ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (237 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (193 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (172 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Nosisepsiyonun Monitörizasyonu
Nociception Monitoring
Hülya Bilgin, Seda Cansabuncu
doi: 10.54875/jarss.2023.67799  Sayfalar 1 - 10 (552 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Yoğun Bakımda Yatan COVID-19’lu Hastaların Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Konvalesan Plazma Uygulamalarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
Comparison of Early and Late Administration of Convalescent Plasma for the Treatment of COVID-19 Patients Hospitalized in Intensive Care Unit Retrospectively
Duygu Kayar Çalılı, Abdullah Ömer Atsal, Belgin Tunçtürk Akan, Handan Ankaralı, Canan Çam Gönen, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.54875/jarss.2023.38233  Sayfalar 11 - 20 (255 kere görüntülendi)

6.
Yapay Zekâ ile Entegre Ultrasonografi Cihazı Kullanımının Periferik Sinir Bloğu Uygulamalarında Enjeksiyon Alanını Görüntülemeye Olan Etkisi
The Effect of Using Ultrasonography Device Integrated with Artificial Intelligence on Imaging the Injection Area in Peripheral Nerve Block Applications
Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
doi: 10.54875/jarss.2023.24381  Sayfalar 21 - 27 (325 kere görüntülendi)

7.
Platelet ve Ortalama Platelet Hacim Kinetiklerinin Ventilatör İlişkili Pnömoni İçin Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Platelet and Mean Platelet Volume Kinetics for Ventilator-Associated Pneumonia
Omur Ilban, Fatih Simsek
doi: 10.54875/jarss.2023.87059  Sayfalar 28 - 36 (215 kere görüntülendi)

8.
Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniğinde Çalışan Doktorların Hasta Kan Yönetimine Yönelik Tutumları: Ankete Dayalı Bir Çalışma
The Attitudes of Doctors Working in the Surgical Clinic of a University Hospital for Patient Blood Management: A Survey-Based Study
Gamze Kucukosman, Bengu Gulhan Koksal, Hasan Ali Aydin, Alkim Gizem Yilmaz, Hilal Ayoglu
doi: 10.54875/jarss.2023.21043  Sayfalar 37 - 49 (234 kere görüntülendi)

9.
Propofol, Deksmedetomidin ve Medetomidinin Sıçanlarda Oosit Kümülüs Granulosa Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Apoptotic Effect of Propofol, Dexmedetomidine and Medetomidine on Oocyte Cumulus Granulosa Cells in Rats
Ayca Tas Tuna, Havva Kocayigit, Gurkan Demir, Ozcan Budak, Mehmet Suhha Bostanci, Huseyin Cakiroglu, Dudu Berrin Gunaydin
doi: 10.54875/jarss.2023.88942  Sayfalar 50 - 54 (181 kere görüntülendi)

10.
Ultrason Kılavuzlu ve Laparoskop Yardımlı Transversus Abdominis Plan Bloklarının Analjezik Etkinliklerinin Laparoskopik Kolesistektomilerde Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma
Ultrasound-guided vs Laparoscopic-asisted Transversus Abdominis Plane Block for Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Prospective Study
Mehmet Sahap, Merve Sevim Artykov, Handan Gulec, Abdussamed Yalcin, Abdulkadir But
doi: 10.54875/jarss.2023.79106  Sayfalar 55 - 61 (300 kere görüntülendi)

11.
Trakeoözofageal Fistül/Özofageal Atrezili Yenidoğanlarda Anestezi Deneyimimiz: 65 Olgunun Retrospektif Analizi
Our Experience of Anesthesia in Newborn with Tracheoesophageal Fistula/Esophageal Atresia: A Retrospective Analysis of 65 Cases
Sibel Seçkin Pehlivan, Özlem Öz Gergin, Oğuz Kaan Şimşek, Recep Aksu, Adnan Bayram, Karamehmet Yıldız
doi: 10.54875/jarss.2023.68926  Sayfalar 62 - 70 (446 kere görüntülendi)

12.
Gebelerde Ameliyat Masasına Verilen Eğim Derecelerinin Spinal Anestezi Öncesi Yapılan Ultrasonografik Ligamentum Flavum Ölçümlerine ve Blok Başarısına Etkisi
The Effect of Operating Table Tilt on Ultrasonographic Ligamentum Flavum Measurements and Block Success Prior to Spinal Anesthesia in Pregnant Patients
Feyza Çalışır, Bora Bilal, Gözen Öksüz, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Cengizhan Yavuz, Hafize Öksüz, Adem Doğaner
doi: 10.54875/jarss.2023.89410  Sayfalar 71 - 77 (219 kere görüntülendi)

13.
Pandemi Döneminde COVID Dışı Yoğun Bakımlardaki Postoperatif Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Postoperative Patients in Non-COVID Intensive Care Units During the Pandemic Period
Yusuf Özgüner, Savaş Altınsoy, Mehmet Murat Sayın, Jülide Ergil, Derya Güzelkaya
doi: 10.54875/jarss.2023.25349  Sayfalar 78 - 84 (174 kere görüntülendi)

14.
Geriatrik Cerrahi Hastalarında Kırılganlık İndeksi D Vitamini Yetersizliği ile İlişkilidir: Prospektif Gözlemsel Çalışma
Frailty Index is Associated with Vitamin D Insufficiency in Geriatric Surgery Patients: A Prospective Observational Study
Okkes Hakan Miniksar, Tevfik Honca, Aysegul Parlak Cikrikci, Ayse Yesim Gocmen
doi: 10.54875/jarss.2023.92063  Sayfalar 85 - 92 (233 kere görüntülendi)

15.
Artroskopik Omuz Cerrahisi Sırasında İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunun Analjezik ve Yan Etkilerinin Retrospektif Analizi
A Retrospective Analysis of the Analgesic and Adverse Effects of Interscalene Brachial Plexus Block During Arthroscopic Shoulder Surgery
Gokcen Emmez, Irfan Gungor, Tolga Tezer, Ulunay Kanatli
doi: 10.54875/jarss.2023.71473  Sayfalar 93 - 99 (187 kere görüntülendi)

16.
İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma
Evaluation of Risk Factors Affecting Mortality in Patients with the Diagnosis of COVID-19 in the Secondary Intensive Care Unit: A Single Center Retrospective Study
Selin Erel, Dilek Yenigün, Naciye Türk Özterlemez
doi: 10.54875/jarss.2023.98705  Sayfalar 100 - 107 (301 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale