ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastaların Anestezi ve Anestezi Uzmanı Hakkındaki Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İlçe Devlet Hastanesi Örneği [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 40-51 | DOI: 10.5222/jarss.2021.65002

Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastaların Anestezi ve Anestezi Uzmanı Hakkındaki Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İlçe Devlet Hastanesi Örneği

Selda Kayaaltı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile ikinci basamak bir ilçe devlet hastanesinde ameliyat olacak hastalarda anestezi bilgi ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2019–Şubat 2020 tarihleri arasında preoperatif muayene amacıyla anestezi polikliniğine başvuran 18-90 yaş arası 300 hastaya 34 soruluk bir anket uygulandı. Anket demografik veriler, anestezi bilgisi ve kaygısı ve anestezi uzmanı bilgisi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
BULGULAR: Hastaların %46.67’si anesteziyi %26.33’ü narkozu biliyordu. Anesteziyi kimin uyguladığı sorusuna, hastaların %40.67’si "uzman doktor" cevabını verdi. Kadınlarda endişe seviyesinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi (p=0.009). Anestezi işlemi ile ilgili, hastaların %29.67’si “hiç korkusu” olmadığını söyledi ve en fazla duyulan korku ağrı hissetmekti (%22.67). Anestezi uzmanının sorumluluklarından en fazla bilinen “Ameliyattan önce hastayı uyutmak” (%67.67), anestezi uzmanının hastanede görev yaptığı bölümlerden en fazla bilinen ise ameliyathaneydi (%77.33). Anestezi uzmanının diğer görevleri hakkında bilgi seviyesi ise düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi uygulamaları ve anestezi uzmanın ameliyathane ve hastanedeki rolü hakkında bilgi düzeyinin yeterli olmadığı bulundu. Hastaların anestezi bilgi seviyelerinin artırılması ve bu sayede kaygılarının azaltılması amacıyla halkın bilgilendirilmesi için yeni girişimlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, endişe, anestezi uzmanının görevleri, anket, toplum sağlık bilinci

Evaluation of Anaesthesia and Anaesthesiologist Related Knowledge and Anxiety Levels of Patients Admitted to the Anaesthesia Outpatient Clinic: An Example of Town State Hospital

Selda Kayaaltı
Anesthesiology and Reanimation Clinic, Develi Hatice Muammer Kocatürk State Hospital, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the anaesthesia-related knowledge and anxiety levels of patients undergoing surgery in a second-line county state hospital.
METHODS: Overall, 300 patients aged 18–90 years and admitted to an anaesthesia outpatient clinic for preoperative examination between August 2019 and February 2020 answered a questionnaire comprising 34 questions. The survey had the following three sections: demographic data, knowledge of anaesthesia and anxiety, and knowledge about anaesthesiologists.
RESULTS: A total of 46.67% patients knew about anaesthesia, whereas 26.33% knew about narcosis. Regarding the question of who performs anaesthesia, 40.67% patients answered "the expert physician". Furthermore, the anxiety level in women was higher than in men (p=0.009). Regarding the anaesthesia procedure, 29.67% patients reported that they had no ‘fear at all’, whereas the most reported fear was pain in 22.67%. The most known responsibility of anaesthesiologists was ‘To put a patient to sleep before surgery’ (67.67%), whereas the most known department where anaesthesiologists work was the operating room (77.33%). The knowledge level regarding the other duties of anaesthesiologists was low.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of knowledge regarding anaesthesia practices and the role of anaesthesiologists in the operating room and hospital was insufficient. New initiatives are required to inform the public to increase their anaesthesia-related knowledge level, thus reducing the anxiety level of patients.

Keywords: Anaesthesia, anxiety, responsibilities of anaesthesiologists, questionnaire, public health awareness

Selda Kayaaltı. Evaluation of Anaesthesia and Anaesthesiologist Related Knowledge and Anxiety Levels of Patients Admitted to the Anaesthesia Outpatient Clinic: An Example of Town State Hospital. JARSS. 2021; 29(1): 40-51

Sorumlu Yazar: Selda Kayaaltı, Türkiye
LookUs & Online Makale