ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Yapay Zekâ ile Entegre Ultrasonografi Cihazı Kullanımının Periferik Sinir Bloğu Uygulamalarında Enjeksiyon Alanını Görüntülemeye Olan Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 21-27 | DOI: 10.54875/jarss.2023.24381

Yapay Zekâ ile Entegre Ultrasonografi Cihazı Kullanımının Periferik Sinir Bloğu Uygulamalarında Enjeksiyon Alanını Görüntülemeye Olan Etkisi

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Yeni cihazlar ve yazılımlar, klinisyenlerin yükünü hafifletmek, zaman kayıplarını önlemek ve mesleki memnuniyetlerini artırmak gibi faydaları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada periferik sinir bloğu uygulamalarında yapay zekâ entegre ultrasonografi (USG) kullanımının enjeksiyon bölgesinin görüntülenmesine etkisini ve klinisyenlerin bakış açısını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmada yerel etik komite onayı sonrası T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan gönüllü 40 Anesteziyoloji ve Reanimasyon doktoruna öncelikle konvansiyonel USG eşliğinde ve yapay zekâ entegre (Nerveblox) USG eşliğinde seçilmiş rejyonal blokları (infraklavikular ve pektoral/serratus plan bloğu-PECS) deneyimlemesi sağlanarak blok alanı görüntüleme süreleri kaydedildi. Sonra bu deneyimlerinden yola çıkılarak 14 maddeden oluşan basılı anket formları yöneltildi. Anestezi hekimlerinin belirlenmiş blok alanlarını görüntüleme sürelerine göre karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t testi kullanılmış olup istatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,001 olarak kabul edildi.
Bulgular: Ankete katılan hekimlerin normal USG ve yapay zekâ destekli USG ile infraklavikular blok ve PECS blok referans alan bulma sürelerinin karşılaştırılmasında her iki blok uygulamasında da blok alanı görüntüleme sürelerinde yapay zekâ destekli USG kullanımı lehine anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (p<0,001).
Sonuç: Yapay zekâ algoritmalarının önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği ve tanısal USG'nin en önemli bileşenlerinden biri olacağı çalışmamızda da gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Periferik sinir blokları, ultrasonografi, yapay zekâ

The Effect of Using Ultrasonography Device Integrated with Artificial Intelligence on Imaging the Injection Area in Peripheral Nerve Block Applications

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: New devices and software have brought about benefits such as easing the burden of clinicians, preventing time losses and increasing their professional satisfaction. In this study, we aimed to present the effect of the use of artificial intelligence integrated ultrasonography (USG) on the imaging of the injection site in peripheral nerve block applications and the point of view of the clinicians.
Methods: In the study, following ethics committee’s approval, 40 volunteer Anesthesiology and Reanimation doctors working in Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Training Hospital performed selected regional blocks (infraclavicular and PECS) accompanied by conventional USG and artificial intelligence integrated-USG (Nerveblox), and the block area imaging times were recorded. Subsequently, questionnaires about these experiences were distributed and 14 closed-ended questions were asked. In the comparison made according to the physicians’ imaging times of the determined block areas, the t test for independent samples was used, and the statistical significance level was established as p<0.001.
Results: There is a significant difference in favor of the use of artificial intelligence integrated-USG in the comparison of the time taken by the physicians participating in the survey to find infraclavicular and PECS blocks reference area with conventional and artificial intelligence integrated-USG (p<0.001).
Conclusion: It has been proven in our study that artificial intelligence algorithms will continue to increase and will be one of the important components of diagnostic USG in the coming years.

Keywords: Peripheral nerve blocks, ultrasonography, artificial intelligence

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan. The Effect of Using Ultrasonography Device Integrated with Artificial Intelligence on Imaging the Injection Area in Peripheral Nerve Block Applications. JARSS. 2023; 31(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Gökhan Erdem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe