlarında mortalite ile ilişkili faktörler arasında olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Evde mekanik ventilasyon, trakeostomi, sonuç araştırması

Assessment of patients discharged from the intensive care unit with tracheostomy: A retrospective analysıs of single center data

Gamze Küçükosman, Duygu Kocakulak, Hilal Ayoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to evaluate the mortality and morbidity of the patients who were discharged home from the intensive care unit (ICU) with tracheostomy in a 6-month period.
METHODS: This retrospectively study was completed with 35 patients. The demographic characteristics, reasons for admission, comorbidity, Glasgow Coma Scores (GCS) at discharge, repeated hospital admission, whether there was home mechanical ventilator support (HMVS), problems experienced at home, form of nutrition, and causes of death were assessed.
RESULTS: Advanced age, patients requiring care after resuscitation, presence of comorbidity, requirement of HMVS and feeding with PEG were found to be factors related to mortality (p <0.05). Sex, tracheostomy opening time, GCS at discharge and re-hospitalization were not correlated with mortality. 74.3% of the patients were discharged with HMVS. Mortality rate was high for patients with airway and ventilator problems and comorbidities (p <0.05). The six-month mortality rate was 72.2% and it was found that deaths were often caused by respiratory failure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mortality rate was higher in patients who were discharged with tracheostomy in patients with advanced age, hospitalization for post-resuscitation care, additional disease, requiring HMVS and fed with PEG; It was concluded that it is among the factors related to mortality in airway - related complications.

Keywords: Mechanical ventilation at home, Tracheostomy, Outcome research

Gamze Küçükosman, Duygu Kocakulak, Hilal Ayoğlu. Assessment of patients discharged from the intensive care unit with tracheostomy: A retrospective analysıs of single center data. JARSS. 2020; 28(1): 52-58

Sorumlu Yazar: Gamze Küçükosman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale