ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Preoperatif Durumluk-Sürekli Anksiyete Düzeyi ve Uygulanan Anestezi Tekniğinin Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 53-61 | DOI: 10.54875/jarss.2024.19491

Preoperatif Durumluk-Sürekli Anksiyete Düzeyi ve Uygulanan Anestezi Tekniğinin Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Ozlem Soyer Er1, Hamide Nur Erkan2
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon, Türkiye
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyon, Türkiye

Amaç: Hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri ve anestezinin ameliyat sonrası bulantı ve kusma (PONV) üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir araştırmadır. Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde 323 hasta ile yürütülmüştür. Veriler Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve Rhodes Bulantı, Kusma ve Öğürme İndeksi ile toplandı. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50,5 ± 17,3 yıldı ve %18,9’u genel cerrahi servisinde tedavi edilmişti. Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-T) şiddetli anksiyete grubunda, hafif anksiyete grubuna göre (p=0,031) ve Durumluk Kaygı Envanteri (STAI-S) orta anksiyete grubunda hafif anksiyete grubuna göre (p=0,012) PONV gelişiminde anlamlı fark vardı. Anestezi tipi modele dahil edildiğinde STAI-S orta anksiyete grubunda hafif anksiyete grubuna kıyasla PONV gelişiminde anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,006). Durumluk Kaygı Envanteri skorları genel ve spinal anestezi alan grupta etkili bulunmuştur (p=0,013). Genel ve spinal anestezi grubunda PONV gelişimi orta anksiyete grubunda %41,2, hafif anksiyete grubunda %21,7 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Genel veya spinal anestezi uygulanmasının STAI-S skoru arttıkça PONV gelişme riskini artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, anksiyete, bulantı, kusma

The Effect of Preoperative State-Trait Anxiety Level and Anesthesia Technique on Postoperative Nausea and Vomiting

Ozlem Soyer Er1, Hamide Nur Erkan2
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Türkiye

Objective: It was aimed to determine the effect of preoperative anxiety levels and anesthesia of the patients on postoperative nausea and vomiting (PONV).
Methods: This study was a cross sectional research. It was conducted with 323 patients at a state hospital between April-June 2022. Data were collected with Sociodemographic and Clinical Characteristics Form, State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and Rhodes Index of Nausea, Vomiting, and Retching. Descriptive statistics were applied to analyze the data.
Results: The mean age of the patients were 50.5 ± 17.3 years, and 18.9% of them were treated in the general surgery ward. There was a significant difference in the development of PONV in the Trait Anxiety Inventory (STAI-T) severe anxiety group compared to the mild anxiety group (p=0.031) and in the State Anxiety Inventory (STAI-S) moderate anxiety group compared to the mild anxiety group (p=0.012). When anesthetic type was included in the model, there was a significant difference in the development of PONV between the STAI-S moderate and mild anxiety groups (p=0.006). State Anxiety Inventory scores were found to be effective in the group that received general and spinal anesthesia (p=0.013). Postoperative nausea and vomiting development was 41.2% in the moderate anxiety group and 21.7% in the mild anxiety group in the general and spinal anesthesia group.
Conclusion: It was determined that undergoing general or spinal anesthesia increases the risk of developing PONV as the STAI-S score increases.

Keywords: Surgery, anxiety, nausea, vomiting

Ozlem Soyer Er, Hamide Nur Erkan. The Effect of Preoperative State-Trait Anxiety Level and Anesthesia Technique on Postoperative Nausea and Vomiting. JARSS. 2024; 32(1): 53-61

Sorumlu Yazar: Ozlem Soyer Er, Türkiye
Makale Dili: İngilizce