ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Propofolün Farklı Konsantrasyonlarının Rat Akciğer Mezenkimal Kök Hücreler Üzerindeki Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 277-283 | DOI: 10.54875/jarss.2023.05900

Propofolün Farklı Konsantrasyonlarının Rat Akciğer Mezenkimal Kök Hücreler Üzerindeki Etkisi

Sibel Catalca1, Julide Ergil2, Ferda Alpaslan Pinarli3, Meral Saban Tiryaki4, Ozlem Ozmete1
1Baskent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Viagen Genetik Hastalıklar Merkezi, Ankara, Türkiye
4Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Biyoloji Laboratuarı, Ankara, Türkiye

Amaç: Akciğer mezenkimal kök hücreleri (AMKH), organ bütünlüğünün korunmasında ve iyileşme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle akciğer hastalığı olan hastalarda bu hücrelerin sayı ve fonksiyonuna zarar verilmemesi son derece önemlidir. Akut veya kronik akciğer hastalığı olan hastalarda anestezi veya sedasyon ihtiyacı nedeniyle propofol uygulanabilir. Bu çalışmada, propofolün AMKH üzerindeki sitotoksik/proliferatif etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: İn vitro ortamda üretilen mezenkimal kök hücrelere 25 µM (Grup P25), 50 µM (Grup P50), 100 µM propofol (Grup P100) veya 0 µM propofol (Grup P0) eklendi. Propofol eklendikten sonraki 6., 24., 48. ve 72. saatlerde hücre proliferasyon eğrisi ve normalize hücre indeksi değerleri xCELLigence real-time cell analyzer cihazından elde edildi.
Bulgular: Normalize hücre indeksi değerleri 6., 24., 48. ve 72. saatlerde Grup P100’de P25’e göre daha düşüktü. Normalize hücre indeksi değerleri, sadece 24. saatte ve Grup P100’de Grup P0’a göre daha düşüktü (p=0,001), ancak bu etkinin sonraki saatlerde devam etmediği görüldü.
Sonuç: Propofol yüksek dozlarda kullanıldığında sitotoksik etkiye sahiptir, ancak bu etkinin kalıcı olmadığı görülmüştür. Bu nedenle propofol anestezi ve yoğun bakım uygulamaları sırasında kullanılabilir ancak mümkün olan en düşük dozun tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, propofol, kök hücre

Effect of Different Propofol Concentrations on Rat Lung Mesenchymal Stem Cells

Sibel Catalca1, Julide Ergil2, Ferda Alpaslan Pinarli3, Meral Saban Tiryaki4, Ozlem Ozmete1
1Baskent University Medical Faculty, Adana Dr. Turgut Noyan Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana, Türkiye
2Health Science University, Etlik City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
3Viagen Genetic Disease Center, Ankara, Türkiye
4General Directorate of Health Services, Biology Laboratory, Ankara, Türkiye

Objective: Lung mesenchymal stem cells (LMSCs) play important roles in the maintenance of organ integrity and healing processes. It is important not to harm or decrease LMSCs, especially in patients with lung diseases. Propofol may be administered to patients with acute or chronic lung diseases due to the need for anesthesia or sedation. We aimed to investigate the cytotoxic/proliferative effects of propofol on LMSCs.
Methods: The mesenchymal stem cells were subjected to propofol at 25 µM (Group P25), 50 µM (Group P50), 100 µM (Group P100), or 0 µM (Group P0). The values of the cell proliferation curve and the normalized cell index at the 6th, 24th, 48th, and 72nd hours after propofol administration were obtained with the xCELLigence Real-Time Cell Analyzer system.
Results: The normalized cell index values were lower in Group P100 compared to Group P25 at the 6th, 24th, 48th, and 72nd hours. They were also lower in Group P100 compared to Group P0 (p=0.001) at the 24th hour, but this effect was not seen at the following time points.
Conclusion: The cytotoxic effect of 100 µM propofol was observed only after 24 hours and this effect was temporary. Therefore, propofol can be used during anesthesia practices, but we recommend using the lowest dose possible.

Keywords: Lung, propofol, stem cell

Sibel Catalca, Julide Ergil, Ferda Alpaslan Pinarli, Meral Saban Tiryaki, Ozlem Ozmete. Effect of Different Propofol Concentrations on Rat Lung Mesenchymal Stem Cells. JARSS. 2023; 31(4): 277-283

Sorumlu Yazar: Sibel Catalca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce