ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Anestezi Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin Koronavirüs (COVID-19) Pozitif ya da Şüpheli Hastalarda Entübasyon ile İlgili Bilgi Düzeyleri [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 255-260 | DOI: 10.5222/jarss.2020.86547

Anestezi Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin Koronavirüs (COVID-19) Pozitif ya da Şüpheli Hastalarda Entübasyon ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Derya Karasu, Şermin Eminoğlu, Seyda Efsun Ozgunay, Mehmet Gamlı
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 enfeksiyonunda hava yolu yönetimi çok önemlidir ve yoğun temaslı işlemler arasındadır. Bu çalışmada amacımız; hazırladığımız anket soruları ile anestezi teknisyen/teknikerlerinin COVID-19 hastalarında endotrakeal entübasyonla ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katılmayı kabul eden anestezi teknisyen/teknikerlerinden COVID-19 hastalarında hava yolu yönetimi hakkında bilgi düzeylerini ölçen online bir anket formunu doldurmaları istendi.
BULGULAR: 341 katılımcının verilerine istatistiksel analiz yapıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 33.07±8.43 yıl idi. 0-5 yıl arasında çalışma deneyimi olanlar (%27.3) ve devlet hastanesinde (%43.1) çalışanlar çoğunluktaydı. Katılımcıların çoğunluğunun entübasyon ve ekstübasyon ile ilgili bilgi sorularına doğru cevap verdiği görüldü. Anket sayesinde farkındalıkları artan katılımcı oranı %58.1 idi. Katılımcılar en çok bulaş riskinden endişelendiğini bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 pozitif ya da şüpheli durumlarda endotrakeal entübasyonda dikkat edilecek noktaların katılımcıların çoğunluğu tarafından doğru bilindiğini ve bu konudaki farkındalıklarının yüksek olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hava yolu, anestezi, anestezi teknisyen/tekniker, anket

The Knowledge Levels and Attitudes of Anesthesia Technicians About Intubation of Patients with Positive or Suspected Coronavirus (COVID-19)

Derya Karasu, Şermin Eminoğlu, Seyda Efsun Ozgunay, Mehmet Gamlı
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation Clinic, Bursa/Turkey

INTRODUCTION: Airway management is very important in COVID-19 infection, which was declared as a pandemic in March 2020 and is among the intensive contact procedures. Our aim in this study is to determine the knowledge levels and attitudes of anesthesia technicians about COVID-19 positive patients or endotracheal intubation using questionnaire questions we prepared.
METHODS: Anesthesia technicians who accepted to participate in the study were asked to fill in an online questionnaire that measures the level of knowledge about airway management in COVID-19 patients.
RESULTS: Statistical analysis was performed on the data of 341 participants. The mean age of the participants was 33.07±8.43 years. Those with a working experience of 0-5 years (27.3%) and those working in a public hospital (43.1%) constituted the majority of the participants. It was seen that the majority of the participants correctly answered the questions related to intubation and extubation. The proportion of participants whose awareness increased due to the survey was 58.1%. Participants reported that they were most concerned about the risk of contamination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that in COVID-19 positive or suspicious cases, the points to be considered in endotracheal intubation are well known by the majority of the participants and their awareness on this issue is high.

Keywords: COVID-19, airway, anesthesia, anesthesia technician/technicians, questionnaire

Derya Karasu, Şermin Eminoğlu, Seyda Efsun Ozgunay, Mehmet Gamlı. The Knowledge Levels and Attitudes of Anesthesia Technicians About Intubation of Patients with Positive or Suspected Coronavirus (COVID-19). JARSS. 2020; 28(4): 255-260

Sorumlu Yazar: Seyda Efsun Ozgunay, Türkiye
LookUs & Online Makale