ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Robotik Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi; Klinik Deneyimlerimiz [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 93-99 | DOI: 10.5222/jarss.2020.29200

Robotik Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi; Klinik Deneyimlerimiz

Mehmet Emin İnce1, Nadide Ors1, Gökhan Özkan1, Murat Kadan2, Gökhan Erol2, Suat Doğancı2, Cengiz Bolcal2, Vedat Yıldırım1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Minimal invazif cerrahi yaklaşımlar çeşitli potansiyel faydalarının yanı sıra anestezi ve cerrahi ekipleri için yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada kliniğimizde gerçekleştirilen robotik kardiyak cerrahi işlemlerindeki anestezi deneyimimizi güncel bilgiler eşliğinde sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ekim 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında sağ torakotomi yapılarak gerçekleştirilen robotik kardiyak cerrahi geçiren 227 (120 Erkek, 107 Kadın) hastayı içermektedir. Hastalara ait demografik veriler, cerrahi tipi, EuroSCORE değerleri, cross-klemp ve pompa süresi, postoperatif komplikasyonlar, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri hasta dosyalarından ve anestezi takip formlarından taranarak elde edildi.
BULGULAR: Robotik kardiyak cerrahi ile 101 hastaya ASD-VSD, 114 hastaya kapak cerrahisi ve 13 hastaya intrakardiyak kitle eksizyonu işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 15’i atan kalpte gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastaların median ekstübasyon süresi 5 saat, median yoğun bakım kalış süresi 1 gün ve median hastanede kalış süresi 7 gün idi. Postoperatif dönemde uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı nedeniyle 3 hastaya trakeostomi açıldı. Kapak cerrahisi yapılan hastalardan 10’una kalıcı kalp pili implantasyonu yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem torasik hem de kardiyak cerrahinin tüm özelliklerini içeren robotik kardiyak cerrahide anestezistlerin oluşabilecek komplikasyonları bilmesi ve bunlara karşı önceden plan yapması gerekmektedir. Ayrıca özellikli bu cerrahinin ayrılmaz bir parçası olan tek akciğer ventilasyonu ve transözofageal ekokardiyografi için gerekli olan bilgi birikimini kazanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Kardiyak Cerrahi İşlemler, Robotik Cerrahi İşlemler, Ekokardiyografi Transözefageal

Anesthetic Management in Robotic Cardiac Surgery; Our Clinical Experiences

Mehmet Emin İnce1, Nadide Ors1, Gökhan Özkan1, Murat Kadan2, Gökhan Erol2, Suat Doğancı2, Cengiz Bolcal2, Vedat Yıldırım1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Gülhane Training And Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Gülhane Training And Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Minimally invasive surgical approaches have various potential benefits, as well as new challenges for anesthesia and surgical teams. In this study, we aimed to present our anesthesia experience in robotic cardiac surgery procedures performed in our clinic with current information.
METHODS: This study included 227 (120 men, 107 women) patients who underwent robotic cardiac surgery performed via right thoracotomy between October 2014 and December 2019. Demographic data, type of surgery, EuroSCORE values, cross-clamp and cardio-pulmonary bypass time, postoperative complications, length of intensive care and hospital stays were obtained from patients' files and anesthesia follow-up forms.
RESULTS: ASD-VSD was performed in 101 patients, valve surgery in 114 patients, and intracardiac mass excision in 13 patients with robotic surgery. 15 of these procedures were performed with in the beating heart. Median extubation time of the patients after surgery was 5 hours, median length of intensive care and hospital stays were 1, 7 days respectively. Due to the need for prolonged mechanical ventilation in the postoperative period, 3 patients underwent tracheostomy. Pacemaker implantation was performed in 10 of the patients undergoing valve surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In robotic cardiac surgery, which includes all the features of both thoracic and cardiac surgery, anesthetists must know the complications that may occur and plan in advance against them. In addition, it is necessary to gain the knowledge required for single lung ventilation and transesophageal echocardiography, which is an integral part of this particular surgery.

Keywords: Anesthesia, Cardiac Surgical Procedures, Robotic Surgical Procedures, Echocardiography Transesophageal

Mehmet Emin İnce, Nadide Ors, Gökhan Özkan, Murat Kadan, Gökhan Erol, Suat Doğancı, Cengiz Bolcal, Vedat Yıldırım. Anesthetic Management in Robotic Cardiac Surgery; Our Clinical Experiences. JARSS. 2020; 28(2): 93-99

Sorumlu Yazar: Mehmet Emin İnce, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale