ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Kontrollü Hipotansif Anestezi ile Yapılan Timpanoplastilerde Baş Pozisyonunun Serebral Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 81-88 | DOI: 10.54875/jarss.2024.86648

Kontrollü Hipotansif Anestezi ile Yapılan Timpanoplastilerde Baş Pozisyonunun Serebral Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi

Tankut Uzun1, Ahmet Doblan2, Nazli Basmaci3, Togay Muderris1
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğtim Araştırma Hastanesi, KBB Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Reyap Hastanesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Timpanoplastilerde ters trendelenburg pozisyonunda ve kontrollü hipotansiyon etkisi altındaki hastalarda daha önce araştırılmamış olan, baş pozisyonunun serebral oksijenizasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu prospektif çalışma Temmuz 2020-Kasım 2020 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirildi. Yaşları 18-59 arasında ASA fiziksel durum sınıflaması skoru 1-2 olan ve ameliyat tipine göre iki grupta değerlendirilen toplam 81 hasta çalışmaya dahil edildi. Timpanoplasti grubunda baş karşı kulağa çevrilerek minimal ekstansiyonda yerleştirilirken, septoplasti grubunda baş nötral pozisyonda tutuldu. Sağ ve sol taraf bölgesel serebral oksijen saturasyonu (c-rSO2) değerleri operasyon boyunca her iki tarafta O3 bölgesel oksimetre probları ile sürekli olarak kaydedildi.
Bulgular: Timpanoplasti grubu sağ/sol olarak ayrılmadan genel bir inceleme yapıldığında ameliyat edilen taraf için medyan oksijen satürasyon düzeyi %69,50 (Q1: 61,00-Q3: 72,00), karşı taraf içinse %74,00 (Q1: 66,00-Q3: 79,00) idi. Ameliyat edilen tarafın oksijen satürasyonu istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). Timpanoplasti grubunda ameliyat edilen tarafın medyan oksijen satürasyonu [%69,50 (Q1: 61,00-Q3: 72,00)] septoplasti grubuna göre [%72,00 (Q1: 65,25-Q3: 77,75)] istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,004).
Sonuç: Bu çalışma, sırtüstü yatar ters Trendelenburg pozisyonunda başın 45° veya daha fazla rotasyonunun, rotasyonun karşı tarafında serebral desatürasyona neden olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, kan basıncı, kulak, intrakranial hipotansiyon, otolojik cerrahi prosedürler

Effect of Head Position on Cerebral Oxygen Saturation in Tympanoplasties Performed with Controlled Hypotensive Anesthesia

Tankut Uzun1, Ahmet Doblan2, Nazli Basmaci3, Togay Muderris1
1Izmir Bakircay University Cigli Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Izmir, Türkiye
2Reyap Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, Istanbul, Türkiye
3University of Health Sciences Sanliurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Sanliurfa, Türkiye

Objective: Our goal was to examine the impact of head position, which had not been examined before, on cerebral oxygenation in tympanoplasties performed in the reverse Trendelenburg position during controlled hypotension.
Methods: This prospective study was conducted in our clinic between July 2020 and November 2020. A total of 81 patients aged 18-59 years, who had an ASA physical condition classification score of 1-2 and were evaluated in two groups according to the type of surgery. In the tympanoplasty group, the head was turned to the contralateral ear and placed in minimal extension while in the septoplasty group, the head was kept in the neutral position. The regional cerebral oxygen saturation (c-rSO2) values of the right and left sides were recorded continuously with O3 regional oximetry probes on both sides throughout the operation.
Results: When an overall examination was performed without separating the tympanoplasty group as right/left, the median oxygen saturation level was 69.50% (Q1: 61.00-Q3: 72.00) for the operated side and 74.00% (Q1: 66.00-Q3: 79.00) for the contralateral side. The oxygen saturation of the operated side was statistically significant lower (p<0.001). The median oxygen saturation of the operated side in the tympanoplasty group [69.50% (Q1: 61.00-Q3: 72.00)] was statistically significantly lower than that of the septoplasty group [72.00% (Q1: 65.25-Q3: 77.75)] (p=0.004).
Conclusion: This study showed that the rotation of the head 45° or above in the revers Trendelenburg supine position causes cerebral desaturation on the opposite side of rotation.

Keywords: Anesthesia, blood pressure, ear, intracranial hypotension, otologic surgical procedures

Tankut Uzun, Ahmet Doblan, Nazli Basmaci, Togay Muderris. Effect of Head Position on Cerebral Oxygen Saturation in Tympanoplasties Performed with Controlled Hypotensive Anesthesia. JARSS. 2024; 32(2): 81-88

Sorumlu Yazar: Tankut Uzun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce