ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Anestezi Hekimlerinin Mesleki Risk Farkındalıkları: Anket Çalışması [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 85-92 | DOI: 10.5222/jarss.2020.26234

Anestezi Hekimlerinin Mesleki Risk Farkındalıkları: Anket Çalışması

Emine Arık
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi hekimleri çalışma koşulları gereği sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek birçok mesleki tehlike ve risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Anestezi hekimlerinin mesleki riskleri konusundaki farkındalıklarını ve çalışan güvenliğini günlük pratiğinde ne kadar benimsediğini tespit edebilmek amacı ile bu anket çalışmasını planlandık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerinde çalışan gönüllü asistan ve uzman hekimlerin, soruları yüz yüze iletişim (basılı anket formlarının dağıtılıp doldurulması) yöntemiyle cevapladığı anket formları ile araştırma verileri toplandı. Doğru cevaplar tüm doktorlar arasında kıyaslanırken, tecrübenin doğru cevapla ilişkisini değerlendirilmesi amacıyla da asistan (GrupI) ve uzman (Grup II) doktorlar arasında da kıyaslama yapıldı
BULGULAR: Anketimizin sonucunda asistan ve uzman doktorların tümünün anket sorularına doğru yanıt verme oranı %41.6 (n=70)’dır.12 sorudan 5’ine %50 ve üstü doğru cevap verilmiştir. Gruplar arası kıyaslama yapıldığında asistan doktorlar sadece iki soruya uzman doktorlara göre istatistiksel olarak anlamlı doğru cevap verirken; Uzman doktorlar 12 sorunun 6’sına asistan doktor grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı doğru cevap vermişlerdir. Çalışmaya katılan doktorların %43.2’sinin İş Güvenliği Eğitimi (İSG) aldığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anketimizde anestezi hekimlerimizin mesleki risklerini bilmedikleri, iş güvenliği bilincinin yeterli düzeyde olmadığı gözlendi. Bu eksiklikleri gidermek için düzenli eğitim programları ile farkındalık kazanmalı ve güvenli koşullarda çalışmayı, mesleki kültür olarak benimsemeleri gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Anestezi hekimleri, mesleki risk, anket

Occupational Risk Awareness of Anesthesiologists: A Survey Study

Emine Arık
University Of Health Science, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Anesthesiologists are exposed to many occupational hazards and risk factors that may adversely affect their health due to their working conditions. We planned this survey study in order to determine the awareness of anesthesiologists about their occupational risks and how much they have adopted employee safety in their daily practice.
METHODS: The research data was collected through questionnaire forms, which were answered by face-to-face communication (distributing and filling out the printed questionnaires) with volunteer assistants and specialist physicians working in Anesthesiology and Reanimation Clinics in Education and Research Hospitals. While, correct answers were compared among all the doctors, in order to evaluate the relationship between correct answers and experience, another comparison was also made between the assistant doctors (GroupI) and the specialist doctors (Group II).
RESULTS: As a result of our survey, the rate of all assistants and specialists responding correctly to the questionnaire was 41.6% (n = 70). 5 out of 12 questions were correctly answered with 50% or higher rate. When comparing between the groups, the assistant doctors answered only two questions statistically significantly correct when compared to the specialists whereas, specialist doctors answered 6 of the 12 questions statistically significantly correct when compared to the assistant doctor group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our questionnaire, it was observed that our anesthesiologists don’t know the professional risks and the occupational safety awareness level is not sufficient. Awareness should be raised with regular training programs in order to overcome these shortcomings and working under safe conditions should be adopted as a professional culture.

Keywords: Anesthesiologists, Occupational Risk, survey

Emine Arık. Occupational Risk Awareness of Anesthesiologists: A Survey Study. JARSS. 2020; 28(2): 85-92

Sorumlu Yazar: Emine Arık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale