ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Cerrahi Debridman Gerektiren Mukormikozis Vakalarına Anestezik Yaklaşım [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 75-80 | DOI: 10.54875/jarss.2024.48802

Cerrahi Debridman Gerektiren Mukormikozis Vakalarına Anestezik Yaklaşım

Bilge Tuncer1, Yasemin Akcaalan2, Sumeyye Kocagil1, Asena Irem Yildiz1, Fulya Celik3, Burak Celik4, Ezgi Erkilic1
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Mukormikoz nadir görülen, hızlı ilerleyen ve sıklıkla ölümle sonuçlanan, bağışıklık sistemi baskılanan olgularda görülen bir mantar enfeksiyonudur. Bu çalışmada, mukormikoz hastalarının anestezi yönetiminde karşılaşılan perioperatif zorlukları değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 01.01.2020 ve 31.12.2022 tarihleri arasında 3 yıllık dönemde mukormikoz nedeniyle ameliyat edilen 18 yaş üstü vakalar dahil edildi. Perioperatif kayıtlar retrospektif olarak incelenerek değerlendirildi.
Bulgular: Bu sürede 47 mukormikozis vakasının 25’i operasyona alınmıştır. Bu vakaların verileri çalışma için analiz edildi. Oniki (%48) hasta rinoserebral, 7 (%28) hasta rino-orbital, 5 (%20) hasta rino-orbito-serebral, 1 (%4) hasta rino-pulmoner mukormikoz tanısı almıştır. Tüm vakalarda eşlik eden komorbidite mevcuttu. En sık görülen komorbidite 20 vakada (%80) diabetes mellitus iken, bunu 12 vakada (%48) hipertansiyon, 7 vakada (%28) akut böbrek hasarı ve 5 vakada (%20) koroner arter hastalığı izlemiştir. Altı vakada (%24) COVID-19 enfeksiyonu öyküsü mevcuttu ve steroid tedavisi almışlardı. Entübasyon 2 vakada (%8) zordu. İki vakada (%8) intraoperatif hemodinamik instabilite ve inotrop gereksinimi vardı. Vakaların 6’sı (%24) entübe olmak üzere 17 (%68) vaka Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YBÜ) çıkarıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde ortalama yatış süresi 22,7 gün, toplam hastane yatış süresi ise 42 gündü. Onbir (%44) vaka mekanik ventilatöre ihtiyaç duydu. Mortalite 12 hastada (%48) görüldü.
Sonuç: Mukormikozda cerrahi debridmanın anestezi yönetimi zordur. Zorluklar arasında zor entübasyon ve böbrek fonksiyon bozukluğu yer alır. Bu vakaların cerrahi sonrası hızlı progresyon ve komorbiditeler nedeniyle YBÜ’nde takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mukormikozis, COVID-19, anestezi

Anesthetic Management of Mucormycosis Cases Requiring Surgical Debridement

Bilge Tuncer1, Yasemin Akcaalan2, Sumeyye Kocagil1, Asena Irem Yildiz1, Fulya Celik3, Burak Celik4, Ezgi Erkilic1
1Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
2Ankara University, Faculty of Dentistry, Ankara, Türkiye
3Ankara Etlik City Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
4Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Ear Nose Throat Surgery, Ankara, Türkiye

Objective: Mucormycosis is a rare, progressive, and life-threatening fungal infection that occurs in immunocompromised patients. In the present study, we aimed to evaluate the perioperative challenges in the anesthetic management of mucormycosis patients.
Methods: Patients over 18 years of age who underwent surgery for mucormycosis within a 3-year period between January 1, 2020 and December 31, 2022 were included in the study. Perioperative records were retrospectively evaluated.
Results: During this period, 25 of 47 cases of mucormycosis were surgically treated. Data from these 25 cases were analyzed. Twelve (48%) patients had a diagnosis of rhinocerebral, 7 (28%) rhino-orbital, 5 (20%) rhino-orbito-cerebral and 1 (4%) rhino-pulmonary mucormycosis. All patients had comorbidities. The most common comorbidities were diabetes mellitus in 20 (80%), followed by hypertension in 12 (48%), acute kidney injury in 7 (28%) and coronary artery disease in 5 (20%) patients. Six (24%) patients had a history of COVID-19 infection and were treated with steroids. Intubation was difficult in 2 (8%) patients. Two (8%) patients had intraoperative hemodynamic instability requiring inotropes. There were 17 (68%) patients, 6 (24%) of whom were intubated, who were transferred to the intensive care unit (ICU). The median length of stay in the ICU was 22.7 days and the total length of stay was 42 days. Eleven (44%) patients required mechanical ventilation. Mortality occurred in 12 (48%) patients.
Conclusion: Anesthetic management of surgical debridement for mucormycosis is challenging. Challenges include difficult intubation and renal dysfunction. Postoperative follow-up in the ICU is important due to rapid progression and comorbidities.

Keywords: Mucormycosis, COVID-19, anesthesia

Bilge Tuncer, Yasemin Akcaalan, Sumeyye Kocagil, Asena Irem Yildiz, Fulya Celik, Burak Celik, Ezgi Erkilic. Anesthetic Management of Mucormycosis Cases Requiring Surgical Debridement. JARSS. 2024; 32(2): 75-80

Sorumlu Yazar: Bilge Tuncer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce