ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Anestezi Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Algı, Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(2): 134-142 | DOI: 10.54875/jarss.2023.26122

Anestezi Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Algı, Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Nejdiye Gungordu1, Hazal Cansu Culpan2, Hulya Yilmaz Ak3, Yasemin Ozsahin3, Seher Kurtul4, Aylin Nizamoglu5, Yalim Dikmen5, Fatis Altindas5, Mehmet Sarper Erdogan6
1İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Meslek Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
3İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
5İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Anestezi sağlık çalışanları, diğer sağlık çalışanlarının sorunlarına ek olarak, kendi alanlarına özgü daha yoğun tehlike, risk ve aşırı iş yükü altında çalışmaktadır. Bu çalışma, anestezi sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki mesleki risklere ilişkin farkındalıklarını, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki bilgilerini ve çalışma ortamında kişisel koruyucu ekipman kullanım durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma 153 anestezi sağlık çalışanı ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan sağlık çalışanları yaptıkları işlere göre doktorlar ve hekim olmayan profesyoneller olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Ankette sosyodemografik, mesleki riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) hakkında bilgi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve kurumda İSG bilgisi soruları yer almıştır.
Bulgular: Doktor grubunun çalışma koşulları ve mesleki uygulama alanlarının ergonomik olarak uygun olmaması (p=0,005), yetersiz aydınlatma (p=0,001), yetersiz ısı (p<0,015), kimyasal madde maruziyeti (p=0,024), iyonize radyasyona maruz kalma (p=0,003), biyolojik ajanlara maruz kalma (p=0,022), psikolojik risk faktörlerine maruz kalma (p=0,017) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu çalışmada doktorların çalışma ortamı koşulları ve mesleki risk faktörlerine ilişkin farkındalıklarının, doktor olmayan grupta ise İSGK bilgisi ve kurumdaki İSG uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları sağlık çalışanlarının aldığı İSG eğitimlerinin etkili olduğunu gösterdi. Mesleki risk faktörleri ve bunlara karşı önleyici tedbirler hakkında bilginin artırılması, olası meslek hastalıklarının insidansını ve sonuçlarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, iş sağlığı, iş güvenliği

Evaluation of Perception, Knowledge and Attitudes of Anesthesia Healthcare Workers on Occupational Health and Safety

Nejdiye Gungordu1, Hazal Cansu Culpan2, Hulya Yilmaz Ak3, Yasemin Ozsahin3, Seher Kurtul4, Aylin Nizamoglu5, Yalim Dikmen5, Fatis Altindas5, Mehmet Sarper Erdogan6
1Istanbul Cerrahpasa University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Division of Occupational Disease, Istanbul, Turkey
2Altındağ District Health Directorate, Ankara, Turkey
3Istanbul Cerrahpasa University, Institute of Cardiology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
4Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Occupational Disease, Izmir, Turkey
5Istanbul Cerrahpasa University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
6Istanbul Cerrahpasa University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Public Health, Istanbul, Turkey

Objective: Anesthesia healthcare workers work under more intense hazard, risk and excessive workload specific to their field, in addition to the problems of other healthcare workers. This study aims to identify perception of occupational risks in the working environment, knowledge about occupational health and safety (OHS), and the use of personal protective equipment in the working environment among the anesthesia healthcare workers.
Methods: This descriptive study was conducted with 153 anesthesia healthcare workers. The healthcare workers participating in the study were divided into 2 groups according to their work: physicians and non-physician healthcare workers. The questionnaire included sociodemographic, knowledge about occupational risks and Occupational Health and Safety Law (OHSL), use of personal protective equipment and knowledge of OHS in the institution questions.
Results: The frequencies of the working conditions and professional practice areas of the group of doctors being not ergonomically appropriate (p=0.005), insufficient lighting (p=0.001), insufficient heat (p<0.015), chemical agent exposure (p=0.024), ionizing radiation exposure (p=0.003), exposure to biological agents (p=0.022), exposure to psychological risk factors (p=0.017) were found to be statistically significantly higher. In this study, it was found that the perception of working environment conditions and occupational risk factors was higher in doctors, and their knowledge of OHSL and OHS practices in the institution was higher in the non-physician group.
Conclusion: The OHS trainings received by the health care workers were effective for the results. Increasing knowledge about occupational risks and preventive measures against them can reduce the incidence and consequences of possible occupational diseases.

Keywords: Anesthesia, occupational health, occupational safety

Nejdiye Gungordu, Hazal Cansu Culpan, Hulya Yilmaz Ak, Yasemin Ozsahin, Seher Kurtul, Aylin Nizamoglu, Yalim Dikmen, Fatis Altindas, Mehmet Sarper Erdogan. Evaluation of Perception, Knowledge and Attitudes of Anesthesia Healthcare Workers on Occupational Health and Safety. JARSS. 2023; 31(2): 134-142

Sorumlu Yazar: Nejdiye Gungordu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce